Rozvojové plochy

Rozvojové plochy - důvodem k uveřejnění databáze rozvojových ploch je snaha o zpřístupnění informací o více než 300 plochách, které mají nadmístní regionální či republikový význam pro umístění investic.
Jedná se o unikátní databázi, neboť nikdo v ČR neposkytuje ani základní přehled o těchto záměrech regionálního a republikového měřítka, které mohou být z hlediska investic atraktivní.
Jejich budoucí využití je rozděleno do kategorií:
  • Bydlení - nejnáročnější téma, plošně rozdrobené záměry nejsou typické rozvojové plochy v nadmístním významu, jedná se často o větší počet menších ploch, vytvářejících shluky, které jsou v různé míře ucelené
  • Rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
  • Komerční vybavenost
  • Zdravotní, sociální a školská vybavenost
  • Smíšená vybavenost
  • Ostatní vybavenost
Jako podkladové materiály (prameny) pro posouzení rozvojových záměrů byly použity schválené Zásady územního rozvoje (ZÚR), ÚAP krajů a obcí s rozšířenou působností. Jako doplňkový zpřesňující materiál byl v některých případech použit přímo územní plán dané obce.

Vyhledávání

Zrušit
 ha     ha
<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Ústí nad Orlicí - Ke Knapovci, U Dlouhé Třebové Ústí nad Orlicí - Ke Knapovci, U Dlouhé Třebové

Obec: Ústí nad Orlicí
Rozloha plochy: 33,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojové lokality přiléhají k východnímu okraji zástavby města v prostoru poblíže letiště. Výrazné je jejich severojižní uspořádání podél plánovaného obchvatu silnice I/14 s proměnlivou hloubkou území. Rozvojové území přechází do volné, zemědělsky využívané krajiny.
Všechny dílčí rozvojové lokality jsou určeny pro obytnou funkci - zejména rodinné domy.

Ústí nad Orlicí - U letiště Ústí nad Orlicí - U letiště

Obec: Ústí nad Orlicí
Rozloha plochy: 25,7 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová lokalita přiléhá k východnímu okraji zástavby města v prostoru poblíže letiště. Výrazné je severojižní uspořádání rozvojové lokality podél plánovaného obchvatu silnice I/14 s proměnlivou hloubkou území. Rozvojové území přechází do volné, zemědělsky využívané krajiny.
Z celého rozvojového území přilehlého k navrhované přeložce silnice I/14 se jedná o nejvýznamějsí lokalitu určenou pro obytnou funkci - bytové domy, rodinné domy.

Vážany Vážany

Obec: Kroměříž
Rozloha plochy: 49,4 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha leží na jižním okraji Kroměříže,na rozmezí k. ú. Vážany a k. ú. Kroměříž. Nachází se mezi silnicemi III/367 z východu a III/432 ze západu.
Celá lokalita je určená pro bydlení - v rodinných domech, nebo pro všeobecné bydlení bez bližšího určení.

Velké Meziříčí - Hliniště Velké Meziříčí - Hliniště

Obec: Velké Meziříčí
Rozloha plochy: 40 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Rozvojová plocha je situována při západní straně města Velké Meziříčí. Přiléhá až k kaskádě vodních ploch.
Lokalita se skládá převážně z ploch bydlení (BR), část lokality cca 15% zaujímá plocha bydlení (BD).

Vítkovice - severozápad Vítkovice - severozápad

Obec: Vítkovice
Rozloha plochy: 15,7 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Plocha se nachází cca 1 km severozápadně od centrální části obce Vítkovice v kopcovitém terénu. V SZ části je rozvojový prostor vymezen přiléhající silnicí III. třídy z JV a JZ přibližně kopíruje hranici lesa z jižní části není přirozeně prostorově vymezen.
Plocha pro sport a rekreaci bez negativních vlivů na NATURA 2000. Horské hospodářství navržené ve schváleném ÚP SÚ se mění změnou č. 2 na funkci občanského vybavení - služeb a sportu. Podmínkou je že nebudou realizovány trvalé stavby, cesty apod. Nebude ovlivněn charakter stávajících luk.

Vrchlabí - Berlín - Liščí kopec a okolí Vrchlabí - Berlín - Liščí kopec a okolí

Obec: Vrchlabí
Rozloha plochy: 40,1 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha bydlení se nachází v jižní části obce na volných plochách v lokalitě Berlín - Liščí kopec mezi říčkou Bělá a řekou Labe, pod arélem ZŠ Vrchlabí v ulici Školní.
Plochy bydlení městského individuálního a venkovského typu.

Vrchlabí - Lanovská Vrchlabí - Lanovská

Obec: Vrchlabí
Rozloha plochy: 8,2 ha
Funkční využití plochy: komerční vybavenost
Lokalita je umístěna zhruba 1,5 km východně od centra na okraji obce, nedaleko od Vrchlabského rybníka, jižní hranici tvoří Vápenický potok a severní harnici komunikace I/14.
Plocha smíšených funkcí - komerční, zařízení občanské vybavenosti místního i nadmístního a podnikatelské aktivity s většími plošnými nároky (nákupní zóny, komerční správa, administrativa atd.).

Vrchlabí - městský stadion Vejsplachy Vrchlabí - městský stadion Vejsplachy

Obec: Vrchlabí
Rozloha plochy: 12,1 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Navrhovaný areál se nachází jihozápadním směrem od centra obce, cca 0,2 km od rybníka Vejsplachy, severní hranice plochy vymezena komunikací I/14 a východní hranice komunikací II/295.
Navrhované funkční využítí lokality - sport a rekreace, konkrétně sportovní stadion.

Vrchlabí - podél ul. Lánovské a mezi ul. Mánesovou a Kalvárií Vrchlabí - podél ul. Lánovské a mezi ul. Mánesovou a Kalvárií

Obec: Vrchlabí
Rozloha plochy: 15,9 ha
Funkční využití plochy: bydlení
Plocha se nachází východně od zámeckého areálu, vzdálená cca 0,1 km severně od komunikace I/14 .
Plochy bydlení městského individuálního (západní část) a venkovského typu (východní část).

Vrchlabí - sportovně rekreační zóna Vejsplachy Vrchlabí - sportovně rekreační zóna Vejsplachy

Obec: Vrchlabí
Rozloha plochy: 11,9 ha
Funkční využití plochy: rekreace, sport, cestovní ruch, kultura
Lokalita se nachází jihozápadním směrem od centra obce, navazuje na stávající sportovněrekreační plochy u rybníka Vejsplachy, severní hranice lokality tvořena komunikací I/14, západní komunikací II/295.
Navrhované funkční využítí lokality - sport a rekreace, konkrétně sportovně rekreační areál.

<<  <  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >  >>   celkový počet záznamů: 310

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz