Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lom (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 536822
NUTS5: CZ0316536822
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná
Obec s rozšířenou působností: Blatná
Katastrální plocha (ha): 570
Počet bydlících obyvatel k 2023: 114
Nadmořská výška (m n.m.): 474
První písemná zpráva (rok): 1299

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lom      
Lom 9      
38801 Lom   Starosta/tka: Václav Kafka
    Telefon: 383496120
Pošta: Blatná E-mail: obec.lom@c-box.cz
IČ: 00667676    
Úřední hodiny: Čt:18-20.00    
Telefon: 383 496 120    
Datová schránka: nima6zq E-mail: obec.lom@c-box.cz
Web: www.obeclom.eud.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lom u Blatné Míreč

Základní sídelní jednotka díl

Lom Neradov

Část obce díl

Lom Míreč

Územně technická jednotka

UTJ Lom u Blatné UTJ Míreč

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Blatné
třída J.P. Koubka 91
38801
387722410
podatelna2202@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2202
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Sedlice - Matrika
nám. T.G. Masaryka 28
38732
383493410
podatelna@obec-sedlice.cz
www.mestosedlice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
9
38801
383 496 120
obec.lom@c-box.cz
www.obeclom.eud.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Blatná - Stavební úřad
Třída. T.G. Masaryka 322
38811
383416150
vystavba@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12289
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Živnostenský úřad MÚ Blatná - Obecní živnostenský úřad
tř. T.G. Masaryka  520
38811
383416241
svehlova@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz

MAS

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Spálená 727/x, 388 01 Blatná
Založeno: 8.11.2004
Kontaktní telefon: 602400140
E-mail: mas@blatensko.cz
WWW: www.blatensko.cz/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 114 21 64 6 34 114
Muži 54 8 31 3 16 54
Ženy 60 13 33 3 18 58

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 0 0 4 -4 -5
Muži 1 0 1 1 5 1 -3
Ženy 2 0 2 2 3 4 1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 124
z toho muži 63
z toho ženy 61

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 124
v tom ve věku 0-14 18
15-64 77
65 a více let 29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 106
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 40
úplné střední s maturitou 14
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 118
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 67
Nezjištěné vyznání 5

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 69
v tom zaměstnaní celkem 52
nezaměstnaní celkem 4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 69
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 14
stavebnictví 7
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 35
denně mimo obec 26
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 43
Cenzové domácnosti 48
v tom úplné rodiny 28
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 10

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 39
Trvale obydlené domy - rodinné domy 38
Neobydlené obydlené domy celkem 27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 22
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 38
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 39
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 10
vodovodem 39
plynem 0
ústředním topením 23

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 43
Trvale obydlené byty v rodin. domech 39
Neobydlené byty 27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 43
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 38
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 43
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 42
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení, etážové topení 27
vlastní koupelna, sprchový kout 40

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 100
z toho muži 49
z toho ženy 51

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 100
v tom ve věku 0-14 8
15-64 72
65 a více let 20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 92
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 25
vyučení a stř. odborné bez mat. 37
úplné střední s maturitou 21
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 44
v tom zaměstnaní celkem 39
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 44
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 6
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 18
denně mimo obec 18
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 33
Obydlené rodinné domy 32
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 30
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 39
Obydlené byty v rodinných domech 35
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 39
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 28
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
družstevní 1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 39
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 33
připojení na veřejnou kanalizační síť 8
ústřední topení 26
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 2 1 1 1 0 1 1 1
Muži 1 1 0 0 0 0
Ženy 1 1 1 1 1 0 1 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,125%
Muži 2,703%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 3
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.20
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců9
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno18

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem0
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl0
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví3
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid1
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku570
Orná půda349
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)97
Pastviny5
Zemědělská půda453
Lesní půda78
Vodní plochy6
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy26