Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Průmyslové zóny

Ústecký kraj má vymezeno 14 zón. Relativně vyšší míra jejich využití může souviset s průmyslovým charakterem kraje, a tím většími předpoklady pro toto využití. Jsou zde tři velké zóny (dvě již značně naplněné) a jedna strategická, u níž se nedaří program využití naplnit. Ostatní zóny jsou spíše menší a střední. Za vlastnosti prostředí, přitahující investory do průmyslových zón, lze pokládat průmyslové tradice, pracovní síly technického zaměření, vyšší nezaměstnanost, vybavenost dopravní a technickou infrastrukturou i větší smířlivost s eventuelními negativními vlivy PZ na životní prostředí.

Cílem této databáze je prezentovat základní informace o významných rozvojových průmyslových zónách v kraji, sledovaných v rámci územně plánovacích dokumentacích obcí.

Velká nabídka zón vysoko převyšuje poptávku. Větší než potřebný počet zón byl při plánování v předchozích letech pokládán za přirozenou potřebu pro zajištění konkurenčního prostředí. Lze předpokládat, že konkurence při výběru navrhovaných rozvojových zón už zafungovala a v dalších letech dojde k redukci počtu a rozloh zón, které nebyly úspěšné. Příklady takového postupu již existují. Neplatí to zcela a některé zóny dosud nevyužité mohou být ještě v dalším období využity, např. vlivem dostavby dopravní infrastruktury. Redukci počtu a rozloh zón lze předpokládat z ekonomických důvodů, blokace území bez reálné šance na využití není žádoucí, území je možno využít pro jiné účely. Dále lze předpokládat redukci rozsahu zón s ohledem na sofistikovanější formy využití území bez velkých nároků na plochy. Příkladem je většina velkých nebo i strategických zón, které jsou volné - dochází k ústupu od původních zásadních požadavků na strategického investora, akceptuje se drobnější členění zón, více se prosazuje smířlivost s volným programem pro dosažení naplnění zón. Nepodstatné není ani urbanistické hledisko, požadující větší zdrženlivost ve vymezování ploch pro tyto zóny ve prospěch zachování relativně přírodní příměstské krajiny. Po odeznění této vlny by se tak měla situace znovu vracet k již před mnoha lety proklamované intenzifikaci využití již zabraných ploch a k relativně novému fenoménu územního rozvoje sídel, tj. k revitalizaci ploch typu brownfields.

Průmyslové zóny
NázevFunkční náplňPlocha
Havraň - JosephPrůmyslová výroba. Do zóny lze umístit podnikatelské záměry rušících i nerušících druhů výrob a služeb.190 ha
Industriální park KrupkaPodle platného ÚP města Krupka lze dané území PZ Krupka využít k výrobě a skladování, jako doprovodné a doporučující funkce jsou umísťovány administrativa, služby, výzkum, dopravně technická infrastruktura a zeleň. Pro lokalizovaná zařízení jsou stanoveny regulativy - maximální výška zástavby 15 metrů, maximální podíl zastavěné plochy výrobních areálů - 60 %, minimální podíl zeleně 20 % a další podmínky.77 ha
Jirkov - OtvicePlochy výroby a skladování (převážně lehký průmysl).40 ha
Kadaň - Královský vrchMožnost využití zóny pro průmyslové a logistické objekty je bez omezení náplně. Stavební omezení, například výšková nebo prostorová, nejsou stanovena.81 ha
Klášterec n.O. - Vernéřov, industriální park VERNEPlatný územní plán průmyslové zóny Klášterec nad Ohří - Vernéřov definuje funkční využití území pro výrobu, dopravu a sklady a prostorové umístění účelových objektů a technických zařízení pro funkci průmyslové plochy.155,4 ha
Libouchec - ŹďárekKomerční, průmyslové, logistické aktivity, technologický park (nezatěžující životní prostředí).cca 70 ha
Litvínov - LoukaLehká průmyslová výroba - výroba strojů a komponentů, výroba spotřebního zboží, farmaceutická výroba, potravinářská výroba, fotovoltaika.30 ha (skládá se ze 4 dílčích ploch) ÚP Litvínova obsahuje další rozšíření ploch.
Lovosice1. část - částečně lehká a těžká průmyslová výroba; 2. část -nespecifikovaná průmyslová výrobacca 120 ha
Most - Pod LajsníkemNerušící provozy - výroba a služby, které bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Nevhodné aktivity - těžké strojírenství, prvotní zpracování surovin, výroba stavebních hmot, velkokapacitní dopravní závody, sklady pro velkoobchod a aktivity s vysokým dopravním zatížením lokality.12 ha; možnosti a předpoklady rozšíření zóny.
Podbořany - AlpkaPrůmysl a logistika bez prostorového regulačního omezení.80 ha
RumburkLehká a středně těžká průmyslová výroba.29 ha, výhledová možná rozloha PZ až 70 ha
TrianglePrůmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje. Lokalizovány zde mohou být i další služby plnící funkci obslužnosti pro záměry umístěné v PZ. Zóna Triangle je prioritně zaměřená na umísťování plošně náročných investičních záměrů ve velikostech řádově 20 - 25 ha na jeden investiční záměr.363 ha
Ústí nad Labem - Jižní PředlicePlochy výroby a skladování - lehký průmysl (zastavěnost pozemku maximálně 65%, zeleň 35% pozemku).Celková rozloha 32 ha.
Ústí nad Labem - Severní PředlicePolyfunkční využití - výrobní činnosti či služby zábavní, obchodní, správní, výstavní - veletrhy, sklady, dopravní a technické služby.Celková rozloha 61 ha
Zdroj dat: Průmyslové zóny