Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Praha - Letňany, mezinárodní výstavní areály Praha - Letňany, mezinárodní výstavní areály

Obec: Praha
Rozloha plochy: 141,9 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Rozvojové území je situováno v SV segmentu Prahy. Lokalita je vymezena ulicemi Kbelskou, Beranových, územím prozatímního Pražského výstavního areálu, jižní hranicí sportovního letiště Letňany, areálem leteckých opraven ve Kbelích, kasárnami, ulicí Mladoboleslavskou a severozápadní hranicí letiště Kbely.
Navrhuje se vybudovat výstavní areál mezinárodní úrovně včetně doprovodných funkcí. Ačkoliv je plocha navrhována konceptem ÚP hl. m. Prahy jako rozvojové území městské (výrazně převažují plochy smíšené), je zařazeno z titulu prioritní funkce rozvoje výstavního areálu do ostatní vybavenost.

Praha - Libuš Praha - Libuš

Obec: Praha
Rozloha plochy: 23,3 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Území je ze severu vymezeno bývalým masokombinátem, ze západu ul. Libušskou, z jihu biokoridorem, z východu bezejmennou vodotečí.
Hlavním cílem je dostavba území, jehož atraktivita výrazně vzrůstá ve vazbě na navrhovanou trasu metra D a spolu se zlepšenou dostupností centra Prahy z jihovýchodu regionu. Stanice v prostoru ulice Libušské a dopravní terminál by měly být ohniskem, kde budou gradovat rozvojové aktivity.

Praha - Lipence západ Praha - Lipence západ

Obec: Praha
Rozloha plochy: 62,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha navrhovaná pro využití leží na JZ hranici Prahy, nad řekou Berounkou, při západním okraji zastavěného území Lipenců.
Navrhován je rozvoj - především plochy pro bydlení na západ od Lipenců. Území je navrhováno v etapě, rozvoj je podmíněn: 1. realizací obvodové komunikace a dopravního napojení na ulici Strakonickou 2. Retenčními opatřeními, v souladu se studií Odvodnění Kyjovského potoka, Lipenského potoka a bezejmenné vodoteče 3. Rozšířením stávající ČOV Lipence.

Praha - Maniny Praha - Maniny

Obec: Praha
Rozloha plochy: 114,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je vymezena ulicemi Thámovou, Sokolovskou, Zenklovou, Koželužskou a Voctářovou, a břehy Vltavy, obsahuje Libeňské kosy.
Cílem je doplit čtvrti Karlín a Libeň, založit významný prostor navazující na stanici metra Invalidovna. V karlínské části koncepce předpokládá vznik městské blokové struktury, navazující na stávající zástavbu. Paralelně s ulicí Sokolovskou je navrženo založení vnitřní ulice pro obsluhu území. Od Invalidovny je karlínská část oddělena parkovou plochou.

Praha - Miškovice Praha - Miškovice

Obec: Praha
Rozloha plochy: 21,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje území tzv. Zabitého kopce a stávající pole směrem k ulici Čakovické. Z východu je vymezena trasou připravované vysokorychlostní trati.
Využití opuštěného armádního objektu pro rekreační účely. Vytvoření centra krátkodobé rekreace zejména pro obyvatele přilehlých městských částí. Koncept územního plánu vymezuje plochu rekreace. Transformace bývalého vojenského objektu umožní založit centrum adrenalinových sportů, jako jsou paintball, bikros, cyklokros apod.

Praha - nádraží Žižkov Praha - nádraží Žižkov

Obec: Praha
Rozloha plochy: 50,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území je vymezeno ze severu ulicí Malešická, z východu a jihu ulicí U nákladového nádraží, ze západu ulicí Jana Želivského.
Koncepce zástavby navazuje na urbanizační a kompoziční osu - ulici Želivského. Území je rozčleněno dvěma osami na čtyři kvadranty. Předpokládána je zástavba vztahující se k tradičnímu kompaktnímu městu. Je vymezena plocha pro školskou vybavenost, další vybavení bude agregováno v rámci obytných a smíšených ploch. Výška objektů je strukturována.

Praha - Nebušice Praha - Nebušice

Obec: Praha
Rozloha plochy: 53,5 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází při západní části ulice Sichrovského, z jihu navazuje na Purkrabský háj, ze severu je omezena komunikací Tuchoměřická a ze západu komunikací Do Horoměřic.
Území navržené jako rozvojové rekreační území je novým územním plánem (konceptem), v platném ÚP SÚ se počítalo s plochou pro bydlení (z důvodu hluku nevhodné). Navrhovány jsou plochy rekreace s vodními plochami (využitelné např. pro golf). Navazují na ni plochy pěstební a plochy nelesní zeleně nad údolím Divoké Šárky.

Praha - niva Berounky Praha - niva Berounky

Obec: Praha
Rozloha plochy: 56,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje území v jižní části údolní nivy Berounky vymezené na severovýchodě a východě polní cestou jdoucí od Lipanského statku napříč údolím a zahrnující lokality s místními názvy Pod oborou, Na ovčácké a Na drahách, která leží jižně od ulice Černošické.
Návrh komplexně řeší umístění ploch rekreace ve vazbě na krajinné a přírodní hodnoty údolní nivy s přihlédnutím k podmínkám záplavového území. Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště odděleného od stávajícího hřiště plochou nelesní, která by měla zajistit prostupnost území napříč údolím.

Praha - Petrovice Praha - Petrovice

Obec: Praha
Rozloha plochy: 49,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území je zhruba vymezeno ze severovýchodu stávající železniční tratí Praha - Benešov, z jihu pokračováním ulice Novopetrovické a ze západu ulicí Hornoměcholupskou.
Navržená koncepce zástavby vychází z vazeb na existující sídliště. Území je členěno na dvě autonomní zóny oddělené nově navrhovanou severojižní obchvatovou komunikací. Západní oblast přiléhající k sídlištní zástavbě je navržena převážně pro plochy bytové a smíšené (je navrženo odclonění od rušivých vlivů klínem zeleně).

Praha - Ruzyně, Drnovská Praha - Ruzyně, Drnovská

Obec: Praha
Rozloha plochy: 120,9 ha
Funkční využití plochy: ostatní druhy vybavenosti
Rozvojové území je vymezeno plochami letiště Ruzyně ze severu, správní hranicí města ze západu železniční tratí Praha Kladno z jihu a ulicí Drnovská z východu. Území je rozděleno Pražským okruhem na dvě části.
Hlavním cílem je další rozvoj dalších zařízení z oblasti vědy a výzkumu s příslušnými doprovodnými funkcemi (ubytování, služby, kongresové zařízení apod.) ve vazbě na stávající areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV). Plochy podél ulice Drnovská a při železniční trati s novou zastávkou jsou určeny pro smíšenou zástavbu.

<<  <  18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz