Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Račice - u veslařského kanálu Račice - u veslařského kanálu

Obec: Račice
Rozloha plochy: 14,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rovinatá plocha přiléhající na jižní strané k veslařskému kanálu Račice.
Stavby a zařízení pro rozvoj funkce sportu a rekreace včetně potřebného zázemí, v návaznosti na stávající sportovní zařízení nadmístního významu.

Radvanice - bývalý areál dolu Kateřina I. Radvanice - bývalý areál dolu Kateřina I.

Obec: Radvanice
Rozloha plochy: 32,6 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je umístěna v jihovýchodní části obce, vlevo od komunikace II/301, vzdálenost od středu obce max. 0,5 km.
Lokalita určena pro rozvoj rekreačního bydlení a rozvoj sportovně - rekreačních aktivit, případně pro výstavbu rodinných domů.

Radvanice - západ Radvanice - západ

Obec: Radvanice
Rozloha plochy: 21,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází na západním okraji obce Radvanice zhruba 0,5 km od jejího středu v těsné blízkosti hřbitova obce.
Lokalita je určena k funkčnímu využití pro sport a rekreaci.

Rapotice Rapotice

Obec: Rapotice
Rozloha plochy: 18,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována podél jižního a západního okraje obce Rapotice, navazuje na zastavěné území obce.
Lokalita se skládá převážně z ploch - smíšené obytné, doplňkovou funkci plní sport.

Rokycany - komerčně smíšené území Rokycany - komerčně smíšené území

Obec: Rokycany
Rozloha plochy: 11,5 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je umístěna jihovýchodně od centra města ve vzdálenosti cca 1,7 km, středem lokality prochází železniční uzel č. 175 a č. 170.
Území je určeno k využití pro komerční smíšené funkce, navrhuje se umísťování staveb a zařízení obchodních, kulturních, správních, administrativních.

Rosice - Velké Díly Rosice - Velké Díly

Obec: Rosice
Rozloha plochy: 22,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží v severovýchodní části Rosic. Lokalita se nachází severně od silnice I/23 v oblasti již stávajích rodinných domů a výrobního areálu.
Lokalita je určená pro funkční využití - bydlení v rodinných domech.

Rovensko pod Troskami - východ Rovensko pod Troskami - východ

Obec: Rovensko pod Troskami
Rozloha plochy: 28,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita navazuje na východní okraj města Rovensko pod Troskami. Celám svým rozsahem leží v katastru Rovensko pod Troskami.
Funkční využití - lokalita je určena pro plochy bydlení.

Rožnov p. Radhoštěm - Balkán, Na Drahách Rožnov p. Radhoštěm - Balkán, Na Drahách

Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Rozloha plochy: 28,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita leží v místní části Kramolišova, na jižním okraji města, na svazích nad městem. Plynule navazuje na stávající zástavbu. Nachází se na rozhraní k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice. Jedná se o dvě plochy rozdělené komunikací.
Celá rozvojová lokalita je určena pro individuální bydlení v rodinných domech.

Rožnov pod Radhoštěm - golfové hřiště Rožnov pod Radhoštěm - golfové hřiště

Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Rozloha plochy: 18,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází východně od města, za národní kulturní památkou Valašské muzeum v přírodě, nezasahuje do jejího ochranného pásma. Ze třech stran je obklopeno lesním porostem. Nachází se na katastrálních územích Tylovice a Hážovice, mimo zastavěné území.
Celá rozvojová lokalita je určena k vybudování golfového areálu. Na hřišti nebudou umisťovány žádné pozemní stavby.

Rudolice nad Bílinou Rudolice nad Bílinou

Obec: Most
Rozloha plochy: 38,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažité území v Rudolicích nad Bílinou, mezi zastavěným územím a zalesněným hřebenem kopce Špičák, který lokalitu odděluje od bývalých povrchových dolů.
Území s převažující funkcí bydlení v nízkopodlažní zástavbě, přípustné jsou stavby občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, dále stavby pro kulturní a zájmovou činnost a stavby pro nerušící služby.

<<  <  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz