Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okoř (okres Praha-západ)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 571334
NUTS5: CZ020A571334
LAU 1 (NUTS 4): CZ020A - okres Praha-západ
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Roztoky
Obec s rozšířenou působností: Černošice
Katastrální plocha (ha): 214
Počet bydlících obyvatel k 2021: 104
Nadmořská výška (m n.m.): 275
První písemná zpráva (rok): 1227
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Okoř      
Okoř 13      
25264 Okoř   Starosta/tka: Petr Procházka
    Telefon: 233900675
Pošta: Velké Přílepy E-mail: info@obecokor.cz
IČ: 00640751    
Úřední hodiny: Čt.,Pá.,16:00-18:00    
Telefon: 233 900 675    
Datová schránka: 8knajyn E-mail: info@obecokor.cz
Web: www.obecokor.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Okoř

Základní sídelní jednotka díl

Okoř

Část obce díl

Okoř

Územně technická jednotka

UTJ Okoř

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Praha-západ
Na Pankráci 975/95
14021
261371111
podatelna2102@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2102
Hygienická stanice KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
12000
234118111
e-podatelna@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-praha-zapad
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Praha - západ
Pod sídlištěm 1800/9
18213
284041111
kp.pzapad@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prahazapad
Matriční úřad Obecní úřad Velké Přílepy - Matrika
Pražská 162
25264
220930770
matrika@velke-prilepy.cz
www.velke-prilepy.cz
Obecní úřad Obecní úřad
13
25264
233 900 675
info@obecokor.cz
www.obecokor.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Praha-západ
Sokolovská 855/225
19000
284005111
posta.pz@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/praha-zapad#obsah
Soud Okresní soud Praha-západ
Karmelitská 19
11800
257199200
podatelna@osoud.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=177&j=187&k=1790
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Praha-západ
Zborovská 11
15000
251115221
podatelna@osz.phaz.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=90&j=100&k=1007
Stavební úřad Obecní úřad Velké Přílepy - Stavební úřad
Pražská 162
25264
220930531
su.sekretariat@velke-prilepy.cz
www.velke-prilepy.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13495
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25
17000
950152111
podatelna.pz@uradprace.cz
www.uradprace.cz/praha-zapad
Živnostenský úřad MÚ Černošice - Obecní živnostenský úřad
Podskalská 19
12825
221982192
zivnostensky@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

MAS

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Wilsonova 599/x, 274 01 Slaný
Založeno: 28.3.2011
Kontaktní telefon: 606605202
E-mail: jaroslava.saifrtova@centrum.cz
WWW: www.premyslovci.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 104 14 67 8 15 102
Muži 53 7 30 3 6 52
Ženy 51 7 37 5 9 50

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 1 1 3 5 -2 -1
Muži 1 1 0 1 2 -1 -1
Ženy 1 0 1 2 3 -1 0

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 51
z toho muži 34
z toho ženy 17

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 51
v tom ve věku 0-14 4
15-64 46
65 a více let 1

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 47
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 7
vyučení a stř. odborné bez mat. 7
úplné střední s maturitou 14
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 17

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 45
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 12
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 77
v tom zaměstnaní celkem 38
nezaměstnaní celkem 1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 77
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 4
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 0

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 22
denně mimo obec 19
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 22
Cenzové domácnosti 31
v tom úplné rodiny 8
neúplné rodiny 1
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 22

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 15
Trvale obydlené domy - rodinné domy 14
Neobydlené obydlené domy celkem 21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 18
Průměrné stáří trvale obydlených domů 81
Domy podle vlastnictví soukromých osob 13
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 15
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 15
plynem 0
ústředním topením 7

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 22
Trvale obydlené byty v rodin. domech 16
Neobydlené byty 24

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 22
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 10
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 22
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 21
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 7
vlastní koupelna, sprchový kout 21

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 86
z toho muži 46
z toho ženy 40

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 86
v tom ve věku 0-14 13
15-64 69
65 a více let 4

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 73
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 12
vyučení a stř. odborné bez mat. 26
úplné střední s maturitou 20
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 9
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 44
v tom zaměstnaní celkem 41
nezaměstnaní celkem 3

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 44
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 0
průmysl 3
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 18
denně mimo obec 17
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 26
Obydlené rodinné domy 24
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 22
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 31
Obydlené byty v rodinných domech 26
Neobydlené byty 18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 31
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 17
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 31
Byty podle vybavení plyn v bytě 14
vodovod v bytě 26
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 17
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 1 1 1 1 2 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 1 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,817%
Muži 5,405%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.32
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní1

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců19
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno20

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví2
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid2
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku214
Orná půda151
Chmelnice0
Vinice2
Zahrady5
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)16
Pastviny6
Zemědělská půda176
Lesní půda12
Vodní plochy7
Zastavěné plochy3
Ostatní plochy16