Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Podbořany - jih Podbořany - jih

Obec: Podbořany
Rozloha plochy: 197,8 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozsáhlé svažité území na jižním okraji zastavby města Podbořan.
Stanovená funkce využití území - sport a rekreace, konkrétně sportovní plochy a stavby, zařízení pro zajištění obsluhy sportovišť.

Podbořany - Malá Osada Podbořany - Malá Osada

Obec: Podbořany
Rozloha plochy: 13,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha na jihovýchodním okraji zastavěného území města Podbořany.
Lokalita je určena k využití pro individuální bydlení, přípustné jsou také stavby nerušícího občanského vybavení pro místní potřebu.

Postřižín - sever Postřižín - sever

Obec: Odolena Voda, Postřižín, Úžice
Rozloha plochy: 8,1 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Plocha je situována severně od Kozomína, při dálnici D8, u výjezdu na Kralupy nad Vltavou a při silnici II/608.
Rozvojová plocha je určena k využití pro komerční a skladovací funkce - zahrnující obchodní, kancelářské a správní budovy, odstavná stání a garáže, nerušící provozy, sklady a skladovací plochy, zeleň.

Postřižín - severozápad Postřižín - severozápad

Obec: Postřižín
Rozloha plochy: 11,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území navazuje na zástavbu a krajinné prostředí Postřižína, respektování tradičních forem rodinné zástavby s vyšším podílem zeleně.
Nové rozvojové plochy jsou určeny pro výstavbu tradičních forem individálního bydlení.

Prachatice - Pod Cvrčkovem Prachatice - Pod Cvrčkovem

Obec: Prachatice
Rozloha plochy: 31,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na západním okraji Prachatic ve vazbě na stávající zástavbu, v sousedství přírodního zázemí města s lesními porosty a Dubovým vrchem.
Plocha je navržena jako rezidenční obytná zóna pro bydlení v rodinných domech, vhodně doplněné občanskou vybaveností odpovídající potřebám lokality, s vyloučením výroby.

Praha - Barrandov - Slivenec Praha - Barrandov - Slivenec

Obec: Praha
Rozloha plochy: 195,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 západně od sídliště Barrandov, severně od ulice K Barrandovu a rozvojové plochy v severní a západní části Slivence vymezené Pražským okruhem.
Počítá se s dostavbou obytné čtvrti navazující na stávající sídliště Barrandov ve vazbě na prodloužení tramvajové trati do Holyně a Slivence. Prověření rozvoje na území Slivence vzhledem k jejich možnému využití, kapacitám a možnosti etapového řešení. V polohách podél hlavních komunikací jsou navrhovány územní rezervy, resp. navrhovány plochy smíšené.

Praha - Cholupice Praha - Cholupice

Obec: Praha
Rozloha plochy: 63,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha navrhovaná pro využití převážně pro bydlení leží na jižním okraji Prahy - mezi Písnicí, Komořany a Točnou.
Navrhováno je převážně bydlení. Část ploch je v návrhu, část ploch v etapě, musí být splněny podmínky: 1. Realizace zástavby od centra sídla směrem k okraji 2. Realizace jižní plochy až po zprovoznění trasy metra D 3. Realizace občanské vybavenosti odpovídající celkové kapacitě bydlení OB 4. Realizace stokové sítě napojené na ÚČOV na Císařském ostrově.

Praha - Dívčí hrady Praha - Dívčí hrady

Obec: Praha
Rozloha plochy: 63,5 ha
Funkční využití plochy: zdravotní, sociální vybavenost
Lokalita zahrnuje rozvojové území (zastavitelné plochy) v Praze 5 v západní části plošiny Dívčích hradů navazující na stávající zástavbu Starých Butovic při ulici Radlické.
Výstavba vysokoškolského areálu navazujícího na stávající areál Armády ČR. Návaznost na významné rozvojové území krajinné ve východní části plošiny Dívčích hradů.Návrh komplexně řeší návrh vysokoškolského areálu určeného pro Univerzitu Karlovu. Návrh vychází z požadavků Univerzity Karlovy na ubytování 6 000 studentů a na výuku 10 000 studentů.

Praha - Dolní Chabry Praha - Dolní Chabry

Obec: Praha
Rozloha plochy: 46,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje území ukončené skládky komunálního odpadu při ulici Ústecké a navazující plochy při uliciSpořické na severovýchodním okraji městské části (K Ďáblicům a K Ďáblickému háji).
Území bývalé skládky je určeno pro plochu rekreace, možné využití je i pro golfové hřiště, areál terénního cyklokrosu apod. Plochy v okolí ul. Spořické jsou určeny pro rekreaci a sport, předpokládá se založení sportovně - rekreačního areálu s náplní tréninkových hřišť pro různé disciplíny, krytého sportoviště a zázemí pro návštěvníky a sportovce včetně ubytovací kapacity.

Praha - Jižní město - KIZ II Praha - Jižní město - KIZ II

Obec: Praha
Rozloha plochy: 27,8 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Lokalita je zhruba vymezena ze západu ulicí Roztylskou, z jihu Na Jelenách, z východu Chilskou, ze severovýchodu Brněnskou. V tomto polygonu jsou umístěny rozvojové plochy.
Areál by měl mít vazbu na komplex vysokých škol v sousedství, funkčně odpovídat využití s možností sídla různých institucí a zařízení. Bude prověřena možnost umístění veřejných prostranství ve formě náměstí a parku.

<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz