Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hlohovčice (okres Domažlice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 566641
NUTS5: CZ0321566641
LAU 1 (NUTS 4): CZ0321 - okres Domažlice
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Staňkov
Obec s rozšířenou působností: Horšovský Týn
Katastrální plocha (ha): 332
Počet bydlících obyvatel k 2021: 177
Nadmořská výška (m n.m.): 418
První písemná zpráva (rok): 1381
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hlohovčice      
Hlohovčice 80      
34561 Hlohovčice   Starosta/tka: Josef Kaigl
    Telefon: 379494737, 724188105
Pošta: Staňkov E-mail: obec@hlohovcice.cz
IČ: 00572403    
Úřední hodiny: Pá. 17:00-19:00    
Telefon: 379 494 737    
Datová schránka: 2sabht5 E-mail: obec@hlohovcice.cz
Web: www.hlohovcice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hlohovčice

Základní sídelní jednotka díl

Hlohovčice

Část obce díl

Hlohovčice

Územně technická jednotka

UTJ Hlohovčice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Horšovském Týně
Domažlická 55
34601
379433311
podatelna2307@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2307
Hygienická stanice Územní pracoviště Domažlice
Branská 5
34422
739652845
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Domažlice
Benešova 377
34401
379410231
kp.domazlice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/domazlice
Matriční úřad Městský úřad Staňkov - Matrika
nám. TGM 35
34561
379 492 411
kastlova@mestostankov.cz
www.mestostankov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
80
34561
379 494 737
obec@hlohovcice.cz
www.hlohovcice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34474
379772111
posta.do@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/domazlice#obsah
Soud Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
34401
377867800
podatelna@osoud.dom.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-domazlicich
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Domažlice
Komenského 8
34401
377867951
podatelna@osz.dom.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-domazlice/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Staňkov - Odbor výstavby
nám. T. G. Masaryka 35
34561
379410284
podatelna@mestostankov.cz
www.mestostankov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13179
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice
Msgre. B. Staška 265
34401
950112411
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/domazlice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Domažlice (Horšovský Týn)
náměstí Republiky 59
34601
950112551 - 552
podatelna.do@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/domazlice#horsovsky-tyn
Živnostenský úřad MÚ Horšovský Týn - Obecní živnostenský úřad
nám. Republiky 52
34601
379415146
m.cislerova@muht.cz
www.muht.cz

MAS

MAS Český les, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Staré Sedliště 359/x, 348 01 Staré Sedliště
Založeno: 21.10.2004
Kontaktní telefon: 602168171
E-mail: info@masceskyles.cz
WWW: www.masceskyles.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 177 16 97 15 49 176
Muži 91 7 40 8 19 89
Ženy 86 9 57 7 30 87

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 1 0 3 1 2 2
Muži 0 0 0 2 0 2 2
Ženy 1 1 0 1 1 0 0

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 192
z toho muži 95
z toho ženy 97

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 192
v tom ve věku 0-14 21
15-64 137
65 a více let 34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 171
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 40
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 189
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 82
Nezjištěné vyznání 16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 107
v tom zaměstnaní celkem 96
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 107
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 39
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 78
denně mimo obec 74
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 67
Cenzové domácnosti 76
v tom úplné rodiny 52
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 17

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 56
Trvale obydlené domy - rodinné domy 56
Neobydlené obydlené domy celkem 17
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 56
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 55
plynem 1
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 67
Trvale obydlené byty v rodin. domech 67
Neobydlené byty 23

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 67
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 54
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 67
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 66
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 59
vlastní koupelna, sprchový kout 64

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 175
z toho muži 88
z toho ženy 87

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 175
v tom ve věku 0-14 19
15-64 118
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 156
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 31
vyučení a stř. odborné bez mat. 65
úplné střední s maturitou 46
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 2
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 84
v tom zaměstnaní celkem 82
nezaměstnaní celkem 2

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 84
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 22
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 40
denně mimo obec 39
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 56
Obydlené rodinné domy 56
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 53
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 74
Obydlené byty v rodinných domech 74
Neobydlené byty 25

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 58
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 34
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 9
ústřední topení 66
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 1 1 2 1 2 1 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 4 0 1 1 1 1 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 1
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,673%
Muži 1,667%
Ženy 8,511%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.21
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno20

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl3
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví2
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid5
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti3
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku332
Orná půda249
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady3
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)29
Pastviny0
Zemědělská půda281
Lesní půda22
Vodní plochy4
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy18