Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Rumburk - Horní Jindřichov Rumburk - Horní Jindřichov

Obec: Rumburk
Rozloha plochy: 13,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Mírně svažitá plocha na jihovýchodním okraji zastavěného území Rumburka, ohraničená na západě ulicí Pražskou, na jihu obchvatem silnice I/9.
Nízkopodlažní bydlení městského typu včetně vhoné občanské vybavenosti a nerušících služeb pro místní obyvatele.

Rýmařov - Edrovice Rýmařov - Edrovice

Obec: Rýmařov
Rozloha plochy: 35,5 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Mírně svažitá plocha v lokalitě Edrovice, jihozápadně od ulice Rýmařovské.
Plochy jsou funkčně určeny pro bydlení individuálního typu a pro občanské vybavení komerčního typu, dále pak pro zařízení cestovního ruchu.

Rýmařov - Novopolská nádrž Rýmařov - Novopolská nádrž

Obec: Rýmařov
Rozloha plochy: 17,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Mírně svažitá plocha na břehu plánované Novopolské vodní nádrže.
Plocha rekreace hromadné - pro vybudování pláží sportovišť, autocampingu, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.

Sezemice - veslařský kanál Sezemice - veslařský kanál

Obec: Pardubice, Sezemice
Rozloha plochy: 26,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojová plocha je umístěna na levém břehu řeky Loučné. Základním podnětem je využití v budoucnu vytěženého zemníku pro potřeby výstavby obchvatu silnice I/36. Existují dvě varianty využití - pro sportovní potřeby, veslařský kanál a jeho vybavení (dle planého územního plánu) nebo přírodní vodní plocha pro volnou rekreaci se základní vybaveností.
Určená funkce pro rozvojovou plochu je specifická rekreace - sport.

Sezemice I. - severně od Loučné Sezemice I. - severně od Loučné

Obec: Sezemice
Rozloha plochy: 108,3 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území se skládá z několika rozsáhlých rozvojových lokalit rozmístěných při severním a severovýchodním okraji Sezemic. Lokality navazují na převažující obytnou zástavbu Sezemic a část z nich přiléhá k pravému břehu řeky Loučná.
Rozvojové plochy pro převažující bydlení v rodinných domech příměstského typu, v malé míře pro bydlení v bytových domech a okrajově též pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Rozvojové plochy zahrnují též zařízení občanské vybavenosti a rekreace místního významu.

Sezemice II. - jižně od Loučné Sezemice II. - jižně od Loučné

Obec: Sezemice
Rozloha plochy: 19,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové území sestávající se z několika lokalit je situováno na jižním okraji Sezemic a navázáno na část Zámostí.
Rozvojové plochy pro převažující bydlení v rodinných domech příměstského typu. Rozvojové plochymohou též zahrnovat zařízení občanské vybavenosti a rekreace místního významu.

Sezimovo Ústí - Nechyba Sezimovo Ústí - Nechyba

Obec: Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí
Rozloha plochy: 42,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na východním okraji Sezimova Ústí. Je vymezena ze západu stávající obytnou zástavbou, z východu lesním porostem a hranicí obce z jihu.
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech.

Sokolov - areál Bohemia Sokolov - areál Bohemia

Obec: Sokolov
Rozloha plochy: 17,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha leží v severní části Sokolova při samém pravém břehu řeky Ohře, kt. tvoří část její severní hranice. Na východní straně sousedí s průmyslovým areálem a na jižní a západní s plochami občanské vybavenosti.
Občanské vybavení (3) - sport v zeleni - plocha určena pro sportovně rekreační areál Bohemia, určena pro sport, běžecké trasy, cyklotrasy, pěší komunikace, plochy pro kulturu (jako např. letní scény apod.) a plochy veřejně přístupné zeleně.

Sokolov - areál Jižní lom Sokolov - areál Jižní lom

Obec: Sokolov
Rozloha plochy: 14,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha leží na severozápadním okraji města, jižní okraj tvoří smíšené nezastavěné plochy a na severním okraji je plánována průmyslová výroba a skladování.
Občanské vybavení (2) - sport v zeleni - plocha pro sportovně rekreační areál Jižní lom, určena pro sport, běžecké trasy, cyklotrasy, pěší komunikace a plochy veřejně přístupné zeleně.

Sokolov - lokalita Antonín Sokolov - lokalita Antonín

Obec: Sokolov
Rozloha plochy: 13,2 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Území se nachází v severozápadní části města Sokolov a po celé délce své západní hranice sousedí se stávajícím přírodním porostem, většin u jižní hranice tvoří průmyslová výroba a skladování, západní hranici tvoří občanské vybavení a severní plánované smíšené obytné území.
Občanské vybavení (1) - sport v zeleni - plocha je určena pro rekreační zeleň, pěší turistiku, sport a vzdělání (např. naučná stezka, altánky, informační tabule, hřiště apod.).

<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz