Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Praha - Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav Praha - Velká Chuchle, Radotín, Zbraslav

Obec: Praha
Rozloha plochy: 294,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje území určené pro rekreační využití na soutoku Vltavy a Berounky, které je vymezeno jižním okrajem dostihového závodiště ve Velké Chuchli, ulicí Strakonickou ve Zbraslavi, pomyslnou hranicí vedenou v prodloužení ulice Šárovo kolo směrem na východ a ulicí Výpadovou v Radotíně a železniční tratí mezi Radotínem a Velkou Chuchlí.
Návrh rekreačního areálu celoměstského významu na soutoku Vltavy a Berounky, zaměřeného především na využití vodních ploch vzniklých po vytěžení ložisek štěrkopísků na obou březích Berounky. Ověření velikosti a umístění ochranného přístavu Radotín, umístění přístavu určeného pro rekreační plavidla a s tím spojené úpravy na Berounce.

Praha - Vidoule Praha - Vidoule

Obec: Praha
Rozloha plochy: 43,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje náhorní plošinu Vidoule severně od obytné skupiny Botanica a od historického jádra Jinonic. Na západě lokalitu vymezují ulice Bucharova a Upolínová, na východě ulice Na Pomezí.
Náhorní plošina Vidoule je určena především pro obyvatele obytných čtvrtí v Praze 5 a v Praze 13. Předpokládá se umístění sportovně - rekreačního areálu pro širokou veřejnost s podílem otevřených hřišť pro různé disciplíny, vč. nezbytného zázemí pro návštěvníky. Rekreační území na Vidouli by mělo přispět k odlehčení přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Praha - Vinoř Praha - Vinoř

Obec: Praha
Rozloha plochy: 93,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita zahrnuje území západně od zastavěného území Vinoře, vymezené přibližně komunikacemi Mladoboleslavskou na jihu a Jilemnickou na severovýchodě.
Je navrhováno rozvojové území rekreační. Hlavním cílem plánu je ozelenění převážně zemědělské půdy ve prospěch založení rekreačního území pro obyvatele přilehlých městských částí Vymezené plochy rekreace jsou uvažované pro výstavbu golfového hřiště odděleného od zastavěného území Vinoře plochami lesními a nelesními.

Praha - Východní Město Praha - Východní Město

Obec: Praha
Rozloha plochy: 288,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území Východní Město leží východně od Štěrbohol. Území je zhruba vymezeno hranicemi současné existující zástavby městských částí Praha 14, Praha 15, Praha - Štěrboholy, Praha - Dubeč, Praha - Dolní Měcholupy a Štěrboholskou radiálou.
Je navržen vznik plnohodnotné městské čtvrti (předpokládá se tradiční forma kompaktního města, s méně intenzívní výstavbou na okrajích a směrem k zeleni v centru území). Bude převažovat funkční využití pro bydlení včetně potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí. Iniciován je vznik nového sídelního útvaru v dílčích etapách výstavby.

Praha - Vysočany Praha - Vysočany

Obec: Praha
Rozloha plochy: 315,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Území vymezeno ze severu svahy Krocínky, Klíčova a železniční tratí Praha - Lysá nad Labem, z východu ulicí Kbelskou, z jihu Hořejším rybníkem a železniční trati Praha - Kolín, ze západu ulicemi Ocelářská a K Moravině.
Cílem řešení je transformace bývalého průmyslového území (brownfields) na atraktivní městskou čtvrť s polyfunkční zástavbou podél komunikací a s bydlením ve vazbě na zeleň podél Rokytky. Navržená koncepce vychází z tradiční městské struktury, respektuje prostorovou hierarchii území. Území je členěno do menších provázaných lokalit se specifickou náplní a kompozicí.

Praha - Západní Město Praha - Západní Město

Obec: Praha
Rozloha plochy: 431,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území je situováno na západním okraji Stodůlek a Řeporyj, mezi Pražským okruhem (SOKP), Rozvadovskou spojkou a ulicí Jeremiášovou, zahrnuje Třebonice a Chaby, včetně krajinné dominanty kostelíka Krteň.
Návrh rozvojového území Západního Města zahrnuje nové obytné čtvrti: Chaby, Horka, Řeporyje (Dvora a Řeporyje sever). V nově navrhovaných plochách převažují plochy pro bydlení, jsou zahrnuty i plochy pro jiné funkční využití území, doplňující městské funkce. JZ část území je navržena v etapě (podmínkou prodloužení větve metra B).

Praha - Zličín Praha - Zličín

Obec: Praha
Rozloha plochy: 81,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita zahrnuje bývalé průmyslové a skladové areály rozmístěné podlé železniční trati Praha - Hostivice. Severovýchodní hranici tvoří ulice Strojírenská a železniční trať, jižní hranici vlečka do depa metra Zličín. Západní hranici tvoří okraj bývalých areálů Siemens a Košířské strojírny, ulice Na Radosti a okraj areálů Technocom, Vodní zdroje a Voltareal.
Přestavba vymezené centrální části Zličína na plnohodnotnou městskou část s vazbou na tramvaj a železnici (odlišná koncepce nového ÚP). Jižně od ulice Na Radosti vytvořit přechodovou strukturu mezi bývalým areálem Siemens, kde se předpokládá zachování výroby, a okolní zástavbou, respektive výraznou krajinnou enklávou na jižní hranici vymezeného území.

Prostějov - Anenské předměstí Prostějov - Anenské předměstí

Obec: Prostějov
Rozloha plochy: 25,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita umístěna při jižním okraji města Prostějov, od centra vzdálena asi 1 km, středem lokality prochází ul. Určická a východní část lokality tvoří komunikace II/433 (ul. Brněnská), západní hranice je tvořena zástavbou při ul. V Polích.
Plocha je určena pro rozvoj bydlení a pro smíšené obytné funkce včetně občanské vybavenosti místního významu (též bytové domy).

Prostějov - Bezděkovy, Loučky Prostějov - Bezděkovy, Loučky

Obec: Držovice
Rozloha plochy: 39,8 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Umístění lokality severovýchodně od centra Prostějova ve vzdálenosti asi 2 km, středem lokality prochází komunikace R46, severovýchodní hranici tvoří řeka Romže, jihovýchodní pak železniční trať č. 301, jedná se část města Prostějov - Držovice.
Plochy jsou určeny pro rozvoj občanské vybavenosti - převážně komerční funkce, částečně smíšené funkce.

Přelouč - jihozápad Přelouč - jihozápad

Obec: Přelouč
Rozloha plochy: 101,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území se skládá z několika rozsáhlých rozvojových lokalit rozmístěných na jihozápadním okraji Přelouče. Všechny lokality navazují na stávající bytovou zástavbu města a vyplňují prostor který vznikne po provedení přeložky silnice I/2. Na východním okraji města navazují rozvojové lokality pro bydlení na stávající i navrhované výrobní plochy.
Jednotlivé rozvojové plochy jsou určeny pro bydlení různého typu - venkovské bydlení, rodinné domy i bytová výstavba městského typu. Koncepce výstavby musí obsahovat v přiměřené míře základní občanskou vybavenost a veřejné plochy zeleně a sportovišť.

<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz