Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

ACONTO Profi spol. PCS - Software ACONTO Profi spol. PCS - Software

Předmětem projektu bude vývoj systému ACONTO Profi - samotného programu i kompletního systému podpory, úprav v podobě customizace. Nový systém bude nabízet více pokrokových funkcí a zvýší se tak uživatelská úroveň obsluhy. Účelem projektu je dosažení vyšší uživatelské přívětivosti a efektivity systému a tím navýšení jeho prodeje, oblíbenosti, penetrace u cílové skupiny. Důležitou cílovou skupinou jsou i stávající klienti, kteří skrze udržovací poplatky představují značný zdroj příjmu firmy.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009586
Žadatel:PCS - Software, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Activ Regio - prevence, motivace, vzdělání Activ Regio - prevence, motivace, vzdělání

V předkládaném projektu "Activ Regio" se Carlsbader Gate o. p. s. ve spolupráci s partnerem projektu zaměřuje na pomoc s návratem na trh práce a do společnosti osobám ukončujícím výkon trestu (podrobněji viz. cílová skupina) a aktivizace jejich schopností k plnohodnotnému pracovnímu i společenskému životu.
Projekt Activ Regio je pokračováním úspěšného projektu Šance II. a Šance III., které byly realizovány v Karlovarském kraji společností Carslbader Gate o.p.s. v minulých letech. Cílem projektů bylo též mimo jiné pomoci při řešení problému zaměstnanosti cílové skupiny, která je ohrožena sociální exkluzí.
Projekt Activ Regio je postaven na třech pilířích:
1) Prevence - zabránit recidivě v chování u osob po propuštění z trestu odnětí svobody (tj. prevence kriminality a sociálně patologických jevů),
2) Motivace - motivovat tyto osoby k hledání a setrvání v "poctivém" zaměstnání a pomoci jim tak, začlenit se do normálního společenského života,
3) Vzdělání - vybavit osoby z cílové skupiny nejnutnějším vzděláním v oblasti trhu práce (motivační kurz "Hledám zaměstnání" a jednotlivé rekvalifikační kurzy).
V rámci projektu proběhnou tři hlavní aktivity: výběr jedinců z cílové skupiny na základě vyhodnocení bilanční diagnostiky, kterou odsouzení podstupují při nástupu výkonu trestu, dále proběhne motivační kurz (kurz Hledám zaměstnání) a následovat budou jednotlivé rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Malířské a natěračské práce a Čišnické práce).
Projekt Activ Regio je připraven pro realizaci v Karlovarském kraji, v Ostrově a Kynšperku nad Ohří. Uvedená města leží v regionu NUTS II Severozápad, NUTS III Karlovarský kraj, NUTS IV okres Karlovy Vary a okres Sokolov. Projekt Activ Regio byl připraven na základě zjištěných nedostatků a potřeb v regionu Karlovarského kraje, na základě analýzy situace na trhu práce v region, na základě průzkumů potřeb u vybraných cílových skupin a na základě zpětné vazby od partnerů projektu z minulých let.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.3.05/31.00159
Žadatel:Carlsbader Gate o.p.s.
Zobrazit detail

Activ Učitel Activ Učitel

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2468
Žadatel:Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy
Zobrazit detail

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy

Projekt poskytne 30 SŠ v 5 krajích podporu při komunitním vzdělávání žáků. V rámci projektu dojde k uskutečnění dvou cyklů komunitního vzdělávání žáků (ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014). Celkem bude do projektu zapojeno 60 učitelů a 750 žáků. Projekt se nejprve soustředí na poskytnutí podpory učitelů formou školení. Žáci se následně za pomoci učitelů naučí mimo jiné identifikovat potřeby komunity a navrhovat řešení ve formě žákovských projektů. Tyto projekty poté ve spolupráci s místními partnery zrealizují. V projektu je důraz kladen na výměnu zkušeností a posilování vazeb mezi školami na národní i mezinárodní úrovni. To se bude dít formou interaktivních seminářů a studijní cesty do Velké Británie. V rámci projektu vznikne komplexní metodický materiál pro komunitní vzdělávání na SŠ. Projekt celkově vychází z ověřené britské metodiky, která však bude upravována pro prostředí českých středních škol. Tématicky bude důraz kladen na ukázky spolupráce mezi školami a státní správou.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/26.0075
Žadatel:The British Council - pobočka Česká republika
Zobrazit detail

Activent 2017 Activent 2017

Předmětem projektu je prezentace firmy na zahraničních veletrzích outdoorového zboží ISPO Winter 2017 (5.2.- 8.2. 2017) , ISPO 2018, ISPO 2019 a OutDoor Friedrichshafen 2017 (12.-15.7.2012), OutDoor 2018, OutDoor 2019, Eurobike 2017-2019. Dotace bude použita na:
a.) pronájmem plochy,pronájmem výstavního stánku, jeho montáž a demontáž a jeho provoz po dobu veletrhů
b.) náklady na dopravu a instalaci vystavovaných exponátů
c.) náklady na tisk katalogů
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0011088
Žadatel:Activent 365 s.r.o.
Zobrazit detail

ACTRIS-CZ RI ACTRIS-CZ RI

Projekt ACTRIS se soustředí na vznik a osud atmosférických aerosolů spolu s jejich potencionálními vlivy na klimatické jevy a znečištění ovzduší spojených se sloučeninami vázanými na jejich matrici. Toho bude dosaženo modernizací výzkumné infrastruktury Sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI. Výzkumné programy zahrnují studium pozemních a vertikálně rozlišených vlastností aerosolů a na ně vázaných emergentních organických polutantů.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315
Žadatel:Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Zobrazit detail

Ad fontes...rodilý mluvčí a soubory pracovních listů jako nástroje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka Ad fontes...rodilý mluvčí a soubory pracovních listů jako nástroje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka

Náplní studia angličtiny na naší škole je i studium anglo-americké literatury. Seznamování se s ní naráží na relativně zásadní problém, kterým je nesoustavný přístup vyučujících k výuce čtení, neexistence vyhovujících pracovních textů. Navíc se čím dál tím více potýkáme s velmi nízkou úrovní znalostí angličtiny a se špatnými čtenářskými dovednostmi příchozích studentů, což výrazně znesnadňuje dosažení námi vytčených vzdělávacích cílů.
Projekt je určen studentům vyššího gymnázia a vyučujícím angličtiny.
Cílem tohoto projektu je zlepšení úrovně čtenářských dovedností, jehož bychom dosáhli koedukovanou výukou čtení zajištěnou českým učitelem a rodilým mluvčím, za použití námi vytvořených, interně využívaných souborů pracovních listů, v budoucnu používaných jako učebnic čtení a uspořádáním vstupního a výstupního kurzu pro studenty prvních a závěrečných ročníků.
Projekt budou realizovat vyučující angličtiny na naší škole a manažerem projektu vybraný rodilý mluvčí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/03.0069
Žadatel:Gymnázium Kolín
Zobrazit detail

AD TECH Centrum AD TECH Centrum

Projekt AD TECH Centrum je zaměřen na rozvoj podpory inovativního podnikání prostřednictvím nově vzniklého AD TECH centra. Základem činnosti centra je poskytování poradenských a technologických služeb malým a středním podnikům (MSP) v Moravskoslezském kraji i mimo něj v oblastech spojených s aditivní výrobou. Pro realizaci projektu je v budově Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO vyčleněna plocha 80,09m2, realizace projektu bude tedy probíhat v Ostravě.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158
Žadatel:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zobrazit detail

AD Technologie DEPOS Horní Suchá AD Technologie DEPOS Horní Suchá

Záměrem projektu je výstavba a provoz zařízení anaerobní digesce pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů v areálu stávající skládky odpadů Solecká v Horní Suché. Toto zařízení tedy bude sloužit k využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně biologické složky komunálních odpadů a je schopno následně z těchto odpadů vyrábět elektrickou a popřípadě tepelnou energii.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/08.02466
Žadatel:Depos Horní Suchá, a.s.
Zobrazit detail

Adakon - adaptabilita a konkurenceschopnost Adakon - adaptabilita a konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň pracovníků ve stavebnictví, kteří zastávají nebo se připravují na funkci mistra nebo stavbyvedoucího.
Školení rozšiřuje rozsah vzdělání, které zaměstnanci získali při odborném studiu na středních školách. Je zaměřeno na oblast legislativy a pracovního práva ve stavebnictví, norem platných pro stavební výrobu, rizik ve stavební výrobě a jejich předcházení, manažerské a komunikační dovednosti a základy účetnictví a ekonomiky.
Takové zaměření školení podstatně zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a jejich adaptabilitu na měnící se tržní podmínky.
Školení se zúčastní pouze pracovníci malých a středních podniků - členové Svazu podnikatelů ve stavebnictví - kteří doložili písemně svůj zájem. Na základě oslovení členských firem svazu se do projektu přihlásilo 28 firem, které mají zájem vyškolit 786 svých pracovníků.
Školení budou probíhat po dobu 36 měsíců. Je připraveno 6 vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve formě jednodenních školení.
Na základě projeveného zájmu předpokládáme, že v průběhu 3 let se každý pracovník zúčastní 3 vybraných školení. To znamená, že bude odevzdáno úspěšným absolventům celkem 2 358 certifikátů.
Realizační tým svazu má s obdobnými vzdělávacími aktivitami bohaté zkušenosti, protože již realizoval 3 obdobné projekty z fondů EU.
Příjemcem podpory de minimis budou organizace podle platných předpisů a to zejména členské organizace, které souhlasily se zapojením do projektu (viz Prohlášení o zapojení cílové skupiny). Podpora de minimis na jednoho účastníka činí cca 5 000 Kč, celková částka podpory de minimis pro podnik je závislá na počtu školených zaměstnanců.
Svaz doloží při zahájení projektu čestné prohlášení všech účastníků, že splňují podmínky MSP.
Projekt je v souladu s cíli programu OP LZZ a výzvou č. 23 - Adaptabilita a konkurenceschopnost
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/23.00351
Žadatel:Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz