Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

DOPLNĚNÍ KRAJINNÉ ZELENĚ NA K.Ú. VELEHRAD  DOPLNĚNÍ KRAJINNÉ ZELENĚ NA K.Ú. VELEHRAD

Projekt je zaměřen na posílení ekologické stability krajiny prostřednictvím nového liniového krajinného prvku (větrolam) zamezujícího větrné erozi, což podpoří zvyšování stability krajinných ekosystémů. Realizace bude vysazena původními druhy dřevin. Předkládaný krajinný prvek navazuje časově i územně na předchozí aktivity obce - výsadba stromořadí podél cyklostezky velkomoravské poutní cesty Staré Město - Velehrad.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000176
Žadatel:Obec Velehrad
Zobrazit detail

EFA NEW  EFA NEW

Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti facility managementu, dlouhodobému působení společnosti na trhu, nedostatku kvalitního IS integrovaného facility managementu, jsme se rozhodli vyvinout nový IS EFA NEW. Tento systém umožní sjednotit podpůrné činnosti společností a organizací moderním a technologicky pokročilým způsobem. Při tvorbě nového IS budou použity dvě klíčové technologie: Windows Presentation Foundation (WPF) a Microsoft SQL Server 2016.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007693
Žadatel:EFA Services, s.r.o.
Zobrazit detail

Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně  Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Zobrazit detail

Integrované prostředí pro vývoj, instalaci, testování a nasazování PHP webových aplikací  Integrované prostředí pro vývoj, instalaci, testování a nasazování PHP webových aplikací

Výstupem projektu je software. Cílem VaV (ve spolupráci s VŠ) je návrh a tvorba unikátního integrovaného nástroje, pracujícího s webovými projekty následujícími způsoby:
správa hostingů (domény, servery, souborový systém, databáze),
verzování (GIT),
nasazování (automa.nahrání a sestavení aplikace),
analýza zdrojových kódů a vyhodnocování kvality,
testování (autom.testy, generování demo dat, simulace API, debugging, profilování),
propojení s nástroji pro projektový management a agilní vývoj.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004607
Žadatel:ShopSys s.r.o.
Zobrazit detail

" Investice do pořízení technologického vybavení pro rozšíření portfolia služeb koncovým zákazníkům"

Předmětem předkládaného projektu je investice do pořízení moderního technologického zařízení, které umožní operativnější zpracování zakázky a rozšíření nabídky služeb zákazníkům společnosti. Věcné plnění realizace projektu bude spočívat v nákupu těchto investičních celků:
- Server včetně SW vybavení (3 x diskové pole, OS Windows Svr Std 2003, SW aplikace MISYS WEB)
- Velkoformátový plotter HP Design Jet 800/A0
- Stacionární PC včetně SW a příslušenství (laserová barevná tiskárna do formátu A4)
- Totální měřičská stanice
Realizace akce bude mít pozitivní dopad na veškeré činnosti, kterými se společnost ve své podnikatelské činnosti zabývá.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.28.2/3393
Žadatel:GESPOL s. r. o.
Zobrazit detail

" KAMARÁDI NEZNAJÍ HRANICE "

Projekt řeší vzájemné setkávání dětí, mládeže i dospělých ze Saska a Ústeckého kraje. Jedná se o soubor volnočasových i veřejně prospěšných aktivit:

1. Fotografická výstava pod názvem " Z Naší Činnosti "
2. Den Země
3. Den dětí
4. Vodní hrátky v aqua parku Monte Mare v německém Neustadtu
5. Sportovní klání v nově vybudovaném areálu Stadionu mládeže v Ústí nad Labem (hokejbal, fotbal, florbal, tenis, horolezectví, basketbal, beach volejbal, skateboard, kolečkové brusle)
6. 2x návštěva managmentu projektu v Domu dětí a mládeže Sebnitz
7. Setkání pedagogů v Domu dětí a mládeže Sebnitz
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.03.1/0259
Žadatel:Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
Zobrazit detail

Kanalizace -Bezdědice-Radouš  Kanalizace -Bezdědice-Radouš

V rámci 2.fáze, budou vybudovány kanalizační řady v místních částech Bezdědice a Radouš. Celková délka kanalizačních řadů bude 3 744,47 m
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000674
Žadatel:Město Hostomice
Zobrazit detail

Každý může být úspěšný  Každý může být úspěšný

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002138
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
Zobrazit detail

" Klíče k dětským úsměvům II."

Prohlubování spolupráce mezi partnerskými mateřskými školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a sportovního rozvoje dětí i učitelů z mateřských škol, zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace a v neposlední řadě také prohlubování existujících kontaktů. Seznamování dětí s jazykem partnerské mateřské školy.
Účast učitelek partnerských mateřských škol na společných vzdělávacích seminářích.
Plánované konkrétní aktivity:
Hrajeme si spolu MŠ Vítězná Sokolov leden 2007
Karnevalový rej MŠ Vítězná Sokolov únor 2007
Sokolovská Mateřinka MŠ Vítězná Sokolov březen 2007
oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol, pódiová vystoupení dětí z MŠ, doprovodná akce - výstava dětských výtvarných prací, případná účast na celostátním festivalu ( Nymburk, květen 2007)
Vítání jara MŠ Vítězná Sokolov duben 2007
Zpívaní jen tak - soutěž MŠ Vítězná Sokolov květen 2007
Oslava MDD MŠ Vítězná Sokolov červen 2007
Podzimní slavnosti MŠ Vítězná Sokolov září 2007
Netradiční olympiáda - sportovní soutěž MŠ Vítězná Sokolov říjen 2007
Vánoční těšení MŠ Vítězná Sokolov listopad 2007
semináře pro učitelky MŠ Vítězná Sokolov duben a říjen 2007
účast na akcích pořádaných partnerskou MŠ
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.02.1/0441
Žadatel:Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725
Zobrazit detail

Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku  Komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku

Projekt se zaměřuje na podporu osob opouštějících výkon trestu a jejich rodinných příslušníků a blízkých v období výkonu trestu a po opuštění. Má za cíl účinněji překlenout propast po odchodu z věznice do společnosti a tím přispět k aktivnímu sociálnímu začleňování a boji s chudobou. Cíle bude dosaženo realizací aktivit sociálně terapeutické programy pro osoby ve výkonu trestu a následnou individuální podporou těchto osob a jejich blízkých na území města Bruntál.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006106
Žadatel:Slezská diakonie
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz