Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Adaptace prostor 1. NP pro bydlení, rekonstrukce objektu Penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 Adaptace prostor 1. NP pro bydlení, rekonstrukce objektu Penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591

Předmětem projektu je přestavba části 1 nadzemního podlaží stávajícího objektu č. p. 1591 v Litvínově. Záměrem města je využít tento prostor pro zřízení sociálního bydlení s vlastním vstupem, nezávislým na provozu penzionu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003050
Žadatel:Město Litvínov
Zobrazit detail

Adaptace provozně-výrobních prostor pro potřeby rozšíření podnikání firmy Nero Trade s.r.o. Adaptace provozně-výrobních prostor pro potřeby rozšíření podnikání firmy Nero Trade s.r.o.

Po důkladné analýze poptávky na trhu a zvážení dalšího rozvoje firmy, se společnost Nero Trade s.r.o. rozhodla investovat do rozšírení výrobních prostor a jejich základního vybavení. Nově adaptované podnikatelské prostory umožní firme NeroTrade s.r.o. vyrábět produkty v souladu s moderními technologickými a organizačními postupy, v takové kvalitě a množství, jaké jsou požadovány rostoucí poptávkou trhu v segmentu informačních kiosků - PIAPů.
Vlastní realizace předkládaného projektu se skládá z několika navzájem provázaných aktivit, které jsou nezastupitelné pro zdárné dokončení celého projektu a uvedení jeho výsledku do provozní fáze.
První aktivitou po podání žádosti o dotaci je vyhlášení výběrového řízení na generálního dodavatele stavební části projektu. Následovat bude zahájení staveních prací. Během realizace stavebních prací budou poptány a objednány položky nutné k zařízení nových prostor a to tak, aby jejich dodávka a montáž byla v časovém souladu s dokončení stavebních prací a nedocházelo k zbytečným časovým prodlevám v realizační fázi projektu. Následovat bude implementace nových výrobních kapacit do provozního cyklu firmy Nero Trade s.r.o. Tímto krokem koncí fáze realizacní a zacíná fáze provozní, v jejímž průběhu dojde k náboru nových pracovních sil na nově vygenerovaných 5 dlouhodobě stabilních pracovních míst. Jejich zaškolení na práci s novými technologiemi proběhne v režii
vedoucích pracovníku firmy Nero Trade s.r.o. Firma Nero Trade s.r.o. se díky realizaci tohoto projektu snaží dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti vlastních výrobku zejména v segmentu trhu HW informačních a komunikačních technologií.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.54.3/5068
Žadatel:Nero Trade s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace regionálního vzdělávacího centra v Bruntále Adaptace regionálního vzdělávacího centra v Bruntále

Cílem předkládaného projektu je vytvoření podmínek pro další rozvoj celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem budou vybaveny 2 multimediální učebny nezbytnou technikou.

Multimediální počítačová pracovna vznikne v prostorách bývalé klubovny Domova mládeže. Pro realizaci bude nutno provést drobné stavební úpravy - úpravu podlahy, pokrytí, klimatizaci, drobné instalační práce, elektroinstalační práce. Učebna bude vybavena nábytkem, počítači se softwarem. Počítače budou zasíťovány a připojeny k vysokorychlostnímu Internetu. Učebna bude mít kapacitu 16 míst + lektorské pracoviště.

Multimediální posluchárnu vznikne v prostorách současné učebny teorie. Pro realizaci bude nutno provést drobné stavební úpravy - úpravu podlahy, drobné zednické práce, pokrytí, klimatizaci, drobné instalační a elektroinstalační práce. Posluchárna bude mít kapacitu 16 míst + lektorské pracoviště. Pro větší skupiny bude možno zařadit práci ve dvojicích, čímž se zvýší kapacita na 32 míst. Pro pořádání větších akcí bude možno rozšířit kapacitu až na 49 míst.

První učebna bude vybavena odpovídající technikou a bude sloužit k výuce počítačové a jazykové gramotnosti, druhá učebna bude jako seminární místnost sloužit k výuce "měkkých dovedností" a bude vybavena pouze vhodným nábytkem, plátnem a dataprojektorem (viz. nepovinná příloha "Standard moderní počítačové učebny"). Vzniklé vzdělávací centrum bude tento druh služby (tzv. měkké dovednosti) nabízet jako jediné ve spádovém regionu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/3.1.00.2/0631
Žadatel:Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál
Zobrazit detail

Adaptace restaurace Adaptace restaurace

Podnikání pana Petra Šikuly v restauračním provozu bude zahájeno souběžně s dovybavením restauračního zařízení k provozu. Zároveň v tomto provozu hned z počátku vzniknou dvě nová zaměstnanecká místa. Po rozjetí provozu, zaškolení zaměstnanců a prvních zkušebních měsících provozu na zkrácenou dobu počítá podnikatel s rozšířením otevírací doby a vytvořením dalších pracovních míst.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.08.2/3531
Žadatel:Petr Šikula
Zobrazit detail

Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných učeben stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodních věd Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a adaptace odborných učeben  stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodních věd

Projekt představuje stavební rekonstrukci části školy ZŠ T. Šobra a vybudování učeben pro polytechnické a řemeslné vzdělávání, laboratoře chemie, přírodovědy a cizích jazyků včetně vybavení pomůckami nábytkem a technikou, vybudování bezbariérového přístupu a konektivity dle standardů přílohy 9 specifických pravidel IROP pro 47. výzvu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003945
Žadatel:Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Zobrazit detail

Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech

Cílem projektu je udržení možností občanské vybavenosti lékařsko - zdravotnických služeb a příslušenství v prostorách zdravotního střediska ve Smidarech, a to s působností a využitelností pro celý mikroregion. V opačném případě hrozí výpadek služeb lékařské péče pro více než 3 000 osob. Přínosem projektu pro spádové území 30 až 40 km2 (cca 3 000 osob) je dlouhodobá udržitelnost zdravotnických veřejných služeb v regionu, a to i vzhledem ke zhoršující se věkové struktuře obyvatelstva v rámci demografické skladby stálých obyvatel.
Dílčím prostředkem pro tento cíl je adaptace veřejné infrastruktury zdravotního střediska, a to formou snížení nákladů plynoucích z provozu této veřejné budovy, kterou zajišťuje obec Smidary. Nezanedbatelnou součástí je i vliv této úpravy na zkvalitnění poskytování veřejných služeb v této budově, a to především pro navštěvující pacienty, ale rovněž i pro technický a lékařský personál zdravotního střediska.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo projektu:CZ.1.13/2.3.00/10.00577
Žadatel:Obec Smidary
Zobrazit detail

Adaptační kempy Adaptační kempy

Základním cílem tohoto projektu je získávání, upevnění a rozšíření základních návyků v oblasti hygieny, sociálních vztahů, vztahu k práci, vzdělávání, životnímu prostředí, získávání základních dovedností v oblasti finanční gramotnosti a formování vhodných životních postojů z hlediska prevence sociálně-patologických jevů (návykové látky, kriminalita, atd.). Tohoto plánujeme dosáhnout realizací 4 na sebe navazujících pětidenních adaptačních kurzů, kde kromě tematické výuky budou zařazeny pracovní činnosti ve vytvořených skupinách a podpora aktivního trávení volného času, formování vztahu k vrstevníkům, formování skupiny a poznání sebe sama. Projekt je určen pro žáky středních škol, konkrétně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují naši školu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.11/05.0007
Žadatel:Odborné učiliště Horní Slavkov
Zobrazit detail

"Adaptér 22LR" " inovace výrobku a výrobního procesu ve společnosti ANTREG, a.s.

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/4.1.00/14.01869
Žadatel:ANTREG,a.s.
Zobrazit detail

ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN

Firewall je systém pro řízení datové komunikace, který se používá k zajištění kybernetické bezpečnosti při připojení vnitropodnikové síti k síti Internet. Jeho zásadní slabinou je ?statická konfigurace? - nastavení, které je zpravidla provedeno jednou, při instalaci zařízení. Smyslem projektu je vytvořit ?dynamický? firewall, který dokáže automaticky reagovat na hrozby identifikované Národním bezpečnostním úřadem ČR na základě pravidelných aktualizací (princip jako aktualizace antiviru).
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009225
Žadatel:Trusted Network Solutions,a.s.
Zobrazit detail

Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu

Úkolem projektu je zpracování nového kurzu a vyškolení týmu VaV pracovníků v základech nové metodiky pro e-learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Jde o individualizaci výuky po stránce pedagogické a psychologické, přístup k výuce optimalizující čas i kvalitu vzdělávání studentů. Výzkum problematiky je v počátcích a je zapotřebí většího týmu lidí, kteří by uměli dále zkoumat její mnohé dílčí problémy. Metodika bude pilotně otestována a doladěna metodiky, potom bude proškoleno asi 60 nových VaV osob, aby v e-learningu uměli formulovat i řešit výzkumné úkoly a tak výukové opory vyvíjeli na potřebné úrovni kvality, uměli spolupracovat na dalším vývoji metodiky a mohli pak školit i další autory opor. Cílem je tedy vytvoření VaV týmu a posílení kompetencí pracovníků VaV v pedagogickém a psychologickém výzkumu pro optimální využití e-learningu v praxi.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0019
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě
Zobrazit detail

<<  <  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz