Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Trutnov - Nové Dvory Trutnov - Nové Dvory

Obec: Trutnov
Rozloha plochy: 45,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází severně od centra ve vzdálenosti zhruba 3 km, na pravém břehu řeky Úpy ve vzdálenosti 2 km od komunikace I/14 mezi potoky Zeleným a Novodvorským.
Funkce obytná, převážně rodinné domy městského charakteru, zčásti rovněž bytové domy městského charakteru.

Třešť Třešť

Obec: Třešť
Rozloha plochy: 111,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Rozvojová plocha se nachází při severovýchodním okraji obce Třešť, mezi silnicemi II/402 a II/406. Ve střední části lokality se nachází kaskáda vodních ploch.
Rozvojové území je určeno pro funkce rekreace a sport.

Turnov - Daliměřice Turnov - Daliměřice

Obec: Turnov
Rozloha plochy: 37,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Dotčené území je ze severozápadu vymezeno novou silnici I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec, ze severovýchodu je ohraničeno ulicí spojující ulici Bezručovou a okružní křižovatkou na silnici I/10, z jihu je vymezeno stávající zástavbou rodinných domů.
Navrhované nové řešení této bytové zóny podle zpracované územní studie vyžaduje změnu územního plánu, který je ve smyslu možností řešení dopravy a možností umístění bytových domů a veřejné zeleně /parků/ předurčený.

Turnov - Durychov, Na Kamenici Turnov - Durychov, Na Kamenici

Obec: Turnov
Rozloha plochy: 62,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází při jihovýchodním okraji města Turnov, navazuje na zastavěné území města. Plocha je situována mezi silnicí III/283 a silnicí I/35.
Plocha je určena pro bydlení - Durychov, část smíšené území Na Kamenci - obytná čtvrť.

Turnov - Hruštice Turnov - Hruštice

Obec: Turnov
Rozloha plochy: 26,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází při východním okraji města Turnov. Navazuje na zastavěné území obce (Hruštice). Jižním okrajem těsně přiléhá k silnici 5. května.
Navrhované funkční využití - obytné území, část smíšené území, Hruštice - obytná čtvrť.

Turnov - sportovně rekreační areál Maškova zahrada Turnov - sportovně rekreační areál Maškova zahrada

Obec: Turnov
Rozloha plochy: 7,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha se nachází v blízkosti centra města Turnov, mezi rychlostní komunikací R 35 a železniční tratí 041 (Hradec Králové - Turnov).
Plochy pro sport a rekreaci, část rozvojového území se funkčně mění z plochy pro sport a rekreaci na smíšené území.

Týn Týn

Obec: Třebíč
Rozloha plochy: 61,2 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha se nachází při severozápadním okraji města Třebíč, cca 2 km od centrální části města. Lokalita je protnuta silnicemi II. a II. třídy.
Lokalita se skládá z ploch bydlení Br - městské bydlení v nízkopodlažních objektech - rodinných domcích, s převážně obytnými zahradami - většina území změna funkčního využití, cca 10 % výhled, rezerva.

Týn nad Vltavou - golfový areál Týn nad Vltavou - golfový areál

Obec: Týn nad Vltavou
Rozloha plochy: 31,4 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita je situována na jihovýchodním okraji města Týn nad Vltavou u Číhovického lesa s bezrpostřední vazbou na město a nedalekou vodní nádrž Hněvkovice.
Z podnětu golfového svazu byla vymezena plocha pro golfové hřiště.

Týn nad Vltavou - severozápad Týn nad Vltavou - severozápad

Obec: Týn nad Vltavou
Rozloha plochy: 32 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita je situována na severozápadním okraji Týna nad Vltavou ve vazbě na stávající obytnou zástavbu, v sousedství přírodního zázemí města s lesními porosty a vrchem Semenec. Na východní straně přiléhá k silnici II/105.
Plocha je navržena pro výstavbu rodinných domů s maximální výškou 2 NP na šachovnicovém systému. Regulativy využití území umožňují výstavbu bytových domů s maximální výškou 3 NP podkroví.

Uherský Brod - Chmelnice, Nad zámkem Uherský Brod - Chmelnice, Nad zámkem

Obec: Uherský Brod
Rozloha plochy: 24,6 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se skládá ze dvou na sebe navazujících částí, obě leží v k. ú. Uherský Brod. Východní část se nachází u jihozápadní hranice s k. ú. Havřice, druhá část leží západně od základní školy. Obě plynule navazují na stávající zástavbu, kterou rozšiřují severním směrem.
Celá rozvojová lokalita je určená pro individuální bydlení v rodinných domech.

<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz