Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bohuslavice (okres Prostějov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 589292
NUTS5: CZ0713589292
LAU 1 (NUTS 4): CZ0713 - okres Prostějov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Konice
Obec s rozšířenou působností: Konice
Katastrální plocha (ha): 487
Počet bydlících obyvatel k 2021: 446
Nadmořská výška (m n.m.): 409
První písemná zpráva (rok): 1288
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bohuslavice      
Bohuslavice 25      
79856 Bohuslavice   Starosta/tka: Roman Jedlička
    Telefon: 724185035
Pošta: Bohuslavice u Konice E-mail: starosta.bohuslavice@firemni.cz
IČ: 00288039    
Úřední hodiny: Po,St:8-16.30    
Telefon: 582 383 025    
Datová schránka: n54bffu E-mail: ou-bohuslavice@volny.cz
Web: www.obec-bohuslavice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bohuslavice u Konice

Část obce díl

Bohuslavice

Základní sídelní jednotka díl

Bohuslavice

Územně technická jednotka

UTJ Bohuslavice u Konice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Konici
Masarykovo nám. 28
79852
582302293
podatelna3104@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3104
Hygienická stanice Územní pracoviště Prostějov
Šafaříkova 2907/49
76720
582338501
podatelna@pv.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prostějov
Komenského 82/14
79601
582302511
kp.prostejov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prostejov
Matriční úřad Obecní úřad Bohuslavice - Matrika
Bohuslavice 175
54906
491475134
podatelna@bohuslavice.com
www.bohuslavice.com
Obecní úřad Obecní úřad
25
79856
582 383 025
ou-bohuslavice@volny.cz
www.obec-bohuslavice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov
Plumlovská 36
79730
582300511
posta.pv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah
Soud Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova  16
79709
582401611
posta@osoud.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prostějov
Rejskova 14
79685
582319011
podatelna@osz.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034
Stavební úřad Městský úřad Konice - Stavební úřad
Na Příhonech 405
79852
582401481
podatelna@konice.cz
www.konice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12384
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601
950154111
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prostejov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice
Na Příhonech 405
79852
950154200
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/konice
Živnostenský úřad MÚ Konice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám.  28
79852
582401450
katerina.cepe@konice.cz
www.konice.cz

MAS

Region HANÁ, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. T. G. Masaryka 99/x, 783 44 Náměšť na Hané
Založeno: 22.3.2004
Kontaktní telefon: 585754622
E-mail: region.hana@regionhana.cz
WWW: www.regionhana.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 446 88 254 24 80 444
Muži 212 46 126 13 25 212
Ženy 234 42 128 11 55 232

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 10 2 20 15 5 7
Muži 7 4 3 10 7 3 6
Ženy 5 6 -1 10 8 2 1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 6
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 519
z toho muži 247
z toho ženy 272

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 519
v tom ve věku 0-14 135
15-64 324
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 384
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 111
vyučení a stř. odborné bez mat. 179
úplné střední s maturitou 68
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 19

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 483
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 263
Nezjištěné vyznání 99

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 288
v tom zaměstnaní celkem 185
nezaměstnaní celkem 46

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 288
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 70
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 19
doprava, pošty a telekomunikace 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 129
denně mimo obec 110
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 148
Cenzové domácnosti 165
v tom úplné rodiny 112
neúplné rodiny 17
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 80
Trvale obydlené domy - rodinné domy 68
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 69
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 6
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 80
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 79
plynem 24
ústředním topením 49

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 148
Trvale obydlené byty v rodin. domech 85
Neobydlené byty 26

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 148
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 3
nájemní 4
člena bytového družstva 55

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 148
Byty podle vybavení plyn v bytě 31
vodovod v bytě 147
připojení na veřejnou kanalizační síť 74
ústřední topení, etážové topení 71
vlastní koupelna, sprchový kout 146

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 456
z toho muži 211
z toho ženy 245

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 456
v tom ve věku 0-14 62
15-64 307
65 a více let 87

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 394
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 88
vyučení a stř. odborné bez mat. 178
úplné střední s maturitou 88
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 235
v tom zaměstnaní celkem 195
nezaměstnaní celkem 40

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 235
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 59
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 20
doprava a skladování 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 72
denně mimo obec 52
Dojíždějící do zaměstnání 75
do škol 20

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 81
Obydlené rodinné domy 70
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 68
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 144
Obydlené byty v rodinných domech 81
Neobydlené byty 31

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 144
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 65
v osobním vlastnictví 36
nájemní 24
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 144
Byty podle vybavení plyn v bytě 48
vodovod v bytě 134
připojení na veřejnou kanalizační síť 80
ústřední topení 76
etážové topení 6

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 12 1 0 1 5 1 8 2 2
Muži 6 0 0 0 3 0 5 0 1
Ženy 6 1 0 1 2 1 3 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 4
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,778%
Muži 2,778%
Ženy 2,778%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska3
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti7
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.66
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní10

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců27
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky7
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno50

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl6
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví17
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid17
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti9
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku487
Orná půda176
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)25
Pastviny5
Zemědělská půda211
Lesní půda230
Vodní plochy11
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy26