Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 4

Název dotačního programu:

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023 (1. kolo)

Popis programu:

Finanční podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Touto podporou se sníží vlastní podíl na financování nákladného zahraničního studia a motivuje zájem žáků a studentů s nižšími příjmy; Motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům; Podpora jazykového vzdělávání.

Alokace 2023 (mil. Kč):

0.7

Kraj:

Olomoucký

Program od:

09.1.223

Program do:

27.1.2023

Název dotačního programu:

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2023 (2. kolo)

Popis programu:

Finanční podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Touto podporou se sníží vlastní podíl na financování nákladného zahraničního studia a motivuje zájem žáků a studentů s nižšími příjmy;/> - motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům; - podpora jazykového vzdělávání.

Odkaz na web:

Alokace 2023 (mil. Kč):

0

Kraj:

Olomoucký

Program od:

05.06.223

Program do:

23.6.2023

Název dotačního programu:

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023

Popis programu:

Na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023 je podpora následujících aktivit vztahujících se k EVVO: a) rozvoj klíčových znalostí a kompetencí u dětí a žáků v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. realizace lesní pedagogiky, projektových dnů); b) částečná úhrada specializačního studia pro koordinátory EVVO; c) úhrada ročního poplatku programu EKOŠKOLA, EKOŠKOLKA; d) úhrada ročního poplatku programu GLOBE; e) úhrada ročního poplatku programu LES VE ŠKOLE; f) činnost středisek ekologické výchovy; g) podpora celoročních jednodenních a pobytových programů pro školy zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, h) realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, i) vytvoření výukových programů pro mateřské, základní a střední školy; j) vytvoření obsahu a organizaci školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky; k) realizace školních projektů EVVO včetně realizace společných projektů škol a spolupráce s veřejností; l) zpracování environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.); m) vybavení a úprava přírodní učebny EVVO.

Alokace 2023 (mil. Kč):

2.4

Kraj:

Olomoucký

Program od:

17.1.223

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2023

Popis programu:

a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů – kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování); b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit; c) podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží (musí jít o cílené aktivity pro talentované a nadané děti a mládež oddělené od ostatních aktivit pro děti a mládež); d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Alokace 2023 (mil. Kč):

1

Kraj:

Olomoucký

Program od:

16.1.223

Program do:

17.2.2023

celkový počet záznamů: 4