Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

"A. DVOŘÁK PRO MLADÉ INTERPRETY" - Interpretační hudební dílna dětí a mládeže Euroregionu Nisa

Již v pořadí osmý ročník hudební dílny rozvíjí hudební vzdělání dětí z Euroregionu Nisa, které přijíždějí na 4 dny do Turnova, 13.6.-16.6.2007, děti společně získávají znalosti v oblasti hudby a připravují se na koncertní vystoupení, které je součástí programu hudební dílny.

Každý ročník je nový, přichází s novým programem. Tento ročník přináší nově dva zahraniční lektory (SRN),kteří budou učit kytaru, zpěv, klavír. Skutečně aktivní zapojení zahraničních účastníků vytváří prostor pro setkávání, poznávání a především předávání znalostí o české hudbě v Euroregionu Nisa. Interpretační hudební dílna generuje vznik osobních kontaktů a vzájemné poznávání našich sousedních národů Euroregionu Nisa.

Projekt hudební dílny se odehrává vedle významných hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov, který se letos rozšíří i do měst Jičín a Mladá Boleslav, tento festival se připravuje již jako 52. ročník. Tyto hudební slavnosti mají významný synergický efekt na rozvoj celého Euroregionu Nisa.

Mezi největší přínos projektu Interpretační dílny patří především podpora kulturní výměny, setkávání mezi mládeží, lektory. Akce je zaměřena na výuku hry na hudební nástroje a na následnou prezentaci ve veřejném koncertním vystoupení pro širokou veřejnost, což vede ke kvalitnímu způsobu trávení volného času cílových skupin, k šíření znalostí z hudební oblasti celého Euroregionu Nisa, podporování vzájemného setkávání a přenosu informací z hudební oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.01.1/0491
Žadatel:Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov - občanské sdružení
Zobrazit detail

A hrajeme dál... A hrajeme dál...

Projekt je zaměřený na hudební akce a je přirozeným pokračováním projektu Hudba vážně i nevážně (2009). Snahou je obohatit převážně letní kulturní dění v příhraničí o veškeré hudební žánry a rozvinout spolupráci mezi partnery.
Účelem je uspořádat v průběhu 8 měsíců 15 hudebních aktivit, které organizačně, personálně a finančně zajistí MIKS Krnov ve spolupráci s POK Prudnik. Jedná se o hudební akce, které seznámí cílové skupiny se všemi žánry hudby, od jazzu přes country a pop-rock k folklóru a vážné hudbě.
Akce:
Krnovanka-hudebně-taneční dopoledne v zahradě Flemmichovy vily (dále jen F. vila) v květnu v Krnově.
Rajd maluchuw-vystoupení krnovského souboru v květnu v Prudniku.
DOM Krnov a POD Prudnik - hudební vystoupení dechových orchestrů z Krnova a Prudniku v červnu v Krnově.
Pro mládež-hudební vystoupení dětských a mládežnických souborů v červnu v zahradě F.vily v Krnově. Ripe for blues a host-hudební vystoupení jazzových formací v červnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dni Prudnika-hudební a ohňová show v červnu v Prudniku.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v červenci v zahradě F. v Krnově.
Kelt grass band-hudební večer s kapelou hrající keltskou folkórní hudbu, v červenci v zahradě F. vily v Krnově.
Naboo band-hudební večer s rock-popovou kapelou v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Wagon a host (PL)-hudební večer s country kapelou a jejím hostem v srpnu v zahradě F. vily v Krnově.
Dožínky-vystoupení krnovského folk souboru v září v Prudniku
Krnovanka a host-hudební večer s folklóstní kapelou a jejím hostem v září v zahradě F. vily v Krnově.
Festival prudnicko-krnovské kultury-vystoupení krnovských souborů v listopadu v Prudniku.
Integrační koncert-vystoupení krnovského hudebního souboru v prosinci v Prudniku.
Inovativním prvkem je především rozšíření cílových skupin o děti předškolního věku a nízkého školního věku.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/10.01758
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
Zobrazit detail

A oni budou... A oni budou...

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.0026
Žadatel:Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Zobrazit detail

A opět Vánoce.... A opět Vánoce....

Projekt navazuje na několikaletou úspěšnou tradici třídenních vánočních jarmarků konaných na Hlavním náměstí v Krnově. Projekt spočívá v pětidenní prezentaci českých a polských kulturních a zájmových aktivit, tradičních řemesel (drátkování, zdobení perníčků, řezbářství, tkalcovství apod.) a polských i českých gastronomických specialit na Hlavním náměstí v Krnově se zaměřením na oživení tradičních vánočních zvyků. Jako doprovodný program bude připravena nabídka soutěží a atrakcí pro rodiny s dětmi z českopolského příhraničí. Na Hlavním náměstí v Krnově bude vytvořen historický trh a zajištěn zajímavý kulturní program na podiu v podání českých a polských kulturních těles. Každý den bude ukončen večerním promítáním pohádek z maringotky (výjezdní letní kino). Doprovodné programy (výroba přáníček, Ježíškova pošta, výroba ozdob vánočního stromečku, soutěže s vánoční tématikou, předvádění vánočních zvyků, betlém apod.) budou poutavou formou seznamovat návštěvníky s původem Vánočních svátků.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.07/08.00096
Žadatel:Městské informační a kulturní středisko Krnov
Zobrazit detail

A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti

Projekt je zaměřen na další odborné vzdělávání VaV pracovníků FF UJEP, dalších externích VaV spolupracovníků a vybraných studentů, a to v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví - cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj personálního zabezpečení VaV pracovníků a motivace a rozvoj budoucích VaV pracovníků (studentů Bc. a Mgr. oborů a především doktorandů) ve zmíněné oblasti.
Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví (DaD) patří ke stěžejním a nejrychleji se rozvíjejícím výzkumným oblastem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), jehož garantem je nově vzniklé Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví UJEP (CDDKD) a jehož rozšíření do budoucna se plánuje mj. v rámci OP VaVpI. Díky této výzkumné oblasti a jejím výstupům je UJEP efektivně navázána na aplikační sféru (muzea, památkové ústavy, katastrální úřady apod.), a tak trvale přispívá k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v oblasti turismu, státní sféry i odborných institucí.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/09.0168
Žadatel:Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
Zobrazit detail

AB TS Slezská Ostrava AB TS Slezská Ostrava

Zateplení obálky budovy,výměna výplní otvorů, TUV, Solární technika, ÚT
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/13.21566
Žadatel:Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Zobrazit detail

ABC der BBC ABC der BBC

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců. Potřebnost projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, zvyšující se nároky a požadavky klientů i neustálý vývoj a posun v rámci našeho odvětví. Svým obsahem projekt sleduje dva zásadní cíle společnosti:
Prvním, zcela klíčovým pro postavení společnosti na trhu, je snaha o rozšiřování nabízených služeb doplněním současné výroby o vlastní oddělení konstrukce s možností vývoje a navrhování vlastních řešení.
Druhým cílem je poté průběžná snaha o efektivní chod jednotlivých oddělení, zvyšování produktivity jejich práce a s tím související efektivní provoz a fungování celé společnosti.
Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury se jedná o klíčové pracovníky, pracující na pozicích vedoucích projektů a samostatných elektromechaniků. Tuto skupinu poté doplňují vybraní zaměstnanci ostatních oddělení (výroba, nákup, logistika,..). Celkem bude do projektu zapojeno 73 osob.
Realizací projektu chceme dosáhnout:
- posílení kvalifikace, znalostí a vědomostí našich zaměstnanců
- zvýšení kvality a kvantity vykonávané práce
- rozšíření současných služeb o aktivity vývoje a výroby vlastních produktů
- rozšíření počtu norem, v rámci kterých jsme schopni vyrábět
- zlepšit řízení a chod společnosti
- podpořit loajalitu zaměstnanců k firmě
- podpořit dlouhodobě odbornou přípravu a vzdělávání zaměstnanců
Tyto cíle budou dosaženy realizací koncepčního vzdělávacího projektu, realizovaného formou rozvojových na míru šitých kurzů pro skupiny zaměstnanci i účastí jednotlivců na otevřených kurzech.
Realizace projektu vychází z konkrétně zmapovaných potřeb zapojených zaměstnanců a speciálně navržených vzdělávacích programů. Organizačně bude za projekt zodpovídat projektový tým složený ze zaměstnanců žadatele. Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zajištěna externími dodavateli.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/94.01306
Žadatel:Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
Zobrazit detail

ABC mladého záchranáře - na skalách i ve vodě, pomáháme sami sobě ABC mladého záchranáře - na skalách i ve vodě, pomáháme sami sobě

Projekt je zaměřen na realizaci sportovně vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol v Meziměstí a Mieroszowě. Předmětem projektu je nácvik poskytování první pomoci v přírodních podmínkách příhraničního regionu Broumovsko - Mieroszovsko (skály, voda) včetně zajištění zraněného kamaráda do příjezdu záchranné služby.Nedílnou součástí projektu je i nácvik základních horolezeckých technik.
Aktivity se uskuteční v prostoru areálu koupaliště v Meziměstí, sportovní hale v Mieroszowě a v přírodních podmínkách skalních oblastí v regionu.
Na koupališti v Meziměstí se uskuteční výuka lezecké techniky pro uchazeče z řad mladších žáků na modulu lezecké stěny. Pořízení mobilního modulu lezecké stěny je součástí tohoto projektu.
Dále se v prostoru plaveckého bazénu koupaliště uskuteční pro všechny žáky praktické ukázky s nácvikem poskytování první pomoci tonoucího kamaráda. Tyto ukázky budou provedeny také pro návštěvníky koupaliště v průběhu letních prázdnin.
Nácvik horolezecké techniky pro zájemmce z řad starších žáků se uskuteční na lezecké stěně ve sportovní hale v Mieroszowě. Součástí projektu partnera je pořízení lezecké stěny do sportovní haly.
Ukázky zásahu "Skalní záchranné služby" s praktickým nácvikem budou probíhat v prostoru výše uvedených skalních oblastí.
Veškeré uvedené aktivity budou realizovány zkušenými instruktory vodní a skalní záchranné služby.
Další významnou aktivitou je vydání informačního letáku CZ/PL,kde budou uvedeny veškeré informace v souvislosti s první pomocí (tel.čísla, kontakty, rady).
Na závěr projektu se pod vedením instruktorů uspořádá soutěž o nejlepšího mladého záchranáře.
Doprava na jednotlivé aktivity bude zajištěna prostřednictvím autobusového dopravce. Projekt je rozdělen na období 2012-2013.
Hlavní myšlenkou projektu je cíleně nacvičovat první pomoc v přírodních podmínkách skalních oblastí a vodních nádrží se zaměřením na zajištěním zraněného kamaráda do příjezdu první pomoci.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/12.03004
Žadatel:Město Meziměstí
Zobrazit detail

ABECEDA aneb "První kroky do života" ABECEDA aneb

Projekt je zaměřen na odstraňování bariéry sociálního začleňování a integrace do normálního života dětí a mladých dospělých z dětských domovů a výchovných ústavů. Tato cílová skupina po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, o kterých má jen teoretické znalosti ze školy, případně dovednosti získané z rodinných sezení v Domovech vedených vychovateli či návštěvách v rodinách. Projekt chce metodou "learning by doing" vytvořit alternativu ke vzdělávání a výchově, které se dětem dostává nyní a formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či simulacemi reálných situací je lépe připravit na samostatný život.
Hlavním cílem projektu je tvorba a realizace zážitkového programu určeného dětem žijícím v ústavním zařízení. Aktivity projektu povedou k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí. Aktivity bude realizovat žadatel projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.25/01.0058
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě
Zobrazit detail

Abeceda péče o klienta Abeceda péče o klienta

Projekt Abeceda péče o klienta předkládáme v rámci aktivity A. Vzdělávání v oblasti sociálních služeb.
Projekt si klade za cíl prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odborných kompetencí zlepšit připravenost pracovníků cílových skupin na inspekce kvality sociálních služeb a hlavní důraz klade na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a následně i zlepšení kvality života uživatelů těchto služeb především v jejich přirozeném prostředí.
Projekt je v souladu s částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK, která je zaměřena na podporu a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality soc. služeb a zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků (Priorita B, Opatření 1.1.) a byl doporučen k podpoře Krajským úřadem JMK.
Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných vzdělávacích programů kvalifikačního i celoživotního vzdělávání pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v ambulantních, terénních a odlehčovacích službách v JMK.
Projekt zahrnuje 6 klíčových vzdělávacích aktivit, ve kterých bude proškoleno celkem 531 pracovníků cílových skupin ve 36 kurzech.
Klíčové aktivity byly vybrány na základě zájmu poskytovatelů sociálních služeb - specifikace vzdělávacích potřeb jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Soubor klíčových aktivit byl vybrán tak, aby účastníkům kurzů poskytl ucelený souhrn odborných znalostí a potřebných kompetencí, se kterými se sociální pracovníci i pečovatelé setkávají ve své každodenní praxi.
Jednotlivé moduly celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na
- proces individuálního plánování péče
- aktivizaci a kognitivní rehabilitaci klientů
- zvýšení legislativních znalostí a právní odpovědnosti a tím předcházení sporům
- zvládání problémového chování u klientů
- zjišťování zpětné vazby od uživatelů, zvláště těch, kteří obtížně komunikují nebo trpí poruchami chování.
Kvalifikační kurz PSP je určen pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky zák. č. 108/2006.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00159
Žadatel:Consolidated Group Care ( CZ ), s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz