Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Chlumec nad Cidlinou - Pastviště (Pod zámkem) Chlumec nad Cidlinou - Pastviště (Pod zámkem)

Obec: Chlumec nad Cidlinou
Rozloha plochy: 43,5 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Lokalita se nachází na západním okraji obce, je vzdálena zhruba 0,5 km od zámeckého areálu, zhruba středem lokality prochází komunikace II/611.
Plocha určená pro bydlení venkovského typu.

Choceň - severozápad Choceň - severozápad

Obec: Choceň
Rozloha plochy: 36,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita vyplňuje proluku v zástavbě na severozápadním okraji města. Jedná se o největší rozvojovou oblast Chocně.
Lokalita je určena pro rozvoj obytné funkce, v návaznosti na bydlení jsou navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti.

Chomutov - Pod Strážištěm Chomutov - Pod Strážištěm

Obec: Chomutov
Rozloha plochy: 44,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Svažitý pozemek na severním okraji zastavěného území Chomutova pod kopcem Strážiště.
Plocha určena pro bydlení individuální i hromadné, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro obyvatele.

Chomutov - u kasáren Vinohrady Chomutov - u kasáren Vinohrady

Obec: Chomutov
Rozloha plochy: 17,6 ha
Funkční využití plochy: smíšená vybavenost
Areál bývalých kasáren Vinohrady a nedaleký nezastavěný pozemek, oddělený pásem zeleně.
Centrum sportu a volného času - zimní stadion a tréninková hala, letní stadion pro fotbal a atletiku, oddychové a relaxační centrum s plaveckým bazénem, kulturně společenské centrum s kinosály a společenskými místnostmi.

Chomutov - Vinohrady Chomutov - Vinohrady

Obec: Chomutov
Rozloha plochy: 43,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rovinatý pozemek na východním okraji zastavěného území Chomutova mezi Kamencovým jezerem a průmyslovou zónou.
Plocha určena pro bydlení individuální i hromadné, včetně občanské vybavenosti a nerušících služeb pro obyvatele.

Chrudim - Skřivánek Chrudim - Skřivánek

Obec: Chrudim
Rozloha plochy: 14,8 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita je situována na jihozápadním okraji Chrudimi. Jedná se o nezastavěnou proluku mezi skupinou rodinných domů - na severní straně a lokalitami Za Vápenkou, V Cihelně a přilehlým letištěm Chrudim - na jižní starně. Území má přímou návaznost na železniční trať ......
Lokalita určená pro rozvoj bytové funkce - především pro výstavbu rodinných domů.

Chrudim - Vlčí Hora Chrudim - Vlčí Hora

Obec: Chrudim
Rozloha plochy: 18,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita se nachází jihovýchodně od centra Chrudimi, nad svahem řeky Chrudimky, v těsné návaznosti na areál nemocnice. Zástavbové území tvoří zemědělské plochy. Na východě navazuje na lokalitu navrhovaný obchvat města silnicí I/37.
Územně plánovací dokumentací určeno jako plochy pro čisté bydlení vícepodlažní (severní část v návaznosti na nemocnici) a čisté obytné území nízkopodlažní (jižní část). V parteru bytových domů se předpokládá občanská vybavenost.

Čáslav - Nový Čeplov Čáslav - Nový Čeplov

Obec: Čáslav
Rozloha plochy: 13,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží v jihovýchodní části Čáslavi, na samém okraji města. Ze severu je ohraničena zástavbou Nového Čeplova, z jihu navazuje nezastavěné území - orná půda. Západní hranici tvoří komunikace II/338 - ulice Žacká, na východě stávající zástavba rodinných domů při vodní ploše Homolka.
Rozvojová plocha je určena pro funkční využití - bydlení v rodinných a bytových domech.

Čelákovice - Za Škodou, Pod Šibeňákem Čelákovice - Za Škodou, Pod Šibeňákem

Obec: Čelákovice
Rozloha plochy: 35 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha vyplňuje jihovýchodní okraj Čelákovic, leží jižně od silnice II/245 Čelákovice - Mochov (ulice Mochovská).
Územím plánem je navrženo využití plochy pro individuální bytovou výstavbu (cca 170 rodinných domů).

Čeperka - Oplatil příměstská rekreační oblast Čeperka - Oplatil příměstská rekreační oblast

Obec: Čeperka, Dolany, Hrobice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Pardubice, Podůlšany, Srch, Staré Ždánice, Stéblová
Rozloha plochy: 3234,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Příměstská polyfunkční rekreační oblast obepíná severní okraj Pardubic, zvláště cennou část tvoří stávající a plánované vodní plochy Oplatil - Čeperka, vznikající po těžbě štěrkopísku, navazující na lesní plochy, v širším ohledu patří do oblasti i areál lázní Bohdaneč, Kunětická hora, koridor Labe. Oblast má rozvojový rekreační potenciál zejm. pro obyvatele jádrového území Hradecko pardubické aglomerace.
Dle studie dominuje v území příměstská rekreace (zejména s vazbou na vodní plochy), respektovány jsou zájmy ochrany přírody a vodních zdrojů, zachovává se polyfunkční charakter území, zohledněna je sídelní funkce včetně suburbanizačních forem rozvoje bydlení nadmístního významu, významnou roli hraje výrobní funkce, rozvoj dopravní a technické infrastruktury.

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz