Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
BruntálskoBruntálKoordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti.
ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí ? Branka u OpavyHradec nad MoravicíSpolečná koordinace, zainvestování a provozování ČOV pro město Hradec nad Moravicí a obec Branka u Opavy, kanalizační rozvody ve městě Hradec nad Moravicí včetně přívodu do ČOV, kanalizační rozvody v obci Branka u Opavy včetně přívodu do ČOV
Dobrovolný svazek obcí OlešnáSviadnovSpolupráce v oblasti školství, kultury, tělovýchovy, sociální péče a zdravotnictví, rozvoje cestovního ruchu a ochrany životního prostředí
Dobrovolný svazek obcí OpavskoHradec nad MoravicíVýkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se propagace svazku a jeho zájmového území, oblasti školství, oblasti sociální péče, oblasti rozvoje kultury, odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií, bezpečnostní infrastruktury v obcích, dalších oblastí dle potřeb svazku
LoučkaZátorOchrana společných zájmů a množení sil a finančních prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou z členských obcí
Mikroregion - Sdružení obcí OsoblažskaOsoblahaSpolečné řešení problémů přesahujících rámec jednotlivých obcí a zároveň společný rozvoj území, především v oblasti hospodářství, kultury, sportu, cestovního ruchu a příhraniční spolupráce.
Mikroregion Bystřice-Nýdek-VendryněBystřiceVzájemná spolupráce v řešení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, úkoly v oblasti ochrany ovzduší, zabezpečení přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí, správa majetku obcí ? místní komunikace, lesy, domovní bytový fond, sportovní, kulturní a jiná zařízení spravovaná obcemi, vyvíjení činností směřujících k získání podpory pro realizaci určených cílů, zejména získání prostředků pro realizaci investic pro veřejné potřeby regionu. Předmětem činnosti je dále zabezpečení a dohled nad dodržováním podmínek stanovených a určených poskytovatelem prostředků včetně konečného vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy a závěrečného vyhodnocení jednotlivých projektů.
Mikroregion FrenštátskoFrenštát pod RadhoštěmSystematický a efektivní rozvoj zájmového území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráce při rozvíjení činností týkajících se: propagace svazku a jeho zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace územního plánování v zájmovém území, oblasti školství v zájmovém území, oblasti sociální péče v zájmovém území, správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů v zájmovém území, oblasti rozvoje kultury a sportu v zájmovém území, ochrany veřejného pořádku v zájmovém území, rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území, odvádění a čištění odpadních vod v zájmovém území, zásobování vodou, ochrana ovzduší a životního prostředí, oblast péče o zvířata, správa majetku obcí, zejména místních komunikací, kulturních a sportovních zařízení
Mikroregion HvozdniceDolní ŽivoticeRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, rozvoje cestovního ruchu, rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu, ochrany životního prostředí, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů
Mikroregion KrnovskoKrnovSpolupráce členů svazku obcí při realizaci strategického plánu ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, kulturních a historických hodnot regionu a propagace regionu
Mikroregion Matice SlezskáHáj ve SlezskuRozšíření, zlepšení a prohloubení hospodářské, kulturní a jiné spolupráce, koordinace projektů v obecní a podnikatelské sféře
Mikroregion OderskoOdryVzájemná spolupráce, obnova a rozvoj venkovských sídel, rozvoj venkovské infrastruktury, rozvoj místního průmyslu, rozvoj zemědělství a ochrana životního prostředí, zviditelnění zájmového území rozvojem cestovního ruchu, spolupráce na destinačním managementu sub-regionu POODŘÍ
Mikroregion Opavsko severozápadÚvalnoVšestranný rozvoj zájmového území
Mikroregion QuingburkHolčoviceRealizace regionálního rozvoje, rozvoj cestovního ruchu
Mikroregion Slezská HartaDvorceOchrana a prosazování společných zájmů obcí v okolí vodní nádrže Slezská Harta a realizace společných cílů v oblasti cestovního ruchu, školy, obnovy venkova, jiných oblastí společného zájmu.
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehradyHorní BludovicePrezentace oblasti, rozvoj turistiky, cestovního ruchu, rekreace, ekonomický rozvoj regionu
PLYN 2000OsoblahaZajištění plynofikace územních obvodů členů sdružení
Region PoodříBartošoviceRealizace aktivit ve venkovském prostoru s využitím společných rozvojových strategických dokumentů k podpoře udržitelného života na venkově
Region Slezská bránaŠenovOchrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem každé účastnické město či obec, vzájemná spolupráce na společných projektech regionu, prezentace regionu
Sdružení měst a obcí povodí OndřejniceBrušperkRozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb, vytváření pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu, podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství, apod.), zajištění dopravní obslužnosti, sociální rozvoj obcí a vzdělávání, vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení vzájemné informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek, ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví, rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov, obnova spolkového života, rozvoj cestovního ruchu, propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce, společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajisti financování z jiných než vlastních zdrojů.
Sdružení obcí BíloveckaBílovecRozvoj území členských obcí, prosazování společných cílů
Sdružení obcí BruntálskaAlbrechticePřeshraniční spolupráce dle sjednané rámcové dohody o vytvoření Česko-polského euroregionu "PRADĚD" na základě členství v tomto euroregionu a řešení společných zájmů a problémů samospráv zúčastněných obcí.
Sdružení obcí HlučínskaHlučínZlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy
Sdružení obcí JablunkovskaJablunkovSpolupráce v oblasti rozvoje komunální sféry, školství, kultury, turistiky, ochrany ŽP, sjednocování postupů při využívání prostředků z centrálních zdrojů
Sdružení obcí povodí MorávkyDobráSpolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, zlepšování životního prostředí, podpora rozvoje turistického ruchu, spolupráce a pomoc v případě mimořádných událostí, společné úsilí při získávání různých forem dotací
Sdružení obcí povodí StonávkyTřanoviceSpolupráce členů sdružení v oblasti rozvoje komunální sféry cestovního ruchu i ve všech ostatních oblastech působení obcí, a to na bázi vzájemně výhodné a nezištné spolupráce
Sdružení obcí přírodního parku Moravice pro plynofikaci obcíMelčPříprava a výstavba plošné plynofikace zemního plynu územních obvodů členů sdružení
Sdružení obcí RýmařovskaRýmařovKoordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, slaďování zájmů a činností místních samospráv, zastupování členů Sdružení při jednáních se třetími osobami ve věcech zájmů regionu, vytváření a správa společného majetku, společný postup při dosahování ekologické stability regionu, propagace Sdružení a zájmového území, ochrana společných zájmů a prosazování záměrů přesahující svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
Sdružení obcí VrbenskaVrbno pod PradědemKoordinace při zpracování koncepce rozvoje území, spolupráce, sdružování a využívání prostředků v různých oblastech (viz stanovy svazku), hospodaření se společným majetkem, vzájemná podpora při výkonu samosprávy členských obcí a při ochraně a obhajobě jejich zájmů a práv mimo rámec sdružení.
Sdružení povodí SedlniceZávišicePropagace regionu, poskytování si rychlé a účelné pomoci v případě katastrof a živelných pohrom, revitalizace toků
Severomoravský vodárenský svazOrlováZajištění jednotného postupu při vyjednávání se SmVaK Ostrava při úpravě cen vodného a stočného, stanovení priorit pro investice, větší opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací na území obcí (které jsou realizovány z části nebo plně z prostředků SmVaK)
Slezský vodohospodářský svazekTřinecOchrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci integrovaného projektu týkajícího se výstavby či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci širšího programu Revitalizace povodí řeky Olše, který svým rozsahem a významem přesahuje každou z členských obcí. Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj vodohospodářských zařízení. Koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných měst a obcí, souvisejících s odvodem a čištěním odpadních vod včetně koncepce ceny stočného.
Svazek měst a obcí okresu KarvináKarvináOchrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku, účast v nadnárodních a mezinárodních programech, příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií, postupné vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku
Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - HostašoviceNový JičínOchrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci projektů zajišťujících rozvoj regionu Novojičínska, při realizaci významných investičních akcí při řešení problémů z oblasti veřejné dopravy, koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj regionu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu MSK, fondů ČR a EU, z prostředků EIB na investiční a neinvestiční akce těmito institucemi podporované. Příprava a zabezpečení realizace skupinového projektu zaměřeného na řešení problematiky výstavby cyklostezky v území zrušené železniční tratě Hostašovice ? Nový Jičín a vojenské vlečky v k. ú. Bludovice u Nového Jičína a v rámci tohoto projektu plnění funkce příjemce dotace/dotací, příjemce půjček od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora realizujícího projekt ve prospěch členských obcí.
Svazek obcí Čistá OdraFrýdlant nad OstravicíZajištění koncepčního rozvoje a obnovy kanalizací a s nimi souvisejících zařízení, koordinace postupů při získávání dotací a subvencí pro rozvoj a obnovu kanalizací, provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, případně zajištění provozování prostřednictvím třetího subjektu, hospodaření s vlastním i svěřeným majetkem
Svazek obcí mikroregionu HlučínskaHlučínZlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní a jiné spolupráce mezi členy
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-ZápadKravařeSpolupráce mezi obcemi v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní bslužnosti daného území, podpora výstavby cyklostezek, úkoly v oblasti ochrany ovzduší a správa majetku obcí.
SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo"PražmoSpolupráce v oblasti zabezpečení požární ochrany, školství, sociálních věcí, kultury, turistického ruchu, dopravy, odpadového hospodářství, údržby veřejného prostranství, životního prostředí a řešení dalších blíže nespecifikovaných problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí
Svazek obcí pro provoz skupinového vodovodu LitultoviceLitultoviceZajišťování pitné vody a požární vody pro občany, podniky a zařízení na území obcí za smluvních podmínek. Dostavba systému zásobení pitnou vodou podle zpracované a schválené dokumentace.
Svazek obcí regionu NovojičínskaNový JičínOchrana společných zájmů, zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování, přípravě a realizaci projektů zajišťujících rozvoj regionu Novojičínska. Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupů členských obcí při realizaci významných investičních akcí při řešení problémů z oblasti zabezpečení čistoty obcí, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod a z oblasti ochrany životního prostředí. Koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj regionu ze státního rozpočtu ČR, z rozpočtu MSK, fondů ČR a EU, z prostředků EIB na investiční a neinvestiční akce těmito institucemi podporované. Příprava a zabezpečení realizace skupinového projektu zaměřeného na řešení problematiky odvádění městských odpadních vod na území členských obcí (dále jen "Projekt"). Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v příloze stanov (zejména specifikace dílčích podprojektů příslušejících k jednotlivým členským obcím Svazku). V rámci přípravy a realizace Projektu plnění funkce příjemce dotace/dotací, příjemce půjček od veřejných subjektů, zadavatele veřejných zakázek, investora realizujícího Projekt ve prospěch členských obcí.
Venkovský mikroregion MoraviceVítkovVzájemná pomoc a koordinace při řešení problémů ve všech oblastech mikroregionu a příprava projektů pro získání podpory ze státních dotačních titulů a programů EU
VODA - svazek obcíTřemešnáVýstavba a provozování skupinového vodovodu Osoblažsko a provozování kanalizací a čistíren odpadních vod, zásobování občanů a právnických osob pitnou vodou a požární vodou na území členů svazku na základě smluvních podmínek
Zájmové sdružení Frýdlantsko-BeskydyFrýdlant nad OstravicíOchrana a prosazování společných zájmů, regionální spolupráce
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů