Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 5

Název dotačního programu:

Podpora spolkové činnosti

Popis programu:

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.

Alokace 2023 (mil. Kč):

3

Kraj:

Plzeňský

Program od:

10.1.2023

Program do:

28.2.2023

Název dotačního programu:

Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2023

Popis programu:

Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti klubů, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.

Alokace 2023 (mil. Kč):

35

Kraj:

Jihomoravský

Program od:

13.2.2023

Program do:

28.2.2023

Název dotačního programu:

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Popis programu:

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený tímto Programem v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jedná se o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory: a) dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další), d) veřejná prostranství.

Alokace 2023 (mil. Kč):

578

Kraj:

Středočeský

Program od:

6.4.2024

Program do:

28.6.2024

Název dotačního programu:

Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2023

Popis programu:

Podpora určená na investiční dotace do oblasti rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Odkaz na web:

Alokace 2023 (mil. Kč):

14.75

Kraj:

Olomoucký

Program od:

Program do:

Název dotačního programu:

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2023

Popis programu:

podpora určená na financování investičních akcí, kofinancovaných z Národní sportovní agentury, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Alokace 2023 (mil. Kč):

10

Kraj:

Olomoucký

Program od:

13.1.223

Program do:

27.1.2023

celkový počet záznamů: 5