Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti

celkový počet záznamů: 256

Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (část druhá hlava II NV č. 30/2014 Sb.).

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

515

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

515

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Lesy v působnosti Mze.

Podporované aktivity:

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě, přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou a rekonstrukce lesních porostů po škodách , výchova lesních porostů do 40 let věku , zřizování oplocenek a následná péče o výsadbu lesních porostů

Sledované indikátory:

Počet realizovaných technických jednotek.

Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (část druhá hlava VII NV č. 30/2014 Sb.).

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

30

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

30

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Lesy v působnosti Mze.

Podporované aktivity:

Zařízení lesního majetku (lesního hospodářského celku) na období 10 let lesním hospodářským plánem a následné poskytnutí digitálních dat do datového skladu státní správy lesů.

Sledované indikátory:

Výše poskytnutého finančního příspěvku.

Finanční příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV č. 30/2014 Sb.).

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

200

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

200

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Lesy v působnosti Mze.

Podporované aktivity:

Asanace kůrovcového dříví pomocí insekticidních sítí, insekticidních postřiků nebo odkornění. Seštěpkování porostů poškozených kůrovci nebo václavkou, asanace kombinací insekticidního postřiku a netkané textilie a asanace etandinitrilem (EDN)

Sledované indikátory:

Počet realizovaných technických jednotek.

Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I NV č. 30/2014 Sb.).

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

135

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

135

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, použití dravců v ochraně rostlin, preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, snižován početních stavů kormorána velkého nebo prasete divokého, ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin a finanční příspěvek na chladící zařízení pro ulovenou zvěř.

Sledované indikátory:

Počet realizovaných technických jednotek.

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců (část třetí hlava II NV č. 30/2014 Sb.).

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

5

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu, úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

Sledované indikátory:

Počet realizovaných technických jednotek.

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO, Spolek

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

bude se projednávat

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

bude se projednávat

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Lesy v působnosti MZe mimo organizační složky státu, státní podnik.

Podporované aktivity:

Škoda vzníklá v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v lesích.

Sledované indikátory:

Celková výše poskytnutých úhrad.

Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

PO, FO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

5

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Úhrada části výdajů na poradenskou činnost a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesa.

Sledované indikátory:

Výše poskytnuté podpory.

Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže (129 280).

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

PO, FO, Školská zařízení, Sdružení

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, sledováno je dosažení technických parametrů: Vodní plocha vybudovaných nádrží; Vybudování, oprava a rekonstrukce hráze; Vybudování, oprava a rekonstrukce bezpečnostního přelivu na min. Q100; Odstranění sedimentu; Retenční prostor nových nádrží; Objem zásobního prostoru nových nádrží

Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže 2. etapa (129 380).

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

PO, FO, Školská zařízení, Sdružení

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

250

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, předpokládá se, že bude sledováno dosažení technických parametrů: Vodní plocha vybudovaných nádrží; Vybodování, oprava a rekonstrukce hráze; Vybudování, oprava a rekonstrukce bezpečnostního přelivu na min. Q100; Odstranění sedimentu; Retenční prostor nových nádrží; Objem zásobního prostoru nových nádrží

Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II.

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

PO, FO, SPÚ

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

100

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Pořízení páteřního závláhového rozvodu a závlahového detailu pro účely zemědělských závlah.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, sledováno je dosažení technických parametrů: Pivotcentra, lineáry, pásové zavlažovače, postřik a mikropostřik, kapková závlaha, příslušenství k závlahovému detailu, obestavěný prostor čerpací stanice, čerpací stanice - vybavení, mobilní čerpadla, závlahová nádrž, odběrný objekt, závlahové kanály, trubní rozvody

celkový počet záznamů: 256