Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 3

Název dotačního programu:

Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2023

Popis programu:

Rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, která je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

Alokace 2023 (mil. Kč):

6

Kraj:

Jihomoravský

Program od:

13.2.2023

Program do:

28.2.2023

Název dotačního programu:

PROGRAM NA PODPORU OBNOVY VENKOVA

Popis programu:

Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů Dotační titul 3: Projekty na ochranu životního prostředí Dotační titul 4: Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území Dotační titul 5: Projekty na podporu cyklistiky

Alokace 2023 (mil. Kč):

28

Kraj:

Zlínský

Program od:

23. 1. 2023

Program do:

20. 2. 2023 do 13:00 hodin.

Název dotačního programu:

Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Popis programu:

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený tímto Programem v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jedná se o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory: a) dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další), d) veřejná prostranství.

Alokace 2023 (mil. Kč):

578

Kraj:

Středočeský

Program od:

6.4.2024

Program do:

28.6.2024

celkový počet záznamů: 3