Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Ostrava - Hošťálkovice Ostrava - Hošťálkovice

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 24,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Bývalý sad na západním okraji zastavěné plochy místní části Hošťálkovice, mírně se svažující k řece Opavě.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Ostrava - Hrabová Ostrava - Hrabová

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 43,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Šest menších ploch, navazujících na rozptýlenou zástavbu místní části Hrabová po obou stranách ulice Paskovské.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Ostrava - Nová Karolina Ostrava - Nová Karolina

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 23,5 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Plocha přímo ve středu města Ostravy po zrušené koksovně a dolu Karolina, mezi ulicí 28. října a řekou Ostravicí.
Rozvojová plocha funkčně určena jako jádrové území - soustředění občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě.

Ostrava - Proskovice Ostrava - Proskovice

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 13,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha navazující na jižní okraj zastavěného území Proskovic.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Ostrava - Slezskoostravský hrad Ostrava - Slezskoostravský hrad

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 21,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Výškově členitá plocha severně od Slezskoostravského hradu. Územím procházejí ulice Těšínská a Podzámčí, je zde chráněný areál bývalého dolu Trojice.
Areál volného času navazující na areál Slezskoostravského hradu. Kulturně společenská a sportovní zařízení, veřejná zeleň.

Ostrava - stadion Svinov Ostrava - stadion Svinov

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 33 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rovinatá plocha jižně od obchvatu silnice I/11, na jižní straně ohraničená ulicí Ostravskou (směr Janová).
Městský fotbalový stadion a navazující obchodní a ubytovací zařízení.

Ostrava - Stará Bělá Ostrava - Stará Bělá

Obec: Ostrava
Rozloha plochy: 26,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rovinatá plocha na západ od zastavěného území místní části Stará Bělá, mezi ulicemi Blanická a Na Zámčiskách.
Individuální bytová výstavba včetně základní občanské vybavenosti pro občany zde bydlící.

Ostrov - Kfely Ostrov - Kfely

Obec: Ostrov
Rozloha plochy: 22,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je situována cca 2,5 km od ŽST Ostrov nad Ohří v SZ směru, při silnici vedoucí do Bystřice. Leží na rovinatém území zemědělsky intenzivně využívaném. Jižní část plochy zasahuje do stávající bytové zástavby. Plocha je ze západní strany zakončena MVN, stejně tak jako ze SV strany. Tyto MVN již do ní nespadají.
Z velké části se má jednat o bydlení čisté, dále pak o občanskou vybavenost, území smíšené venkovské.

Ostrov - východ Ostrov - východ

Obec: Ostrov
Rozloha plochy: 34,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území se nachází na východní straně města Ostrov, při levé straně silnice před odbočkou na Mořičov.
Jedná se o plochy I. a II. etapy (rok 2010, 2015). Plochy bydlení čisté; plochy smíšené a plochy občanského vybavení.

Pardubice - Cihelna Pardubice - Cihelna

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 27,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na severovýchodním okraji Pardubic, přímo navazuje na části města Polabiny a Cihelna. Lokalita vyplňuje volný prostor mezi koridorem Labe a jeho rekreačně využitými mrtvými rameny a silnicí Hradeckou. Zajímavý je vztah lokality ke sportovnímu areálu a koupališti, k uskupení supermarketů a též blízká vazba ke Kunětické hoře.
Rozvojové plochy jsou určeny pro kombinaci rúzných typů bydlení - nízkopodlažního a vícepodlažního, předměstského a sídlištního typu, ve vazbě k vybavenosti místního a vyššího významu.

<<  <  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz