Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 3

Název dotačního programu:

PSOV PK 2023 - Projekty obcí

Popis programu:

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Pro obce do 2000 obyvatel dotace ve výši 100 - 500 tis. Kč, pro obce nad 2000 obyvatel dotace ve výši 100 - 300 tis. Kč, pro obce oceněné v soutěži Vesnice roku PK 2022 (stuhou, Cenou hejtmana, Cenou RPK) ve výši 100 - 700 tis. Kč, max. podíl dotace na celkových nákladech akce 70 %. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2023.

Alokace 2023 (mil. Kč):

98

Kraj:

Plzeňský

Program od:

1.2.2023

Program do:

15.2.2023

Název dotačního programu:

Obnova venkova Vysočiny 2023

Popis programu:

Podpora obnovy budov a další infrastruktury v majetku obcí (např. budovy občanské vybavenosti, radnice, místní komunikace a chodníky, komunální technika, hasičské zbrojnice, veřejná zeleň)

Alokace 2023 (mil. Kč):

90

Kraj:

Vysočina

Program od:

1. 2. 2023 od 8:00 hod.

Program do:

31. 5. 2023

Název dotačního programu:

Program obnovy venkova 2023+ DT 1 (Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce)

Popis programu:

Alokace 2023 (mil. Kč):

40

Kraj:

Pardubický

Program od:

Program do:

celkový počet záznamů: 3