Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti

celkový počet záznamů: 256

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

170

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o: (a) obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.

Sledované indikátory:

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené, plochy sportoviště, plochy místa AP odpočinku, objekty kulturního charakteru a využití, objekt sloužící AP odpočinku), trasa zážitková, stroje a zařízení, městský mobiliář, trasa (naučná)

Podpora dostupnosti služeb.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

10

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci a přístavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že ve správním obvodu žadatele o dotaci není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru žadatelem ani soukromým subjektem.

Sledované indikátory:

objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt kulturního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti), stroje a zařízení

Sdílené vybavení komunální technikou.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

DSO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

DSO

Podporované aktivity:

Podpora je určena na nákup komunální techniky, která bude sdílená v rámci DSO. Podpora je určena na pořízení: (a) traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných prostranství, (b) nákladních automobilů, (b) žacích strojů, (c) mulčovačů, (d) štěpkovačů apod. Pořízená technika musí být poskytována členům DSO bezúplatně a nesmí být komerčně využívána za účelem ekonomického zisku.

Sledované indikátory:

komunální technika, stroje a zařízení

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec, DSO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

5

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na: (a) prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, (b) výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, (c) odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Sledované indikátory:

stroje a zařízení, akce výukové a osvětové povahy, akce kulturní povahy, proškolené osoby, akce zaměřené na propagaci dobré praxe

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

220

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mosty), objekty dopravní infrastruktury (propustky), objekty dopravní infrastruktury (dešťová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

150

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, (b) obnovu školních tělocvičen.

Sledované indikátory:

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), objekty k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti), stroje a zařízení, městský mobiliář, chodníky, stezka

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) propustků, (b) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, (c) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí, (d) zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (mostky, propustky, dešťová kanalizace, zastávka), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sátě, chodníky, stezka

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen, nový podprogram

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: (a) mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, (b) parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí. Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka programu.

Sledované indikátory:

inženýrské sítě, plocha k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku)

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

nevyhlášen

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s 3 001 - 10 000 obyvateli

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací. Podporovány budou akce zaměřené na: (a) obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu sportoviště (viceúčelové, multifunkční, fotbalové hříště apod.), (b) obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu tělocvična (sportovní hala, samostatní stavba, určená pro sportovní účely, multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely.

Sledované indikátory:

parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy), inženýrské sítě, plochy k poskytování veřejných služeb hrazených z obecníxh rozpočtů (revitalizované vodní plochy, revitalizované plochy zeleně, revitalizované plochy smíšené, plochy sportoviště, plochy místa AP odpočinku, objekty kulturního charakteru a využití, objekt sloužící AP odpočinku), trasa zážitková, stroje a zařízení, městský mobiliář, trasa (naučná)

Podpora obnovy místních komunikací.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

151.5

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s více než 10 000 obyvateli (mimo statutární města a obce součástí ITI a IPRŮ)

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na: (a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; (b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; (c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: 1) obnovu kanalizace, vč. úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouži-li výlučně k odvádění povrchových vod z této kanalizace), 2) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Sledované indikátory:

místní komunikace, parkoviště (plocha), parkovací místa (počet), objekty dopravní infrastruktury (propustky, deš´tová kanalizace), veřejné osvětlení (délka trasy), veřejné osvětlení (sloupy)

celkový počet záznamů: 256