Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Luže (okres Chrudim)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 571776
NUTS5: CZ0531571776
LAU 1 (NUTS 4): CZ0531 - okres Chrudim
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Skuteč
Obec s rozšířenou působností: Chrudim
Katastrální plocha (ha): 3071
Počet bydlících obyvatel k 2018: 2560
Nadmořská výška (m n.m.): 309
První písemná zpráva (rok): 1349
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Luže      
Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1      
53854 Luže   Starosta/tka: Pešinová Veronika Bc.
    Telefon: 469671101
Pošta: Luže E-mail: mestskyurad@luze.cz
IČ: 00270440    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30,12-16.30    
Telefon: 469 671 101    
Datová schránka: zh7b2rg E-mail: mestskyurad@luze.cz
Web: www.luze.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bělá Dobrkov Doly
Luže Radim Srbce u Luže
Voletice Zdislav

Základní sídelní jednotka díl

Bělá Brdo Dobrkov
Doly Domanice Luže díl 1
Luže díl 2 Rabouň Radim
Srbce Voletice Zdislav

Část obce díl

Bělá Brdo Dobrkov
Doly Domanice Košumberk
Luže Rabouň Radim
Srbce Voletice Zdislav

Územně technická jednotka

UTJ Bělá UTJ Dobrkov UTJ Doly
UTJ Luže UTJ Radim UTJ Srbce u Luže
UTJ Voletice UTJ Zdislav

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Chrudimi
Pardubická 275
53759
469658111
podatelna2804@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2804
Hygienická stanice Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
53732
469688632
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Chrudim
Novoměstská 172
53701
469660111
kp.chrudim@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/chrudim
Matriční úřad Městský úřad Luže - Matrika
nám. plk. Koukala 1
53854
469633986
matrika@luze.cz
www.luze.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1
53854
469 671 101
mestskyurad@luze.cz
www.luze.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chrudim
V Hliníkách 1172
53755
469620537
posta.cr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chrudimi
Novoměstská 364
53701
469326520
podatelna@osz.chr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566
Soud Okresní soud v Chrudimi
Všehrdovo nám. 45
53721
469669711
podatelna@osoud.chr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Luže - Stavební úřad
nám. plk. Koukala 1
53854
469671126
stavebniurad@luze.cz
www.luze.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13401
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310
53701
950119111
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chrudim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1570
53901
950119220
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlinsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč
Heydukova 401
53973
950119210
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/skutec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice
Náměstí Míru 451
53843
950119200
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tremosnice
Živnostenský úřad MÚ Chrudim - Obecní živnostenský úřad
Pardubická 67
53701
469657400
petr.votruba@chrudim-city.cz
www.chrudim-city.cz

MAS

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Plk. Josefa Koukala 1/x, 538 54 Luže
Založeno: 9.1.2013
Kontaktní telefon: 731557485
E-mail: pavel.bezdek@skutec.cz
WWW: masskch.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2560 414 1457 177 512 2558
Muži 1266 211 740 95 220 1264
Ženy 1294 203 717 82 292 1294

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 27 31 -4 75 46 29 25
Muži 14 17 -3 41 19 22 19
Ženy 13 14 -1 34 27 7 6

Data pro rok 2020

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2612
z toho muži 1279
z toho ženy 1333

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2612
v tom ve věku 0-14 482
15-64 1753
65 a více let 377

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2130
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 494
vyučení a stř. odborné bez mat. 920
úplné střední s maturitou 450
vyšší odborné a nástavbové 103
vysokoškolské 127

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2536
Cizinci s dlouhodobým pobytem 17
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 950
Nezjištěné vyznání 304

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1636
v tom zaměstnaní celkem 1144
nezaměstnaní celkem 116

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1636
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 118
průmysl 260
stavebnictví 84
obchod,opravy motor. vozidel 88
doprava, pošty a telekomunikace 46
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 55
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 389

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 411
denně mimo obec 298
denně mimo obec nad 60min. 22

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 896
Cenzové domácnosti 1002
v tom úplné rodiny 630
neúplné rodiny 97
nerodinné domácnosti 13
domácnosti jednotlivců 262

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 648
Trvale obydlené domy - rodinné domy 589
Neobydlené obydlené domy celkem 258
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 131
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49.41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 577
obce, státu 34
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 31

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 648
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 230
vodovodem 643
plynem 330
ústředním topením 446

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 896
Trvale obydlené byty v rodin. domech 669
Neobydlené byty 308

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 896
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 562
v osobním vlastnictví 18
nájemní 193
člena bytového družstva 32

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 896
Byty podle vybavení plyn v bytě 410
vodovod v bytě 886
připojení na veřejnou kanalizační síť 409
ústřední topení, etážové topení 676
vlastní koupelna, sprchový kout 852

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2541
z toho muži 1221
z toho ženy 1320

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2541
v tom ve věku 0-14 352
15-64 1733
65 a více let 448

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2189
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 429
vyučení a stř. odborné bez mat. 819
úplné střední s maturitou 503
vyšší odborné a nástavbové 120
vysokoškolské 165
nezjištěné vzdělání 146

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1156
v tom zaměstnaní celkem 1052
nezaměstnaní celkem 104

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1156
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 50
průmysl 200
stavebnictví 71
obchod,opravy motor. vozidel 75
doprava a skladování 42
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 28
vzdělávání 51
zdravotní a sociální péče 292

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 381
denně mimo obec 250
Dojíždějící do zaměstnání 230
do škol 31

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 662
Obydlené rodinné domy 609
Obydlené bytové domy 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 558
obce, státu 40
spoluvlastnictví vlastníků bytů 36
nezjištěno 18

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 920
Obydlené byty v rodinných domech 692
Neobydlené byty 363

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 920
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 535
v osobním vlastnictví 41
nájemní 206
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 920
Byty podle vybavení plyn v bytě 458
vodovod v bytě 825
připojení na veřejnou kanalizační síť 521
ústřední topení 728
etážové topení 43

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 47 6 2 2 14 1 24 11 5
Muži 21 2 1 1 6 0 12 5 2
Ženy 26 4 1 1 8 1 12 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 33
Muži 8
Ženy 25

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,02%
Muži -1,446%
Ženy 3,129%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 53854
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 2
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 16
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 20
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 13
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 19
Vodojem Ano 10

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 7
Hřbitov 5
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 2003

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 260
Zemědělství, lesnictví, rybářství 23
Zpracovatelský průmysl 54
Stavebnictví 44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 46
Doprava a skladování 4
Ubytování, stravování a pohostinství 8
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 9
Nezařazeno 21
Státní organizace - počet subjektů 4
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 35
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 372
Svobodná povolání - počet subjektů 20
Ostatní právní formy - počet subjektů 53
Počet subjektů bez zaměstnanců 205
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 29
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 6
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 1