Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

ABM - školící středisko ABM - školící středisko

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/5.2.00/11.00382
Žadatel:ABM MORAVA ,s.r.o.
Zobrazit detail

ABS stavební společnost, s.r.o. - úspory energie v areálu Betonárka Světec ABS stavební společnost, s.r.o. - úspory energie v areálu Betonárka Světec

Administrativní budova se nachází v obci Světec nedaleko města Bílina, jako součást areálu betonárky společnosti ABS stavební společnost, s.r.o. Jde o třípodlažní budovu. Obsahem projektu je rekonstrukce energetického hospodářství - nahrazení dožilého zdroje tepla, novým zdrojem tepla - plynovým kondenzačním kotlem případně plynovým tepelným čerpadlem a úprava systému UT. Zřízení fotovoltaické elektrárny 30 kWp pro vlastní spotřebu areálu betonárky.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010983
Žadatel:ABS - stavební společnost s.r.o.
Zobrazit detail

Absence rodiny není překážkou kvalitního života Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují oporu. Pokud chybí kvalitní rodinné zázemí a je saturováno ústavní péčí, platí to dvojnásobně. I přesto, že dle statistik vychází v ÚLK a LIK ročně zhruba 30 osob z ústavní péče, není pro ně připraven kvalitní program, který by jim pomohl v integraci do života. Projekt se zaměřuje na osoby opouštějící instituciální péči v Libereckém a Ústeckém kraji a osoby ohrožené vícenásobnými riziky a nabízí ucelený program proti sociálnímu vyloučení a chudobě.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890
Žadatel:bfz o.p.s.
Zobrazit detail

Absolvent centrum Absolvent centrum

Nákup nemovitosti, ve které bude poskytována občanům Děčínského regionu komlexní péče o lidské tělo. Tato péče bude zahrnovat kadeřnictví, kosmetiku, masérnu modeláž nehtů, pedikuru, manikuru a nově detoxikační lázeň. V rámci projektu vzniknou minimálně 3 nová pracovní místa pro absolventky středních škol, které bez získání potřebné čtyřleté praxe se nemohou samostatně věnovat svému oboru.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.23.4/5091
Žadatel:Věra Jarošová
Zobrazit detail

Absolvent s praxí Absolvent s praxí

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky,budoucími absolventy,a mezi firmami,budoucími zaměstnavateli.Cílem projektu je nastavit model odb. praxí ve firmách v pravidelném týdenním intervalu po celou dobu studia.Žáci poznají nejen, jak opravdová firma funguje po stránce organizační a věcné, ale také získají základní návyky v pracovním procesu, osvojí si dovednosti odborné i komunikační, stejně tak jako pocit odpovědnosti a zúčastněnosti na chodu reálné firmy oproti teoretické modelaci ve výuce. V obecnější rovině pak poslouží projekt k dalšímu postupnému zvyšování kvality výuky směrem k aktuálním potřebám trhu práce a šanci žáků školy na umístění v pracovním procesu. Soustava zpracovaných dílčích žákovských projektů a získaných certifikátů s přesným obsahem absolvované praxe napomůže orientaci zaměstnavatelům a ovlivní motivaci takovéhoto absolventa zaměstnat.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.22/02.0035
Žadatel:Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Absolvent v Olomouckém kraji Absolvent v Olomouckém kraji

Projekt Absolvent je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání - absolventů prostřednictvím cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Cílová skupina projektu:
- uchazeči o zaměstnání, kteří splňují podmínku max. 2 let po ukončení studia, žádné nebo minimální praxe (max.6 měsíců), minimálně středoškolského vzdělání a kteří mají trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.
- jedná se o cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání.
Projekt si klade za cíl vybavit absolventy novými dovednostmi, které nezískaly během svého studia, ale budou je potřebovat u budoucích zaměstnavatelů.
Budou probíhat následující aktivity:
- skupinové poradenství,
- rekvalifikace,
- zajištění odborné stáže během projektu,
- podpora uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst,
- doprovodné aktivity.
Základním principem projektu je komplexnost poskytovaných služeb zaměřených na individuální přístup k jednotlivým účastníkům projektu, motivace absolventů a podpora jejich schopnosti sebeprezentace, korekce chyb při vyhledávání zaměstnání a přiblížení požadavkům trhu práce na jedné straně a pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných zaměstnanců na straně druhé.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00091
Žadatel:Úřad práce České republiky
Zobrazit detail

Absolvent-energetik připraven pro trh práce Absolvent-energetik připraven pro trh práce

Obsahem projektu je inovace akreditovaných studijních programů vyučovaných na FSI VUT v Brně, tématicky svázaných s problematikou efektivního, šetrného a udržitelného využívání energetických zdrojů. V rámci projektu bude vytvořen systém přenosu informací mezi zaměstnavateli absolventů a vzdělávacím procesem. Realizovány budou inovace didaktických metod zaměřené na využití nových výukových přístupů respektujících a rozvíjejících individuální schopnosti studentů a týmovou spolupráci. Rozsáhlou inovací obsahu kurzů a výukových materiálů bude, za účasti specialistů z praxe, zajištěno povýšení aktuálnosti předávaných informací, odpovídající současnému stavu poznání v dotčených oblastech a aktuálním požadavkům aplikační sféry. Do projektu jsou zapojeny 2 ústavy a 4 odbory vyučující uvedenou problematiku. Cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti VUT navštěvující kurzy zajišťované zapojenými pracovišti. Aplikační sféra je v projektu zastoupena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.2.00/15.0165
Žadatel:Vysoké učení technické v Brně
Zobrazit detail

Absolventi a praxe Absolventi a praxe

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání s ukončeným úplným středním vzděláním s maturitou, případně vyšším, kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku (středoškolské vzdělání), případně 30 let věku (vysokoškolské vzdělání), a u nichž délka dosavadní pracovní praxe nepřesáhla 12 měsíců. Tito mladí lidé, kteří se po ukončení vzdělávacího procesu místo nástupu do zaměstnání často stávají klienty úřadů práce, patří v Moravskoslezském kraji dlouhodobě mezi osoby ohrožené nezaměstnaností.
Projekt by měl účastníkům z řad cílových skupin napomoci k lepšímu nastartování jejich profesní kariéry, a to prostřednictvím souboru vzájemně provázaných a na sebe navazujících aktivit zahrnujících poradenské a vzdělávací aktivity a především pracovní praxi absolvovanou v organizacích veřejné správy. Absolvování pracovní praxe v reálném prostředí u zaměstnavatelů by mělo účastníkům projektu napomoci k získání základních pracovních návyků a ke zvýšení šance uspět na trhu práce.
Projekt bude realizován v celém Moravskoslezském kraji a zúčastní se jej celkem 375 osob.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/2.1.00/13.00094
Žadatel:Úřad práce České republiky
Zobrazit detail

Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN

ACC vzniklo v roce 1991 za účelem spolupráce vysokých škol, které působí v oblasti česko-německo-polského příhraničního území v ERN, sdružuje 6 vysokých škol. Partneři spolupracují na organizování činností v oblasti vědeckých, výzkumných a studentských aktivit, které vedou ke spolupráci při řešení regionálních problémů a ke zlepšení informovanosti o jednotlivých vysokých školách.Projekt Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN je zaměřen na analýzu uplatnění absolventů třetího stupně terciárního vzdělání. V současné době dosahuje doktorského vzdělání pouze malá část z celkového počtu absolventů vysokých škol v ERN, proto je cílem projektu zjistit podmínky jejich uplatnitelnosti v praxi a zároveň reflektovat očekávání ze strany jejich zaměstnavatelů. Výsledky projektu přispějí ke zlepšení této situace a naplní tak závěry bolońského ujednání. Výzkumným pracovním nástrojem evaluace je dotazník, který vyhodnotí požadavky na absolventy i nabídky ze strany zaměstnavatelů. Tato studie bude provedena v podnicích na české a polské straně ERN a bude zaměřena na absolventy technických i humanitních oborů. Poskytne informaci i o tom, jak jsou zaměstnavatelé schopni motivovat absolventy doktorského studia pro práci ve své firmě a v neposlední řadě také, zda a za jakých podmínek umožňují zaměstnavatelé svým zaměstnancům další formy vzdělávání. Další dotazník bude předložen absolventům doktorského studia a jeho cílem bude sebereflexe studentů a vyhodnocení jejich zkušeností s touto formou studia. Získaná data budou pomocí speciálního softwaru vyhodnocena a budou stanoveny hypotézy dalšího vývoje.Na závěr projektu bude v Liberci uspořádána jednodenní mezinárodní konference pro studenty doktorského studia vysokých škol v ERN, kde budou obě cílové skupiny prezentovat své názory i zkušenosti k této problematice. Výsledky šetření budou k dispozici všem partnerským vysokoškolským institucím v ERN a jejich studentům.Následně bude vydán konferenční sborník.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.01/08.00715
Žadatel:Technická univerzita v Liberci
Zobrazit detail

ABSTRACT.EU ABSTRACT.EU

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00148
Žadatel:ABSTRACT s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz