Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

ABC mladého záchranáře - na skalách i ve vodě, pomáháme sami sobě ABC mladého záchranáře - na skalách i ve vodě, pomáháme sami sobě

Projekt je zaměřen na realizaci sportovně vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol v Meziměstí a Mieroszowě. Předmětem projektu je nácvik poskytování první pomoci v přírodních podmínkách příhraničního regionu Broumovsko - Mieroszovsko (skály, voda) včetně zajištění zraněného kamaráda do příjezdu záchranné služby.Nedílnou součástí projektu je i nácvik základních horolezeckých technik.
Aktivity se uskuteční v prostoru areálu koupaliště v Meziměstí, sportovní hale v Mieroszowě a v přírodních podmínkách skalních oblastí v regionu.
Na koupališti v Meziměstí se uskuteční výuka lezecké techniky pro uchazeče z řad mladších žáků na modulu lezecké stěny. Pořízení mobilního modulu lezecké stěny je součástí tohoto projektu.
Dále se v prostoru plaveckého bazénu koupaliště uskuteční pro všechny žáky praktické ukázky s nácvikem poskytování první pomoci tonoucího kamaráda. Tyto ukázky budou provedeny také pro návštěvníky koupaliště v průběhu letních prázdnin.
Nácvik horolezecké techniky pro zájemmce z řad starších žáků se uskuteční na lezecké stěně ve sportovní hale v Mieroszowě. Součástí projektu partnera je pořízení lezecké stěny do sportovní haly.
Ukázky zásahu "Skalní záchranné služby" s praktickým nácvikem budou probíhat v prostoru výše uvedených skalních oblastí.
Veškeré uvedené aktivity budou realizovány zkušenými instruktory vodní a skalní záchranné služby.
Další významnou aktivitou je vydání informačního letáku CZ/PL,kde budou uvedeny veškeré informace v souvislosti s první pomocí (tel.čísla, kontakty, rady).
Na závěr projektu se pod vedením instruktorů uspořádá soutěž o nejlepšího mladého záchranáře.
Doprava na jednotlivé aktivity bude zajištěna prostřednictvím autobusového dopravce. Projekt je rozdělen na období 2012-2013.
Hlavní myšlenkou projektu je cíleně nacvičovat první pomoc v přírodních podmínkách skalních oblastí a vodních nádrží se zaměřením na zajištěním zraněného kamaráda do příjezdu první pomoci.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.02/12.03004
Žadatel:Město Meziměstí
Zobrazit detail

ABECEDA aneb "První kroky do života" ABECEDA aneb

Projekt je zaměřen na odstraňování bariéry sociálního začleňování a integrace do normálního života dětí a mladých dospělých z dětských domovů a výchovných ústavů. Tato cílová skupina po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, o kterých má jen teoretické znalosti ze školy, případně dovednosti získané z rodinných sezení v Domovech vedených vychovateli či návštěvách v rodinách. Projekt chce metodou "learning by doing" vytvořit alternativu ke vzdělávání a výchově, které se dětem dostává nyní a formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či simulacemi reálných situací je lépe připravit na samostatný život.
Hlavním cílem projektu je tvorba a realizace zážitkového programu určeného dětem žijícím v ústavním zařízení. Aktivity projektu povedou k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí. Aktivity bude realizovat žadatel projektu.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.2.25/01.0058
Žadatel:Ostravská univerzita v Ostravě
Zobrazit detail

Abeceda péče o klienta Abeceda péče o klienta

Projekt Abeceda péče o klienta předkládáme v rámci aktivity A. Vzdělávání v oblasti sociálních služeb.
Projekt si klade za cíl prostřednictvím zvýšení kvalifikace a odborných kompetencí zlepšit připravenost pracovníků cílových skupin na inspekce kvality sociálních služeb a hlavní důraz klade na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a následně i zlepšení kvality života uživatelů těchto služeb především v jejich přirozeném prostředí.
Projekt je v souladu s částí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK, která je zaměřena na podporu a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality soc. služeb a zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků (Priorita B, Opatření 1.1.) a byl doporučen k podpoře Krajským úřadem JMK.
Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných vzdělávacích programů kvalifikačního i celoživotního vzdělávání pro cílové skupiny sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v ambulantních, terénních a odlehčovacích službách v JMK.
Projekt zahrnuje 6 klíčových vzdělávacích aktivit, ve kterých bude proškoleno celkem 531 pracovníků cílových skupin ve 36 kurzech.
Klíčové aktivity byly vybrány na základě zájmu poskytovatelů sociálních služeb - specifikace vzdělávacích potřeb jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Soubor klíčových aktivit byl vybrán tak, aby účastníkům kurzů poskytl ucelený souhrn odborných znalostí a potřebných kompetencí, se kterými se sociální pracovníci i pečovatelé setkávají ve své každodenní praxi.
Jednotlivé moduly celoživotního vzdělávání jsou zaměřeny na
- proces individuálního plánování péče
- aktivizaci a kognitivní rehabilitaci klientů
- zvýšení legislativních znalostí a právní odpovědnosti a tím předcházení sporům
- zvládání problémového chování u klientů
- zjišťování zpětné vazby od uživatelů, zvláště těch, kteří obtížně komunikují nebo trpí poruchami chování.
Kvalifikační kurz PSP je určen pracovníkům, kteří nesplňují kvalifikační požadavky zák. č. 108/2006.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.03/66.00159
Žadatel:Consolidated Group Care ( CZ ), s.r.o.
Zobrazit detail

ABECEDA pro život ABECEDA pro život

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2341
Žadatel:Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha 455
Zobrazit detail

Abeceda rozvoje zaměstnanců společnosti Bottari CZ s.r.o. Abeceda rozvoje zaměstnanců společnosti Bottari CZ s.r.o.

Projekt společnosti Bottari CZ s.r.o. je reakcí na vznikající potřebu profesionalizace, která pramení ze zvyšujícího se konkurenčního tlaku v rámci trhu.
Inspirací pro nás byly změny nastavené v mateřské společnosti v Itálii, které nás přiměly k přehodnocení situace a nastavení zcela nových procesů a změnám ve firemní kultuře.
Jedním z kroků, které jsme udělali při identifikaci potřeb, bylo assesment centre ve spolupráci z externím dodavatelem a dotazník potřeb všech zaměstnanců.
Na základě výsledků došlo k transformaci pozic ve společnosti s ohledem na profesionální schopnosti jednotlivých zaměstnanců, bylo vytvořeno nové desatero firemní kultury a vzniká nový vzdělávací systém, který povede k nastavení systému celoživotního vzdělávání.
Projekt je pro nás významnou příležitostí uskutečnit tyto změny ve významném rozsahu. Zaměřuje se zejména na rozvoj v oblasti měkkých, jazykových a odborných dovedností a svými aktivitami podporuje rozvoj interních forem vzdělávání a tvorbu vlastních školících materiálů.
Cílovou skupinu projektu tvoří všech 17 zaměstnanců společnosti Bottari CZ, kteří pracují na různých pozicích.

Projekt je navržen tak, aby jednotlivé aktivity navazovaly nejen na sebe, ale i na předchozí vzdělávání, které se uskutečňovalo ve velmi omezené míře. Účastí v projektu získají všichni zaměstnanci konkurenční výhodu ve formě znalostí z oblasti cizojazyčné komunikace, měkkých dovedností a znalosti produktové řady.
Projekt bude řízen projektovým týmem žadatele, vzdělávací aktivity zajistí externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.1.04/1.1.02/35.00857
Žadatel:BOTTARI CZ, s.r.o.
Zobrazit detail

Abeilen s.r.o.-svoz bioodpadů Abeilen s.r.o.-svoz bioodpadů

Předmětem tohoto projektu je pořízení moderní výkonné strojní mechanizace, která bude sloužit ke svozu a shromažďování bioodpadů. V rámci projektu bude pořízen čelní nakladač, vlek pro kontejnery a velkoobjemové kontejnery ? 5ks.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/4.1.00/13.22397
Žadatel:Abeilen s.r.o.
Zobrazit detail

Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství

Předkládaný projekt řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.
Je nutné zdůraznit, že náměstím prochází silnice, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, není součástí předkládaného projektu. Žádné nálady rozpočtu projektu se těchto pozemků nedotýkají, žádná z aktivit projektu nesouvisí s pozemky ve vlastnictví jiného subjektu. Karlovarský kraj řeší rekonstrukci této komunikace samostatným projektem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: ROP NUTS II Severozápad
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00487
Žadatel:Město Abertamy
Zobrazit detail

ABERTAMY-PROJEKT NA ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.2 ABERTAMY-PROJEKT NA ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.2

Jedná se zateplení starší dvoupodlažní budovy s velkým půdním prostorem, která je z malé části podsklepena.Dispoziční členění přízemí ? podatelna, zázemí podatelny, výstavní síň, kancelář, chodba se schodištěm, sociální zázemí s chodbou a sociální zařízení zaměstnanců.
Patro se člení na dvě kanceláře, jednací místnost, knihovnu, sociální zázemí a chodbu se schodištěm. Na půdě přístupné po schodech je volný prostor v části doplněný o dřevěné kóje ležící na vazných trámech ve výšce cca 500mm nad podlahou půdy, které jsou přístupné po dřevěných schodech.
Konstrukčně se jedná v hlavní části budovy o smíšené zdivo kámen, cihla, stropy dřevěné, na vstupní chodbě v přízemí cihelná klenba. Okna dřevěná zdvojená. V současnosti je objekt ze tří stran obložen plechem na dřevěném roštu, čelní strana je obložena jen v patře a to dřevěným obkladem z prken. Sociální přístavek v zadní části je cihelný, okna malá dřevěná zdvojená, pultová střecha s plechovou krytinou. Hlavní budova má valbovou střechu s plechovou krytinou ze šablon, z dřívějších dob se zachovalo dnes komínové těleso, které se dnes využívá jen pro topení v krbu. Zdrojem tepla jsou v objektu osazené elektrické přímotopy.
V rámci bouracích prací se všechny původní obklady fasády odstraní a odvezou na příslušnou skládku, vybourají se dřevěná okna, sklobetony i zadní malá plastová okna včetně vstupních dveří.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/3.2.00/12.14213
Žadatel:Město Abertamy
Zobrazit detail

abiogas abiogas

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/12.00397
Žadatel:ABIOGAS s.r.o.
Zobrazit detail

AB,J.Seiferta 2159, Most-zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy AB,J.Seiferta 2159, Most-zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy

 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Podnikání a inovace
Číslo projektu:CZ.1.03/3.1.00/13.00292
Žadatel:Jan Syrový
Zobrazit detail

<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz