Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 4

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1000 za celý program(stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1490 (požadavek) za celý program

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace) a obnovu propustlů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1000 za celý program(stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1490 (požadavek) za celý program

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1000 za celý program(stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1490 (požadavek) za celý program

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s více než 10 000 obyvateli (mimo statutární města a obce součástí ITI a IPRŮ)

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (propustky, deš´tová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není plánováno

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není plánováno

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti 30 km od zóny

Podporované aktivity:

Výstavba dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, vodovod, kanalizace).

Sledované indikátory:

přírůstek trvale žijících obyvatel.

celkový počet záznamů: 4