Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti

celkový počet záznamů: 256

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

PO, FO, Vysoká škola, Muzeum, Školská zařízení

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

2.5

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

2.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy MK, edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury.

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

Muzeum

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

14.9

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

14.9

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Předmětem nákupu mohou být: • předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty mimořádného významu, • předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., • předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., a jejichž získání je: o reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, o zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, o reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, b) předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. c) objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které mají muzeum v přírodě jako svou organizační složku.

Akviziční fond.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

Muzeum

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

21

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

21

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je: a. volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí, b. dokumentací architektonického návrhu, užitým uměním, d. průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací,e. originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem,f. autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu), nebo g. autorskou knihou.

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

750

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

2.025

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přidané pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů, (c) napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci, je-li tato v majetku obce, (d) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace) a obnovu propustlů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, násypů a svahů, dělících pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

200

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu školních hrišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) na obnovu školních tělocvičen.

Sledované indikátory:

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (plochy sportoviště), plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt sportovního charakteru a využití), plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt občanské vybavenosti), stroje a zařízení, městský mobiliář, chodníky, stezka

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

350

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, (b) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí. Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka programu.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), objekty dopravní infrastruktury (zastávky), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, chodníky, stezka

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

4.5

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na: (a) obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.), (b) komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, (c) rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení, (d) obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení, (e) přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), objekty dopravní infrastruktury (zastávky), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zelěně, revitalizované plochy smíšené, plochy sportoviště, plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku), trasa (zážitková), objekt sakrální povahy, komunální technika, stroje a zařízení, akce výukové a osvětové povahy, akce kulturní povahy, proškolené osoby, hřbitovní zeď, mětský mobiliář, trasa (naučná)

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

1000

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: (a) kulturní domy, (b) budovy se sídlem obecních úřadů, (c) multifunkční domy, (d) školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Sledované indikátory:

inženýrské sítě, plocha k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku)

Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Cílem DT je podpořit kompletní revitalizaci/obnovu veřejného prostranství – návsí a náměstí včetně veřejné zeleně a dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení. Podporovány budou akce komplexního charakteru, nikoliv jednotlivé součásti revitalizace, které lze financovat z jiných DT podprogramu, nebo OPŽP.

Sledované indikátory:

parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (propustky, dešťová kanalizace, zastávka), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené, plochy místa AP odpočinku), trasa (zážitková), stroje a zařízení, městský mobiliář, trasa (naučná), stezka

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: (a) kaple, kaplička, márnice, (b) socha, (c) boží muka, kříž. Dále pak na obnovu: (a) prostoru hřbitovů, (b) hřbitovní zdi.

Sledované indikátory:

parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené), objekt sakrální stavby, hřbitovní zeď, městský mobiliář, stezka

celkový počet záznamů: 256