Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.4.2024

celkový počet záznamů: 48

Název výzvy:

Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

Číslo výzvy:

03_22_013

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

9.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

9.8.2022

Ukončení příjmu žádostí:

28.6.2024

Celková alokace:

150 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.03 - Genderově vyvážená účast na trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Organizační složky státu: Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy, plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejich orgánů. Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování. Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Zajištění dostupnosti sociálních služeb

Číslo výzvy:

03_22_003

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

17.6.2022

Zahájení příjmu žádostí:

17.6.2022

Ukončení příjmu žádostí:

30.10.2026

Celková alokace:

6 600 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.08 - Aktivní začleňování a zaměstnatelnost

Oprávnění žadatelé:

Kraje včetně hlavního města Prahy

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování

Číslo výzvy:

03_22_004

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

21.6.2022

Zahájení příjmu žádostí:

21.6.2022

Ukončení příjmu žádostí:

11.8.2025

Celková alokace:

744 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

Organizační složky státu - MPSV, MMR, Probační a mediační služba ČR, Vězeňská služba ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Podpora procesů ve službách - kraje (2)

Číslo výzvy:

03_24_068

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

25.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

25.1.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.3.2025

Celková alokace:

400 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

kraje včetně hlavního města Prahy

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Zkvalitnění zdravotních služeb - péče o duševní zdraví

Číslo výzvy:

03_22_031

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

30.4.2024

Celková alokace:

350 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd)

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Transformace pobytových sociálních služeb

Číslo výzvy:

03_22_036

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

25.10.2022

Zahájení příjmu žádostí:

25.10.2022

Ukončení příjmu žádostí:

10.2.2025

Celková alokace:

250 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

• Nestátní neziskové organizace (NNO): spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. • Městské části hlavního města Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; • Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů; V případě výše uvedených žadatelů je povinné partnerství s příslušnými organizacemi, které se mají transformovat. NNO jsou oprávněným žadatelem pouze pro aktivitu A a B. • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatelé sociálních služeb jsou oprávněným žadatelem pro všechny aktivity.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Číslo výzvy:

03_22_041

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

31.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.11.2025

Celková alokace:

300 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.04 - Přizpůsobení pracovníků a podniků změnám

Oprávnění žadatelé:

ÚP ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Zkvalitnění zdravotních služeb - zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Číslo výzvy:

03_22_046

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.1.2023

Zahájení příjmu žádostí:

30.1.2023

Ukončení příjmu žádostí:

30.4.2024

Celková alokace:

434 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Ministerstvo zdravotnictví ČR – organizační složka státu Ústav zdravotnických informací a statistiky – organizační složka státu zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – řízená/zřízená státní příspěvková organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů (2)

Číslo výzvy:

03_23_058

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

13.3.2024

Zahájení příjmu žádostí:

2.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.6.2026

Celková alokace:

100 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.04 - Přizpůsobení pracovníků a podniků změnám

Oprávnění žadatelé:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli sociální partneři. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: a) Sociální partneři, kteří jsou definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR: - Svaz průmyslu a dopravy ČR - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR - Českomoravská konfederace odborových svazů - Asociace samostatných odborů b) Organizace zaměstnavatelů a odborové organizace, které mají uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně alespoň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnost je minimálně do konce téhož kalendářního roku, ve kterém je předkládána žádost o podporu. Pokud jsou organizace v bodě 3.3 b) žadateli projektu, nemohou se již z důvodu zamezení dvojího financování účastnit věcně totožných aktivit projektu prostřednictvím organizací v bodě 3.3 a).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti

Číslo výzvy:

03_24_063

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

15.3.2024

Ukončení příjmu žádostí:

13.12.2024

Celková alokace:

100 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.11 - Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám

Oprávnění žadatelé:

kraje včetně hlavního města Prahy

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 48