Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Přerov - Pastviska, V Černém, Kravský trávník, Díly v Černém Přerov - Pastviska, V Černém, Kravský trávník, Díly v Černém

Obec: Přerov
Rozloha plochy: 90,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází při východním okraji města ve vzdálenosti do 2 km od areálu zámku, severně sousedí se zahrádkářskou osadou a západně hraničí se hřbitovem a stávající zástavbou.
Plochy jsou určeny pro rozvoj bydlení - dle regulace se jedná o bytové domy, rodinné či kombinované domy a plochy určené pro smíšené využití - obytné funkce a občanská vybavenost místního významu.

Přerov - V zahrádkách Přerov - V zahrádkách

Obec: Přerov
Rozloha plochy: 22 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována severovýchodně od zámku města Přerov (vzdálenost do 1,2 km), v blízkosti lokality se nachází místní koupaliště a na východě sousedí s chatařskou oblastí, od řeky Bečvy je lokalita vzdálena severně do 0,5 km.
Plochy jsou určeny pro rozvoj specifických forem občanské vybavenosti (sport a rekreace v přírodním prostředí).

Příbram - Fantova louka (1B2,1B4,1B5) Příbram - Fantova louka (1B2,1B4,1B5)

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 56,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokality na severovýchodě města, na rovinatém terénu, východně od Svaté Hory, v návaznosti na současná zastavěná území rodinných domů městského typu.
1B2 - lokalita určena přednostně pro zástavbu kolektivní (bytové domy); 1B4 - lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů; 1B5 - bude dostavěna až po vyčerpání ostatních ploch.

Příbram - Milínská Příbram - Milínská

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 11,4 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází na jižním okraji Příbrami, při silnici I třídy (I/66), severně od Brodu. Severní okraj lokality v kontaktu s navrhovaným jihovýchodním obchvatem města.
Lokalita je určena pro komerčně industriální funkce - území přiléhá ke stávajícím územím komerčně industriálních zón, určených k transformaci.

Příbram - Sázky, Barrandov Příbram - Sázky, Barrandov

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 18,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží východně od centra Příbrami, na severním svahu. Sousední stávající zastavěné území v této části města sestává téměř výhradně z rodinných domů městského typu.
Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů.

Příbram - severovýchod Příbram - severovýchod

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 8,6 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je situována severovýchodně od centra Příbrami, ve volné příměstské krajině při severním přivaděči do města (I/18), severně od ulic Pod Hvězdárnou a U Václava. .
Lokalita je přednostně určena pro rozvoj obchodu a služeb.

Příbram - Zdaboř Příbram - Zdaboř

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 21,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží na jihu Příbrami, na mírném severozápadním svahu. Sousední zastavěné území sestává téměř výhradně z rodinných domů městského typu.
Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů - izolovaných, případně dvojdomů, výjimečně řadových domů.

Příbram - Zdabořská Příbram - Zdabořská

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 19,4 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita se nachází na jižním okraji Příbrami, mezi silnicí Zdabořskou (vymezuje lokalitu ze západu), ulicí Brodskou (od severu), výhledově bude od jihu oddělena navrhovaným jihovýchodním obchvatem města.
Lokalita je určena pro komerně industriální funkce - navazuje se tím na stávající komerčně industriální zóny (určené k transformaci).

Příbram - Žežice Příbram - Žežice

Obec: Příbram
Rozloha plochy: 7,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita při jižním okraji Příbrami, jižně od ulici Brodské, v těsné návaznosti na silnici I/66 a navrhovaný jihovýchodní silniční obchvat města. Lokalita leží na mírném severním svahu, v nepřímém kontaktu se stávající komerční zástavbou (Hypernova) na severozápadě, východně železniční trať a zahrádková kolonie (údolí Příbramského potoka).
Lokalita je určena pro výstavbu sportovních a rekreačních ploch, s nezbytným, minimálním zázemím, výstavba větších zařízení (uvažovaný velodrom, sportovní hala apod.) je možná jen na základě individuálního posouzení včetně doložení vlivu na krajinný ráz, řešení ozelenění apod.

Pumberka - Chrudim západ Pumberka - Chrudim západ

Obec: Chrudim
Rozloha plochy: 32,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita, charakterizovaná jako městský satelit, se nachází na severovýchodním okraji Chrudimi, je součástí širšího území tzv. Stromovky. Z jihu je lokalita vymezena strukturou bytových domů na Větrníku, ze západu frontou rodinných domů, z východu vedením vysokého napětí, ze severu zemědělskými pozemky a železniční tratí.
Lokalita je určena pro rozvoj bydlení v bytových domech a v rodinných domech (nízkopodlažní a vícepodlažní). Jeden objekt bude mít náplň občanského vybavení.

<<  <  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz