Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mikroregiony

Definice: Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Seznam mikroregionů

Mikroregiony
NázevSídlo obecÚčel
Euroregion LabeÚstí nad LabemPodpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech- regionální plánování- životní prostředí- podpora hospodářství a cestovního ruchu- výstavba infrastruktury- ochrana před živelnými pohromami a záchranářství- doprava- kultura, vzdělávání, sport, setkávání- zdravotnictví, sociální péče Podpora snad a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a institucích, ale i podpora snah v rámci uzavírání závazných mezistátních dohod pro regionální a komunální přeshraniční spolupráci.
Integro - Západ Českého středohoří - PoohříTřebívlicePodpora regionálního rozvoje
Jezero MiladaÚstí nad Labemhájit společné zájmy členských obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém lomu Chabařovice,revitalizace území a vybudování infrastruktury pro CR, rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území, společné aktivity v ochraně přírody a ŽP,společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé zájmové oblasti kolem jezera Milada.
Mikroregion BouřlivákKošťanyPodpora regionálního rozvoje
Mikroregion BudyňskoBudyně nad OhříPodpora regionálního rozvoje a ochrana životního prostředí
Mikroregion CínovecDubí u TeplicKoordinace územních plánů.Koordinace významných investičních akcí.Vytváření, projektování a realizace společných projektů. Slaďování zájmů a činností místních samospráv Vytváření, zmnožování a samospráva společného majtku Všeobecná ochrana životního prostředí Společný postup při dosahování ekologické stability Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost Propagace sdružení a jeho zájmového území
Mikroregion České středohoříŽitenicePodpora regionálního rozvoje
Mikroregion HrobčiceHrobčicePodpora regionálního rozvoje
Mikroregion KoridorVysoká PecKoordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie,přímé provádění společných investičních akcí,společný postup při prosazování ekologické stability území,společná propagace mikroregionu v CR
Mikroregion Labské skályJílovéPodpora regionálního rozvoje
Mikroregion Lesenská pláň dobrovolný svazek obcíVysoká PecRozvoj cestovního ruchu,vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany mikroregionu, společný postup při dosahování ekologické stability v zájmovém území a jeho trvale udržitelného rozvoje,koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,koordinace obecních územních plánů a území plánování v regionálním měřítku.,slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájmovém území, vytváření, zmnožování a správa společného majetku sdružení,vytváření podmínek pro zajištění a rozvoj komunitního systému péče o zdraví občanů mikroregionu.,podpora vzdělanosti v mikroregionu,snaha o zachování kulturního dědictví a obnova památek v mikroregionu,zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí,propagace svazku obcí a jeho zájmového území.
Mikroregion Lounské podlesíDomoušicePodpora regionálního rozvoje
Mikroregion MILADATrmiceRozvoj měst a obcí sdružených v mikroregionu
Mikroregion NechranickoLibědicePodpora regionálního rozvoje
Mikroregion PeruckoPerucVytváření podmínek pro ekonomický rozvoj mikroregionu, zlepšení podmínek zaměstnanosti a zlepšení sociálních podmínek pro občany.
Mikroregion Porta BohemicaKamýk1. Společný postup členských obcí při získávání finančních prostředků2. Plánování a realizace významných investičních akcí v rámci území sdružení3. Ochrana životního prostředí na území sdružení4. Sociální, zdravotnická a kulturní spolupráce členských obcí5. Vzájemná finanční pomoc členských obcí6. Plánování a zřizování zařízení, sloužících k uspokojování potřeb občanů všech členských obcí7. Zřizování podnikatelských nebo nepodnikatelských subjektů určených pro uskutečňování cílů sdružení
Mikroregion RadonickoRadonicePodpora regionálního rozvoje
Mikroregion St. SebastianHora Sv. ŠebestiánaPodpora regionálního rozvoje
Mikroregion SvornostKostomlaty pod MilešovkouPodpora regionálního rozvoje
Mikroregion TolštejnJiřetín pod jedlovouZájmové sdružení na podporu turismu v regionu
Mikroregion ÚdlickoÚdliceKoordinace obecních územních plánů a územní plánování, slaďovánízájmů a činností, koordinace významných inv.akcí, vytváření, zmnožování a samospráva společ.majetku sdružení
Mikroregion ŽateckoStaňkoviceEkonomický rozvoj, zlepšení zaměstnanosti, ekologická stabilita, koordinace invest. akcí, zmnožování společného majetku, atd. úplné znění: Stanovy - čl. IV.
Mikroregoin Stropník svazek obcíDuchcovCestovní ruch, informační servis cest.ruchu, životní prostředí
Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace v mikroregionu LitoměřiceLitoměřiceZabezpečení odvádění a čištění odpadních vod
Sdružení obcí BenešovskaBenešov nad PloučnicíPodpora regionálního rozvoje
Sdružení obcí pro nakládání s odpadyČížkovice, Želechovice1.provozování skládky komunálních odpadů a skládkových dvorů2. nakládání s odpady3. nakládání s nebezpečnými odpady4. využívání skládkového plynu a činnosti s tím související5. podpora a propagace činností v oblasti nakládání s odpadem a ekologické propagace6. oblast územního a regionálního plánování7. zachování a zlepšování životního prostředí8. rozvoj hospodářství v zájmovém území9. krajinotvorba s důrazem na rozvoj infrastruktury pro cestovní a turistický ruch a navazující aktivity
Sdružení obcí regionu Most-JihMostPodpora hospodářského a sociálního rozvoje daného regionu, řešení vznikajících problémů, realizace společných i individuálních projektů,
Sdružení pro rozvoj ŠluknovskaŠluknovKoordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku
Severočeské sdružení obcí - SESOÚstí nad LabemOchrana zájmů členských obcí
SOKO - Sdružení obcí krušnohorské oblastiKovářskáKoordinace územních plánů, vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, společný postup při získávání finančních prostředků z různých fondů, společná podpora podnikání na území mikroregionu, zvýšení atraktivity zájmového území pro investory, zvýšená ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability území, snižování nezaměstnanosti na území mikroregionu, informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území.
Svazek obcí Českého ŠvýcarskaRůžováKoordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie,přímé provádění společných investičních akcí,společný postup při prosazování ekologické stability území,společná propagace mikroregionu v cestovním ruchu
Svazek obcí ČeskokamenickaČeská KameniceRozvoj cestovního ruchu a území mikroregionu
Svazek obcí PodbořanskoVroutekZabezpečení úzké spolupráce mezi obcemi, společné aktivity, koordinace významných investičních akcí, zpracovaní společného rozvoje regionu, společná ochrana životního prostředí, rozvoj turistiky
Svazek obcí PodřipskoRoudnice nad LabemPodpora regionálního rozvoje
Svazek obcí RozvojHrušovanyKoordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku.Koordinace zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území. Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit. Vytváření, navyšování a správa společného majetku svazku obcí. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. Z Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území. Informační a iniciační činnost vůči podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území. Příprava a realizace společných projektů, akcí a aktivit v zájmovém území.
Svazek obcí SeverLipováÚkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výj. výkonu státní správy, čistota obcí, rozvoj regionu - zpracování koncepce a její postupná realizace
Svazek obcí ÚštěckoÚštěkSpolupráce a plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a péče o památky. 2. Zabezpečování čistoty obce, správa veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. 3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti. 4. Spolupráce a plnění úkolů v oblasti ochrany ovzduší, úkolů souvisejících se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
Svazek obcí v regionu Krušných horLitvínovSpolečný postup při předkládání různých projektů v žádostech o dotace či granty
Svazek obcí VejprtskaVejprtyZajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
Zdroj dat: Mikroregiony

Mapa mikroregionů

Mapa mikroregionů