Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Aby byl Domov domovem I. Aby byl Domov domovem I.

Projekt řeší životní situaci 12 lidí s postižením. Těmto lidem v současné době poskytujeme bydlení v budově Zámeček, která je pro tuto službu zcela nevhodná. Budova má špatné vnitřní členění, nachází se na periferii obce Ledce, navázané služby jsou těžko dostupné, nehledě na to, že integrace většího počtu lidí s postižením je do tak malé obce nemožná.
V rámci projektu chceme koupit pro uživatele našich služeb 2 domy, pro bydlení šesti lidí (v každém domě), do 15 km od Bellevue, v malém městečku nebo vesnici.. Domníváme se, že pro lidi s větší mírou postižení je to ideální způsob bydlení . Navíc práce kolem domu, zpracování dřeva, práce na zahradě, chov domácích zvířat vytváří další možnosti smysluplné realizace lidi s postižením. Přestěhováním do domu také vytvoříme i vhodné podmínky pro individualizaci služeb a pro integraci a inkluzi lidí s postižením do společnosti v co nejvyšší možné míře.
Organizace Bellevue zajistí poskytování a zprostředkování všech služeb.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Střední Čechy
Číslo projektu:CZ.1.15/3.3.00/26.00577
Žadatel:Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
Zobrazit detail

Aby nás učení bavilo Aby nás učení bavilo

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2729
Žadatel:Základní a mateřská škola Pstruží, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Aby řemeslo žilo dál Aby řemeslo žilo dál

Projekt reaguje na nedostatek řemeslných profesí v důsledku špatné volby povolání žáků ZŠ a malého zapojení se dalších aktérů na trhu práce v tomto procesu v regionu a potažmo v celé ČR.
Cílem projektu je podpora a rozvoj spolupráce mezi ZŠ, SŠ, zaměstnavateli a profesními svazy v oblasti vzdělávání a profesní přípravy žáků v kutnohorském regionu.
Aktivity projektu vychází ze znalosti problematiky počátečního vzdělávání a to především Výchovy k volbě povolání a následné profesní přípravy žáků.
Pro žáky ZŠ bude pořádáno po 12 exkurzí na odborný výcvik učebních oborů a do významných firem regionu-vše s odbornými seminářem, vzdělávací seminář pro výchovné poradce ZŠ okresu KH a Velký workshop řemesel.Hlavním výstupem projektu je Příručka DOBRÝCH NÁPADŮ (dále PDN).
Cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení, pracovníci škol a školských zařízení.Počet podpořených osob 655.
Všechny aktivity bude realizovat žadatel, kromě klíčové aktivity č.1,která bude realizovaná i službou.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0025
Žadatel:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
Zobrazit detail

Aby se člověk cítil být člověkem Aby se člověk cítil být člověkem

Podstatou projektu je zkvalitnit podmínky a péči poskytovanou v denním stacionáři a zlepšit materiální zázemí pro pečovatelskou službu tak, aby služby odpovídaly nárokům na kvalitu poskytování této služby a současně požadavkům a potřebám klientů. Realizací projektu dojde k aktivizaci klientů v oblasti trávení volného času.V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám v objektu a to spojení dvou místností ve velkou společenskou místnost, ktera bude doplněna nábytkem. Tyto úpravy umožní variabilní využítí společenské mistnosti pro větší společenské akce i komornější program. Dále dojde k úpravě sociálního zařízení pro potřeby osob s omezenou schopností pohybu. Nákup velkokapacitního automobilu, který bude uzpůsoben pro zdravotně-tělesně postižené umožní realizovat akce a výlety pro uživatele denního stacionáře, komfortnější svoz a vytvoří tak podmínky pro kvalitnější službu. Dobudování zahrady o mobiliář a cvičební prvky rozšíří možnosti trávení času v denním stacionáři.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo projektu:CZ.1.10/2.1.00/31.01541
Žadatel:Město Orlová
Zobrazit detail

Aby se nám lépe učilo Aby se nám lépe učilo

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002882
Žadatel:Základní škola Amos
Zobrazit detail

"ABY SE SVOBODA NESTALA CELOU!" (program pracovní aktivizace a integrace v Olomouckém kraji pro osoby vracející se po ukončení VTOS)

Naší snahou bude zvýšit zaměstnanost osob, které po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody přicházejí do OLK a využít proto současný ekonomický růst. Vykořeněnost, záznam v trestním rejstříku, dluhy, absence pracovních návyků a nedostatečná kvalifikace jsou pro cílovou skupinu obtížně překonatelnými bariérami, které zvyšují riziko recidivy. Předpokládáme, že projekt úspěšně zajistí motivaci 78 a poradenství 70 osobám, profesní vzdělávání 60 osobám, pracovní trénink 12 a zaměstnání 30 osobám.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004108
Žadatel:Společnost Podané ruce o.p.s.
Zobrazit detail

Aby se u nás polský návštěvník neztratil! Aby se u nás polský návštěvník neztratil!

Obec Bernartice leží na samé hranici s Polskem v severní části Jesenicka. V minulosti patřila k naší obci i dnes již polská vesnice Dziewiętlice, kde se narodil astronom RNDr.Jiří Grygar.Poloha naší obce spolu s otevřením hranice přispěla ke zprůchodnění komunikace pro polské občany jedoucí jak k nám, tak tranzitující do vnitrozemí.V obci máme kvalitní ubytování, restaurační zařízení i turistické zajímavosti: například kostel sv. Petra a Pavla, který patří k nejstarším církevním památkám na Jesenicku, klasicistní architekturu z 1. poloviny 19. stol. a taktéž klasicistní boční branku na hřbitovu, na kterém se nachází hrob devíti obětí tzv. pochodů smrti z ledna 1945.
Od ničivých povodní, které nás v roce 2009 postihly,bychom rádi udělali posun v rozvoji cestovního ruchu směrem k polským návštěvníkům.Byli bychom rádi, kdyby naší obcí nejen projížděli, ale strávili zde i nějaký čas.Naše obec je však rozlehlá a místy nepřehledná.V obci nemáme žádný informační systém, který by zjednodušil orientaci.K tomuto účelu bychom rádi v obci směrem od polské hranice do obce vytvořili jednotný informační systém.Díky němu označili turistické cíle i služby v obci. K tomu vytiskneme malou brožurkuy v polském jazyce, ve které polskému turistovi doplníme informace v polském jazyce.Na příjezdy do obce chceme umístit 4 uvítací cedule, turistické cíle označit 6 informačními tabulemi a informační systém rozšířit o 30 směrovek.Brožurka v polském jazyce bude vysvětlovat a popisující možnosti strávení volného času v naší obci.
V rámci předkládaného projektu uspořádáme společnou česko-polskou akci: Bukovské hody. Na této akci chceme našim polským přátelům, partnerovi projektu i všem polským návštěvníkům ukázat život v naší obci, jak se bavíme, jaké máme spolky, jak se staráme o spoluobčany, co zajímavého mohou u nás navštívit. Program akce bude složen z kulturního vystoupení našich žen, ukázek hasičského umění, z dobrot našich kuchařek, mše svaté a spousty lidové muziky.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/11.02354
Žadatel:Obec Bernartice
Zobrazit detail

Aby učení nebylo mučení ! Aby učení nebylo mučení !

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006142
Žadatel:Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Abychom lépe rozuměli světu kolem nás Abychom lépe rozuměli světu kolem nás

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/56.1057
Žadatel:Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2
Zobrazit detail

Abychom neztratili řeč... Abychom neztratili řeč...

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/56.2583
Žadatel:Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Zobrazit detail

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz