Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Pardubice - Dražkovice západ a východ Pardubice - Dražkovice západ a východ

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 21,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Jedná se o dvě lokality situované na západním a východním okraji Dražkovic. Dražkovice se nacházejí na jižním okraji administrativního území Pardubic v doteku se silnicí I/37, od Pardubic jsou prostorově odděleny ochrannými vzletově přistávacími a hlukovými pásmy pardubického letiště.
Plochy jsou určeny k rozvoji bytové funkce, stanovená forma výstavby jsou rodinné domy, přizpůsobené vesnickému charakteru zástavby Dražkovic a podmínkám plynoucím z ochranných pásem letiště Pardubice.

Pardubice - Hůrka Pardubice - Hůrka

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 28 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji Pardubic.navazuje na areál kasáren Hůrka určený k přestavbě pro funkce bydlení a smíšené funkce. Na severní straně je rozvojová lokalita omezena koridorem Labem.
Rozvojové plochy jsou určeny pro kombinaci bydlení nízkopodlažního předměstského a bydlení vícepodlažního sídlištního typu.

Pardubice - severovýchod Pardubice - severovýchod

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 9,8 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji Pardubic, navazuje na rozvojovou lokalitu pro bydlení Pardubice - Hůrka. V sousedství se nachází areál kasáren Hůrka, určený k přestavbě pro bydlení a smíšené funkce.
Ĺokalita vymezena pro občanskou vybavenost vyšší tj. městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod, služby do 4000 m2, administrativa, školství, věda, kultura aj.) a pro občanskou vybavenost základní (obchod, služby do 100 m2, stravování, ubytování do 50 lůžek, administrativa, školství aj.).

Pardubice - Staročernsko Pardubice - Staročernsko

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 25,5 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Rozvojová lokalita je umístěna na východním okraji Pardubic v prostoru Černá za Bory, Staročernsko a Spojil. Lokalita přiléhá k ulici Staročernská a k železniční trati č. 110. Rozvojová lokalita je vklíněna mezi drobné lesní plochy na okraji města.
Ĺokalita vymezena jednak pro koncentrovanou občanskou vybavenost ( stavby pro obchod s prodejní plochou do 4000 m2, stavby pro služby bez negativního vlivu na ŽP, stavby pro administrativu, stravování a další) a jednak pro občanskou vybavenost vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.)

Pardubice - Trnová Pardubice - Trnová

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 17,9 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je situována na severním okraji Pardubic, zde navazuje na průmyslový areál Fáblovka, dále na městské části Polabiny a Cihelna. Lokalita rozšiřuje stávající uskupení zařízení pro komerční vybavenost.
Území je vymezeno pro občanskou vybavenost - vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.), dle aktuálního stavu budou tyto funkce kombinovány s bydlením.

Pardubice - u železniční zastávky Pardubice - u železniční zastávky

Obec: Pardubice
Rozloha plochy: 8,4 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Jedná se o vnitroměstskou lokalitu, která přiléhá k městské části Pardubičky, na jihovýchodě tvoří její hranici zaslepená železniční vlečka, na jihozápadě ulice Kyjevská. Lokalita je v šírších vztazích lemovaná tokem Chrudimky.
Ĺokalita vymezena jednak pro koncentrovanou občanskou vybavenost ( stavby pro obchod s prodejní plochou do 4000 m2, služby bez negativního vlivu na ŽP, stavby pro administrativu, stravování a další) a jednak pro občanskou vybavenost vyšší městského, regionálního a nadregionálního významu (obchod služby, administrativa, školství, věda, kultura aj.)

Plumlov - Kněří Hora Plumlov - Kněří Hora

Obec: Plumlov
Rozloha plochy: 23,6 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita se nachází v jižní části obce Plumlov nedaleko Prostějova, mezi vodní nádrží Plumlov a Podhradským rybníkem, východní část lokality tvoří Křenůvský potok, lokalita je od areálu Plumlovského zámku vzdélena 0,5 km (jižním směrem).
Plocha je určena pro rozvoj občanské vybavenosti, sportovních a rekreačních funkcí.

Plzeň - Černice - Na drahách Plzeň - Černice - Na drahách

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 8,2 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Rozvojová lokalita se nachází jihovýchodním směrem od centra města ve vzdálenosti 6,5 km, severní a západní hranici tvoří komunikace II/180, východní pak silnice I/20, je umístěna v části města Černice.
Území je určeno pro rozvoj občanské vybavenosti - obchodní zařízení.

Plzeň - Hůrka Plzeň - Hůrka

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 15,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází jižně od centra Plzně ve vzdálenosti cca 5,2 km, její severní, východní jižní hranici tvoří vodní nádrž České údolí.
Území je určeno pro funkční využití sport a rekreace - konkrétně sportovní areál.

Plzeň - Lhota - Na Dolíkách Plzeň - Lhota - Na Dolíkách

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 42,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Oblast se nachází 7 km jižně od středu Plzně v části města Lhota, na jejíž stávající zástavbu navazuje v její západní části, je vzdálena cca 1,3 km východně od dálnice D5.
Stanovené využití území - rozvoj bydlení, dle regulativů územního plánu bydlení čisté.

<<  <  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz