Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Plzeň - Litice - Na výsluní Plzeň - Litice - Na výsluní

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 21,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha je umístěna cca 4 km jižně od centra města Plzeň, nachází se v části Hradiště, západní hranici lokality tvoří komunikace I/27 a dále západním směrem (zhruba 2 km) se nachází vodní nádrž České Údolí, ve své severní části lokalita navazuje na zahrádkářskou osadu.
Funkce obytná - dle regulativů územního plánu částečně bydlení čisté a částečně bydlení městského typu.

Plzeň - Litice, Litická přehrada Plzeň - Litice, Litická přehrada

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 49,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha se nachází cca 4,5 km jižně od centra Plzně, severní, západní a jižní hranici tvoří vodní nádrž České údolí a východní hranici silnice II/627, plocha leží v městské části Valcha.
Území je určeno pro funkční využití - rekreace a sport.

Plzeň - Lobzy - Na Švábinách Plzeň - Lobzy - Na Švábinách

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 122,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází cca 3 km východně od středu města (nám. Republiky) v části města Lobzy, severní hranici tvoří komunikace I/26 a jihozápadní hranici řeka Úslava.
Stanovené využití území - funkce obytná, dle regulativů územního plánu převážně bydlení čisté a z části bydlení městského typu.

Plzeň - Radčice, Hromovské, Na velkých kusech Plzeň - Radčice, Hromovské, Na velkých kusech

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 24,1 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita je umístěna severozápadně od centra Plzně v části Bolevec ve vzdálenosti cca 3,9 km, její severovýchodní hranici tvoří komunikace I/20.
Území je určeno pro funkční využití smíšené území ostatní.

Plzeň - Valcha Plzeň - Valcha

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 40,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází v části města Valcha jihozápadně od středu Plzně, cca 1 km západně od vodní nádrže České údolí.
Funkce obytná - dle regulativů územního plánu bydlení čisté a bydlení městského typu.

Plzeň - Vinice - Sylván Plzeň - Vinice - Sylván

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 37,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita se nachází severozápadně od centra města Plzně ve vzdálenosti zhruba 2,5 km, lokalita je umístěna v těsné blízkosti ulice Na Chmelnicích.
Funkce obytná - dle regulativů územního plánu částečně bydlení čisté a částečně bydlení městského typu.

Plzeň - zóna Litice - Radobyčice Plzeň - zóna Litice - Radobyčice

Obec: Plzeň, Útušice
Rozloha plochy: 129,7 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je vzdálena cca 6 km jižně od centra Plzně, jižní hranici tvoří dálnice D5, západní hranici komunikace I/27.
Území je určeno k využití pro výrobní a obslužná zařízení.

Plzeň Bílá Hora - Nad Velkým rybníkem Plzeň Bílá Hora - Nad Velkým rybníkem

Obec: Plzeň
Rozloha plochy: 51,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je vymezena severně od centra města ve vzdálenosti do 2,5 km v části města Severní Předměstí, jižně od Velkého Boleveckého rybníka, její severní hranici tvoří železniční trať č. 160.
Stanovené využití území - rozvoj bydlení, dle regulativů územního plánu bydlení čisté.

Pod vápennou cestou Pod vápennou cestou

Obec: Žďár nad Sázavou
Rozloha plochy: 57,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována při severozápadním okraji města Žďár nad Sázavou. Východní část lokality obtéká řeka Sázava.
Lokalita zahrnuje převážně plochy bydlení jak v rodinných domech tak bytových, doplňkovou funkci tvoří plochy pro sportovní školská zařízení.

Podbořany - Hlubany Podbořany - Hlubany

Obec: Podbořany
Rozloha plochy: 16,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha na severním okraji zastavěného území Podbořan v místní části Hlubany.
Lokalita je určena k využití pro Individuální bydlení, přípustné jsou také stavby občanského vybavení pro místní potřebu.

<<  <  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz