Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000509
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro předkladatele/realizátory projektů Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro předkladatele/realizátory projektů

Obsahem projektu je zabezpečení odborné a technické pomoci při implementaci projektů ESF v oblastech podpory 1.2, 2.1 a 3.3 OP LZZ v gesci odboru 45.
Odborná pomoc při realizaci projektů se soustředí zejména na 1. administraci projektů tzn. na zajištění hodnocení a výběru projektů, věcného obsahu uzavíraných právních aktů, monitorování a kontroly realizace projektů, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, poradenskou a konzultační činnost atd, 2. publicitu a 3. zabezpečení seminářů a konferencí pro žadatele a příjemce a workshopů pro ZS.

Cílem projektu je zabezpečení některých z činností, které delegoval na zprostředkující subjekt ŘO. Zprostředkující subjekt se soustředí na činnosti kontrolní, řídící a metodické.
Stanovení potřeb kapacit administrátora vychází ze zkušeností s obdobnou zakázkou pro programové období v letech 2004-2006 a z výpočtů, jejichž základem je výše alokací na jednotlivé GG a výše podpory na 1 GP. Cena uvedená v tabulce v příloze vychází z kalkulace ceny za hodinu služby. Jedná se o cenu průměrnou, která zahrnuje nejen mzdové náklady, ale i další provozní náklady (viz příloha č. 1). Výběr administrátora bude řešen veřejnou zakázkou.
Realizace projektu se bude řídit MP pro TP.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/6.1.00/09.00019
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Zobrazit detail

Administrace programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika - Informační a propagační aktivity ve Zlínském kraji Administrace programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika - Informační a propagační aktivity ve Zlínském kraji

Cílem projektu na technickou asistenci je získat dotaci, díky níž budou realizovány informační semináře, regionální konference a vydány informační letáky. Tím bude zajištěna dostatečná informovanost potenciálních žadatelů a široké veřejnosti o možnostech a podmínkách programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika. Snahou je poskytnout potenciálním žadatelům dostatek informací a tak jim pomoci při přípravě kvalitních projektů, které budou mít jasný přeshraniční dopad a přispějí k rozvoji česko-slovenského pohraničí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0038
Žadatel:Zlínský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu INTERREG IIIA a příprava programu Cíl 3 Česká republika " Rakousko v Jihočeském kraji Administrace programu INTERREG IIIA a příprava programu Cíl 3 Česká republika

S cílem navázat na úspěch Iniciativy Společenství Interreg IIIA v Jihočeském kraji je nutné důkladně se připravit na programovací období 2007 - 2013, kdy bude Iniciativa Interreg IIIA nahrazena programem Cíl 3 (Evropská územní spolupráce). Je nutné vycházet z dosavadních zkušeností zprostředkujících subjektů a zlepšit povědomí budoucích žadatelů o cílech nového programu, aby byly v příhraniční oblasti realizovány skutečně kvalitní a přínosné projekty a zintenzívnila se spolupráce s partnery z druhé strany hranice.
Cílem projektu je prostřednictvím odpovídajícího technického zázemí a účasti na seminářích připravit pracovníky Jihočeského kraje na administraci projektů v rámci Cíle 3 (Evropské územní spolupráce).
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.1.00.1/0481
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika - Slovenská republika v Jihomoravském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství  INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika - Slovenská republika v Jihomoravském kraji

1.července 2004 byl v České republice vyhlášen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Cílem Jihomoravského kraje je, aby Iniciativa Společenství INTERREG IIA byla na česko ? slovenské hranici využívána co nejefektivnějším způsobem. Především jde o to, aby žadatelé předkládali kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů. Jelikož se první programovací období 2004 ? 2006 blíží ke konci je vhodné využít poznatků a zkušeností z tohoto plánovacího období na přípravu nového programového období 2007 ? 2013.
Cílem je připravit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3. Účinným opatřením je efektivní vyhodnocení stávajícího programového období a podílení se zprostředkujících subjektů na přípravě programové dokumentace nastávajícího programového období.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.1.00.1/0294
Žadatel:Jihomoravský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika " Slovenská republika v Moravskoslezském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika

Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků stávajícího programového období 2004 ? 2006 a na základě monitorování a evaluace dokončit aktivity související s administrací programu INTERREG IIIA Česká republika ? Slovenská republika v programovém období 2004 ? 2006. V návaznosti na zkušenosti z uplynulého období tak zajistit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3 - Evropská územní spolupráce 2007 ?2013 v Moravskoslezském kraji.
Zabezpečit efektivní systém čerpání finančních prostředků ze SF a vytvoření vhodného technického a vědomostního zázemí pro zprostředkující subjekty.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.1.00.1/0296
Žadatel:Moravskoslezský kraj
Zobrazit detail

Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika " Rakousko v Jihomoravském kraji Administrace programu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA a příprava programu Cíle 3 (Územní spolupráce) Česká republika

1.července 2004 byl v České republice vyhlášen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Cílem Jihomoravského kraje je, aby Iniciativa Společenství INTERREG IIA byla na česko ? rakouské hranici využívána co nejefektivnějším způsobem. Především jde o to, aby žadatelé předkládali kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem na rozvoj obou příhraničních regionů. Jelikož se první programovací období 2004 ? 2006 blíží ke konci je vhodné využít poznatků a zkušeností z tohoto plánovacího období na přípravu nového programového období 2007 ? 2013.
Cílem je připravit vhodné podmínky pro implementaci programu Cíle 3. Účinným opatřením je efektivní vyhodnocení stávajícího programového období a podílení se zprostředkujících subjektů na přípravě programové dokumentace nastávajícího programového období.
Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků programového období 2004 ? 2006 na základě monitorovacích a kontrolních operací na místě realizovaných projektů a předání těchto poznatků a zkušeností současným žadatelům (a tedy i potencionálním žadatelům budoucího programovacího období).
Je potřeba vytvořit vhodné technické i vědomostní zázemí pro pracovníky zprostředkujících subjektů pro zabezpečení plynulého a efektivního systému v procesu čerpání prostředků SF v rámci programu Evropské územní spolupráce.


Cílem projektu je objektivní vyhodnocení výsledků programového období 2004 ? 2006 na základě monitorovacích a kontrolních operací na místě realizovaných projektů a předání těchto poznatků a zkušeností současným žadatelům (a tedy i potencionálním žadatelům budoucího programovacího období).
Je potřeba vytvořit vhodné technické i vědomostní zázemí pro pracovníky zprostředkujících subjektů pro zabezpečení plynulého a efektivního systému v procesu čerpání prostředků SF v rámci programu Evropské územní spolupráce.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/7.1.00.1/0480
Žadatel:Jihomoravský kraj
Zobrazit detail

Administrace projektu FOND, technické řešení Administrace projektu FOND, technické řešení

Fond mikroprojektů jako přímá součást Cíle 3 Česká republika - Polská republika umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu na místní úrovni zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna bude také podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem. Navazuje na úspěšný Fond mikroprojektů, který byl implementován v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v letech 2004 ? 2006(2008).
Projekt je vnitřně členěn na dvě části, a to vlastní mikroprojekty, tj. Správa, a zabezpečení administrativních úkonů spojených s realizací Fondu tj. Administrace. Činnosti správy a administrace jsou věcně i administrativně zajišťovány odděleně.
Fond mikroprojektů ze všeobecného hlediska podporuje naplnění klíčových cílů stanovených CIP pro české příhraničí, zejména pak pomáhá subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich ?periferní polohy? v rámci národních ekonomik. Fond dále podporuje zakládání a rozvoj spolupracujících systémů na obou stranách hranice a vytváření spojovacích článků mezi těmito systémy se širšími vazbami na Evropskou Unii.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/09.00852
Žadatel:Euroregion Praděd
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika " Polsko v Moravskoslezském kraji Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu INTERREG IIIA Česká republika

Projekt technické asistence má zabezpečit, aby potenciální žadatelé prostřednictvím plánovaných aktivit získali co nejúplnější informace a osvojili si dovednosti pro zpracování kvalitních projektů, které budou mít jasný přeshraniční dopad a přispějí k rozvoji česko-polského pohraničí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/3.2.CZ.1/0188
Žadatel:Moravskoslezskykraj
Zobrazit detail

Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika v Moravskoslezském kraji Administrace realizace informačních a propagačních opatření pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika  v Moravskoslezském kraji

Zajištění propagace programu a systematické podpory vytváření nových projektů v rámci INTERREG IIIA pomocí aktivit - pořádání seminářů , vytvořením specifických informačních a propagačních materiálů pro veřejnost v Moravskoslezském kraji
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika
Číslo projektu:CZ.04.4.84/3.2.00.1/0041
Žadatel:Moravskoslezský kraj
Zobrazit detail

<<  <  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz