Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 455

Název dotačního programu:

Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Popis programu:

Opatření č. 1: Pořádání akcí s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury v zahraničí a v Čechách na akcích s mezinárodní účastí.

Alokace 2023 (mil. Kč):

1

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Kulturní dědictví

Popis programu:

Cílem dotačního programu je podpora zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. podpora provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu. Obnova historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků a hrobových míst významných občanů (doba vzniku do roku 1940) s důrazem a při zachování jejich kulturně historických hodnot.

Alokace 2023 (mil. Kč):

7

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Popis programu:

Cílem programu je rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Alokace 2023 (mil. Kč):

45

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Popis programu:

Dotační program byl zřízen za účelem systematické podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDH obcí“) Karlovarského kraje (dále jen „kraj“) a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života, zdraví, majetku a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Alokace 2023 (mil. Kč):

13.629

Kraj:

Karlovarský

Program od:

17.1.20232

Program do:

24.1.2023

Název dotačního programu:

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

Popis programu:

Dotační program se zřizuje za účelem obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť, jejichž prioritou je dopravní výchova dětí.

Alokace 2023 (mil. Kč):

0.3

Kraj:

Karlovarský

Program od:

5.4.2023

Program do:

12.4.2023

Název dotačního programu:

Program na poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior expres"

Popis programu:

Důvodem vyhlášení programu je podpora celospolečenského úsilí o důstojné stáří a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel.

Alokace 2023 (mil. Kč):

1

Kraj:

Karlovarský

Program od:

3.4.2023

Program do:

11.4.2023

Název dotačního programu:

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje"

Popis programu:

Dotační program obsahuje dva podprogramy, a to podprogram 1 Inovační vouchery a podprogram 2 Kreativní vouchery.

Alokace 2023 (mil. Kč):

2

Kraj:

Karlovarský

Program od:

23.05.2023 / 12.9.2023

Program do:

30.5.2023 / 26.9.2023

Název dotačního programu:

Program obnovy venkova 2022-2024

Popis programu:

Dotační program se zřizuje za účelem podpory v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově. Důvodem zřízení dotačního programu je podpora obnovy venkova, zejména malých obcí s malým rozpočtem.

Alokace 2023 (mil. Kč):

42.25

Kraj:

Karlovarský

Program od:

24.1.2023

Program do:

30.1.2023

Název dotačního programu:

Program na podporu územně plánovací činnosti obcí

Popis programu:

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji

Alokace 2023 (mil. Kč):

1.3

Kraj:

Karlovarský

Program od:

24.1.2023

Program do:

30.1.2023

celkový počet záznamů: 455