Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 2

Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025.

Odpovědný rezort:

MŠMT

Příjemci:

stát

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

65

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

65

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Investiční výdaje.

Sledované indikátory:

Počet rekonstruovaných objektů, realizované jmenovité projekty, realizované projekty EU, počet projektů s realizovaným opatřením vedoucím k energetickým úsporám.

Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími.

Odpovědný rezort:

MŠMT

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, kraj, obec, církev, dobrovolné sdružení obcí, příspěvková organizace, škola

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Investiční výdaje.

Sledované indikátory:

Předpokládaný počet dětí, žáků nebo studentů využívajících kompenzační pomůcku a speciální učební pomůcku investičního charakteru jako podpůrné opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení; Předpokládaný počet dětí, žáků, studentů nebo klientů využívajících bezbariérové úpravy objektu školy nebo školského zařízení.

celkový počet záznamů: 2