Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 1

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1.5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Poskytování probačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zahrnující sociální výcvik, rozvoj sociálních dovedností, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, terapeutický program, činnosti vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační a obecně prospěšné, které vedou k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých a směřují k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí.

Sledované indikátory:

Kromě míry naplnění kapacity programu bude vyhodnocován následující indikátor: •nejméně u 70 % klientů programu, kteří jej úspěšně dokončili, nastal pozitivní posun v jejich osobní situaci (např. zaměstnání, škola, osobní vztahy, zmírnění agresivity, léčba závislosti, zajištění bydlení, narovnání vztahů s poškozeným).

celkový počet záznamů: 1