Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Budislav (okres Tábor)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 552143
NUTS5: CZ0317552143
LAU 1 (NUTS 4): CZ0317 - okres Tábor
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Soběslav
Obec s rozšířenou působností: Soběslav
Katastrální plocha (ha): 885
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 376
Nadmořská výška (m n.m.): 455
První písemná zpráva (rok): 1357

Informace

Samospráva

Obecní úřad Budislav      
Budislav 9      
39201 Budislav   Starosta/tka: Ing. Roman Čížek
    Telefon: 381 594 323 + F
Pošta: Soběslav E-mail: info@jihoceskabudislav.cz; starosta@jihoceskabudislav.cz
IČ: 00252140    
Úřední hodiny: Po,Út,Čt: 7-11.45, 12.45-15.30;St:7-11.45, 12.45-16.30; Pá:7-11.45, 12.45-14.30    
Telefon: 381 594 721    
Datová schránka: vqyedyd E-mail: info@jihoceskabudislav.cz
Web: www.jihoceskabudislav.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Budislav Hlavňov u Budislavi Záluží u Budislavě

Základní sídelní jednotka díl

Budislav Hlavňov Záluží u Budislavě

Část obce díl

Budislav Hlavňov Záluží u Budislavě

Územně technická jednotka

UTJ Budislav UTJ Hlavňov u Budislavi UTJ Záluží u Budislavě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Soběslavi
Wilsonova 113/3
39201
381545111
podatelna2210@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2210
Hygienická stanice Územní pracoviště Tábor
Palackého 350
39001
387712410
ta@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050010
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Tábor
Štítného 2598
39002
381203011
kp.tabor@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/tabor, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Tabor/Katastralni-pracoviste-Tabor.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Tučapy - Matrika
Tučapy 19
39126
381 594 736
outucapy@volny.cz
www.tucapy.cz
Obecní úřad Obecní úřad
9
39201
381 594 721
info@jihoceskabudislav.cz
www.jihoceskabudislav.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Tábor
Bílkova  2924
39002
381499111
posta.ta@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/tabor#obsah
Soud Okresní soud v Táboře
nám. Mikuláše z Husi 43
39017
381205111
podatelna@osoud.tab.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=189&j=199&k=1898
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Tábor
Kpt. Jaroše  1851
39003
381413171
podatelna@osz.tab.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=102&j=112&k=1115
Stavební úřad Městský úřad Soběslav - Stavební úřad
náměstí Republiky 55/I
39201
381508140
podatelna@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12292
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav
tř. Dr. Edvarda Beneše 44/4
39201
950165271
podatelna.ta@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sobeslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor
Husovo nám. 2938
39002
950165111
podatelna.ta@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tabor
Živnostenský úřad MÚ Soběslav - Obecní živnostenský úřad
Protifašistických bojovníků  128/5
39201
381508188
blazkova@musobeslav.cz
www.musobeslav.cz

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 376 53 210 27 86 378
Muži 189 27 117 11 34 187
Ženy 187 26 93 16 52 191

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 9 -6 4 3 1 -5
Muži 0 4 -4 3 2 1 -3
Ženy 3 5 -2 1 1 0 -2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 449
z toho muži 217
z toho ženy 232

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 449
v tom ve věku 0-14 51
15-64 290
65 a více let 108

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 398
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 165
vyučení a stř. odborné bez mat. 164
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 438
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 255
Nezjištěné vyznání 17

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 237
v tom zaměstnaní celkem 179
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 237
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 48
průmysl 37
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 17
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 113
denně mimo obec 99
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 138
Cenzové domácnosti 149
v tom úplné rodiny 105
neúplné rodiny 15
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 111
Trvale obydlené domy - rodinné domy 105
Neobydlené obydlené domy celkem 55
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 44
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46.94
Domy podle vlastnictví soukromých osob 106
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 111
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 49
vodovodem 109
plynem 6
ústředním topením 82

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 138
Trvale obydlené byty v rodin. domech 117
Neobydlené byty 56

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 138
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 98
v osobním vlastnictví 3
nájemní 20
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 138
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 134
připojení na veřejnou kanalizační síť 59
ústřední topení, etážové topení 108
vlastní koupelna, sprchový kout 127

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 405
z toho muži 192
z toho ženy 213

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 405
v tom ve věku 0-14 45
15-64 248
65 a více let 110

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 360
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 161
úplné střední s maturitou 69
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 14
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 176
v tom zaměstnaní celkem 159
nezaměstnaní celkem 17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 176
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 33
stavebnictví 19
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 18

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 66
denně mimo obec 62
Dojíždějící do zaměstnání 24
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 109
Obydlené rodinné domy 102
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 100
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 135
Obydlené byty v rodinných domech 109
Neobydlené byty 81

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 135
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 97
v osobním vlastnictví 0
nájemní 21
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 135
Byty podle vybavení plyn v bytě 13
vodovod v bytě 123
připojení na veřejnou kanalizační síť 55
ústřední topení 107
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 15 4 0 2 6 1 1 5 5
Muži 8 2 0 1 3 0 -2 3 1
Ženy 7 2 0 1 3 1 3 2 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 5
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,532%
Muži 2,855%
Ženy ,917%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 39201
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 40
Zemědělství, lesnictví, rybářství 6
Zpracovatelský průmysl 3
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 10
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 5
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 61
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 8
Počet subjektů bez zaměstnanců 31
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0