Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Centrum Železných horHorní BradloVytvoření společné koncepce a realizace rozvoje v˙oblasti: ekologické, ekonomické, kulturní, sociální, sportovní a turistické, výstavby, hospodářské, údržby a ošetřování pietních míst za účelem efektivního skloubení požadavků všech obcí.
České dědictví UNESCOLitomyšlAktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování nejcennějších statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.
Českomoravské pomezíLitomyšlPředevším aktivně přispívat k rozvoji cestovního ruchu
Dobrovolný svazek obcí HolickaHoliceŘešení úkolů z˙oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k˙zajištění dopravní obslužnosti daného území, atd.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-LanškrounskoDolní ČermnáKoordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu zejména v oblastech odpadového hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, životního prostředí, informatiky a propagace, cestovního ruchu, využití volného času, příp. v jiných oblastech.
Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horouDolní Čermnákoordinace společných zájmů, postupů, činností , zajišťování odborných služeb k dosažení odpovídajícího rozsahu plynofikace uvedených obcí a dalšího rozvoje regionu. Obce mohou prostřednictvím svazku společně prosazovat regionální zájmy ve VÚSC a podávat projekty rozvoje regionu směrem ke státem vyhlášeným programům a grantům a využití fondů EU
HeřmanoměsteckoHeřmanův MěstecVšeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území aj.
Kraj Smetany a MartinůPoličkaSystematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj, společná cílená propagace a reklama v˙oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s˙vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních, sportovních a konferenčních aktivit s˙vazbou na turistiku a vzájemná spolupráce v˙těchto oblastech, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení, spolupráce s˙českými a zahraničními institucemi s˙posláním obdobným s˙cíli sdružení.
LanškrounskoLanškrounŘešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území obcí-členů svazku, společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku, společný postup při řešení zemědělství, zdravotnictví, cestovního ruchu a využití volného času, řešení úkolů ochrany životního prostředí, poradenská a informační pomoc členům svazku aj.
Mikroregion BrněnecChrastavecHájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Mikroregion ChrudimskoChrudimDalší rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, je zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí jež korespondují s˙cíli a posláním svazku.
Mikroregion LitomyšlskoLitomyšlRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion PoličskoPoličkaHájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Mikroregion Skutečsko - LežákyVrbatův KostelecVšeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území aj.
Mikroregion SvitavskoSvitavyRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion VysokomýtskoVysoké MýtoRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion západně od ChrudimiHeřmanův MěstecSpolupráce sdružených obcí v˙oblasti hospodaření s˙odpadními vodami a ostatními odpady, školství a tělovýchovy, kultury, tvorby a údržby krajiny, koordinace dopravy a výhledových plánů obcí v˙rámci Programů obnovy venkova, společný postup při využívání programů EU, poskytování nebo zprostředkování služeb a další nespecifikovaná činnost.
Mikroregion Železné horyRonov nad DoubravouOchrana společných zájmů účastníků v˙oblasti životního prostředí, průmyslu, dopravy, zemědělství, rozvoje služeb a řemesel, obnovy venkova. Rozvíjení partnerských vztahů mezi sdruženími a ostatními oblastmi v tuzemsku a zahraničí a společné zastupování účastníků sdružení v těchto záležitostech.
Pardubická labskáPardubiceRealizace projektu ,,Cyklostezka Pardubice - Týnec nad Labem, Labská stezka Pardubickým krajem" spočívající ve vybudování cyklostezky a doprovodné infrastruktury podél břehu Labe v úseku mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem.
Podhůří Železných horCholticeOchrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti podle §50, odst.1 zák.č. 128/2000Sb., o obcích.Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku. Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
Region Moravskotřebovska a JevíčskaMoravská TřebováHájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Region Orlicko-TřebovskoÚstí nad OrlicíRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Regionální svazek obcí BohdanečskoLázně BohdanečSpolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí Svazku, spolupráce s˙jinými obcemi a svazky i zahraničními, propagace obcí a území Svazku, hájení a prosazování společných zájmů obcí Svazku, rozvoj území zaujímaného Svazkem.
Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branouPastvinySpolupráce členských obcí v˙oblasti ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální politiky a územního plánu.
Sdružení obcí mikroregionu HlineckoHlinskoDalší rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodující problémy, které bude svazek řešit - zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí, jež korespondují s cíli a posláním svazku.
Sdružení obcí OrlickoŽamberkRealizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka, podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky, řešení systému veřejné dopravy k˙zajištění dopravní obslužnosti v˙zájmovém území, společný postup při řešení zaměstnanosti, zdravotnictví, v˙oblasti propagace a informatiky, apod.
Sdružení obcí Toulovcovy MaštaleProsečRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Svazek obcí AZASSPoličkaZajištění poskytování zdravotní a sociální péče včetně sociálních služeb. Úkolem svazku je provoz zařízení pro potřeby zdravotní a sociální péče.
Svazek obcí KošumberskaLužeDalší rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, je zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí jež korespondují s˙cíli a posláním svazku.
Svazek obcí LoučnáSezemiceOchrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v˙jednotlivých případech potom zjm. spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti dle zákona o obcích. Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z˙objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v˙souladu se zájmy a záměry svazku. Svazek je oprávněn zakládat dle platné právní úpravy samostatně nebo s˙dalšími osobami podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - DesinkaDolní ÚjezdRealizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Svazek obcí pod Kunětickou horouDřítečSpolupráce členských obcí v˙oblasti řešení problematiky mikroregionu a strategie rozvoje spravovaného území dle zákona o obcích v˙platném znění.
Svazek obcí Za LetištěmPardubiceOchrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v˙jednotlivých případech potom zjm. spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti dle zákona o obcích. Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z˙objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v˙souladu se zájmy a záměry svazku.
Svazek obcí Zelená energieVítějevesHájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel svazku a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bude svazek realizovat výstavbu a provoz alternativních zdrojů energie. A to zejména v oblasti využití energie větru, slunce, biomasy a systémů palivových článků.
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů