Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dlouhá Ves (okres Havlíčkův Brod)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 568538
NUTS5: CZ0631568538
LAU 1 (NUTS 4): CZ0631 - okres Havlíčkův Brod
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přibyslav
Obec s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod
Katastrální plocha (ha): 1081
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 452
Nadmořská výška (m n.m.): 465
První písemná zpráva (rok): 1256

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dlouhá Ves      
Dlouhá Ves 24      
58222 Dlouhá Ves   Starosta/tka: Ludmila Němcová
    Telefon: +420569484450; +420569484450; +420724539255
Pošta: Přibyslav E-mail: podatelna@dlouhaves.cz; obecniurad.dlouhaves@tiscali.cz
IČ: 00267309    
Úřední hodiny: St:16-18    
Telefon: 569 484 450    
Datová schránka: af2ax7q E-mail: podatelna@dlouhaves.cz
Web: www.dlouhaves.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

Základní sídelní jednotka díl

Dlouhá Ves

Část obce díl

Dlouhá Ves

Územně technická jednotka

UTJ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Smetanovo nám. 261
58002
569474111
podatelna2903@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2903
Hygienická stanice Územní pracoviště Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569474211
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=HB
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Na písku 1346
58001
569668111
kp.hbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hbrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Havlickuv-Brod/Katastralni-pracoviste-Havlickuv-Brod.aspx
Matriční úřad Městský úřad Havlíčkův Brod - Matrika
Havlíčkovo nám. 57
58001
569497330
pbarta@muhb.cz
www.muhb.cz
Obecní úřad Obecní úřad
24
58222
569 484 450
podatelna@dlouhaves.cz
www.dlouhaves.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Havlíčkův Brod
Pražská 2893
58003
569465300
posta.hb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/havlickuv-brod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569400711
podatelna@osz.hbr.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-havlickuv-brod/kontakty
Soud Okresní soud v Havlíčkově Brodě
Husova 2895
58025
569493111
podatelna@osoud.hbr.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-havlickove-brode
Stavební úřad Městský úřad Přibyslav - Odbor výstavby
Bechyňovo nám. 1
58222
569430822
mesto@pribyslav.cz
www.pribyslav.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13144
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Havlíčkov Brod
Jihlavská 42
58001
950114111
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/havlickuv-brod
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chotěboř
Krále Jana 259
58301
950114200
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chotebor
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
58291
950114211
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/svetla-nad-sazavou
Živnostenský úřad MÚ Havlíčkův Brod - Obecní živnostenský úřad
1855
58001
569497220
lbenesova@muhb.cz
www.muhb.cz

MAS

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Školní 500/x, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Založeno: 10.4.2006
Kontaktní telefon: 774420913
E-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz
WWW: www.havlickuvkraj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 452 86 265 27 74 448
Muži 217 35 131 16 35 217
Ženy 235 51 134 11 39 231

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 5 5 10 17 -7 -2
Muži 6 3 3 4 5 -1 2
Ženy 4 2 2 6 12 -6 -4

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 342
z toho muži 169
z toho ženy 173

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 342
v tom ve věku 0-14 62
15-64 238
65 a více let 42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 280
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 104
vyučení a stř. odborné bez mat. 137
úplné střední s maturitou 33
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 337
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 204
Nezjištěné vyznání 36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 300
v tom zaměstnaní celkem 157
nezaměstnaní celkem 9

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 300
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 74
stavebnictví 26
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 135
denně mimo obec 114
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 96
Cenzové domácnosti 124
v tom úplné rodiny 80
neúplné rodiny 12
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 83
Trvale obydlené domy - rodinné domy 79
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41.1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 80
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 83
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 83
plynem 1
ústředním topením 47

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 96
Trvale obydlené byty v rodin. domech 81
Neobydlené byty 21

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 96
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 2
nájemní 9
člena bytového družstva 3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 96
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 95
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 65
vlastní koupelna, sprchový kout 92

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 393
z toho muži 185
z toho ženy 208

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 393
v tom ve věku 0-14 73
15-64 258
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 320
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 83
vyučení a stř. odborné bez mat. 139
úplné střední s maturitou 62
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 11
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 174
v tom zaměstnaní celkem 160
nezaměstnaní celkem 14

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 174
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 59
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 10
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 101
denně mimo obec 99
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 96
Obydlené rodinné domy 91
Obydlené bytové domy 5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 86
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 131
Obydlené byty v rodinných domech 101
Neobydlené byty 28

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 131
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 84
v osobním vlastnictví 0
nájemní 28
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 131
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 118
připojení na veřejnou kanalizační síť 106
ústřední topení 97
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 2 0 3 2 1 3 2 1
Muži 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Ženy 4 1 0 3 1 1 2 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,685%
Muži 0,68%
Ženy ,69%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 58222
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 3
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 2
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 3
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 35
Zemědělství, lesnictví, rybářství 8
Zpracovatelský průmysl 5
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 52
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 6
Počet subjektů bez zaměstnanců 33
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 3
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0