Přehled použitých zkratek

C  D  E  H  CH  J  K L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

CZT centrální zásobování teplem
ČD České dráhy
ČOV čistírna odpadních vod
D dálnice
DOL průplav Dunaj-Odra-Labe
DP dobývací prostor
ETI Elektrárna Tisová
HP Hlavní město Praha - Pražský kraj
CHKO chráněná krajinná oblast
CHLÚ chráněné ložiskové území
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
JCK Jihočeský kraj
JMK Jihomoravský kraj
k. ú. katastrální území
KHK Královéhradecký kraj
Krajský úřad
KVK Karlovarský kraj
KVY Kraj Vysočina
LBc lokální biocentrum
LBk lokální biokoridor
LBK Liberecký kraj
MD Ministerstvo dopravy a spojů
MěÚ městský úřad
MHD městská hromadná doprava
MMR Ministerstvo místního rozvoje
MNO Ministerstvo národní obrany
MP Ministerstvo průmyslu
MSK Moravskoslezský kraj
MÚK mimoúrovňová křižovatka
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NN nízké napětí
NP národní park
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
NRBC nadregionální biocentrum
NRBK nadregionální biokoridor
NTL plynovod - nízkotlak
OLK Olomoucký kraj
OP ochranné pásmo
ORP obec s rozšířenou působností
obecní úřad
P+R průzkumy a rozbory
PAK Pardubický kraj
PHO pásmo hygienické ochrany vodního zdroje
PLK Plzeňský kraj
PO průmyslový odpad
POU obec s pověřeným úřadem
PP přírodní památka
PPk přírodní park
PR přírodní rezervace
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa
PZ průmyslová zóna
R rychlostní silnice
RBc regionální biocentrum
RBk regionální biokoridor
RRA regionální rozvojová agentura
RS regulační stanice
RVKP registrovaný významný krajinný prvek
RZ rozvodná stanice
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SEA hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
SLZ sportovní létající zařízení
SP stavební povolení
STK Středočeský kraj
STL plynovod - středotlak
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
TI technická infrastruktura
TŽK tranzitní železniční koridor
ÚP Územní plán
ÚP O Územní plán obce
ÚP SÚ Územní plán sídelního útvaru
ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚK Ústecký kraj
ÚPMHK Územní plán města Hradec Králové
ÚPN SÚ Územní plán sídelního útvaru
ÚPN VÚC Územní plán velkého územního celku
ÚPP územně plánovací podklad
ÚR územní rozhodnutí
US Urbanistická studie
ÚSES územní systém ekologické stability
ÚTP územně technický podklad
ÚV úpravna vody
VD vodní dílo
VDJ vodojem
VN vysoké napětí
VPD vzletová a přistávací dráha
VPS veřejně prospěšná stavba
VRT vysokorychlostní železniční trať
VTE větrná elektrárna
VTL plynovod - vysokotlak
vojenský újezd (vojenský výcvikový prostor)
VÚC velký územní celek
VVN velmi vysoké napětí
VVTL plynovod - velmi vysoký tlak
VZCHÚ velkoplošná zvláště chráněná území
ZLK Zlínský kraj
ZPF zemědělský půdní fond
ZÚR Zásady územního rozvoje
ŽP životní prostředí
žst. železniční stanice

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz