Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kadov (okres Strakonice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 551180
NUTS5: CZ0316551180
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná
Obec s rozšířenou působností: Blatná
Katastrální plocha (ha): 1961
Počet bydlících obyvatel k 2023: 381
Nadmořská výška (m n.m.): 510
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kadov      
Kadov 65      
38733 Kadov   Starosta/tka: Vladimíra Tomanová
    Telefon: 383491019
Pošta: Kadov u Blatné E-mail: oukadov@tiscali.cz
IČ: 00251283    
Úřední hodiny: Po,St:7-12,12.30-14.00, Čt:16-18.00 (přítomnost starost.), Pá:7-12.00    
Telefon: 383 491 019    
Datová schránka: 427b489 E-mail: ou@kadov.net
Web: www.kadov.net    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kadov u Blatné Lnářský Málkov Mračov
Pole Vrbno

Základní sídelní jednotka díl

Kadov Lnářský Málkov Mračov
Pole Vrbno

Část obce díl

Kadov Lnářský Málkov Mračov
Pole Vrbno

Územně technická jednotka

UTJ Kadov u Blatné UTJ Lnářský Málkov UTJ Mračov
UTJ Pole UTJ Vrbno

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Blatné
třída J.P. Koubka 91
38801
387722410
podatelna2202@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2202
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Blatná - Matrika
tř. T.G. Masaryka 520
38811
383 416 204
navratova@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz
Obecní úřad Obecní úřad
65
38733
383 491 019
ou@kadov.net
www.kadov.net
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Blatná - Stavební úřad
Třída. T.G. Masaryka 322
38811
383416150
vystavba@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12289
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Živnostenský úřad MÚ Blatná - Obecní živnostenský úřad
tř. T.G. Masaryka  520
38811
383416241
svehlova@mesto-blatna.cz
www.mesto-blatna.cz

MAS

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Spálená 727/x, 388 01 Blatná
Založeno: 8.11.2004
Kontaktní telefon: 602400140
E-mail: mas@blatensko.cz
WWW: www.blatensko.cz/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 381 62 216 21 94 381
Muži 199 26 122 10 49 198
Ženy 172 36 94 11 45 171

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 3 -2 16 8 8 9
Muži 2 6 -4 3 3 1 -4
Ženy 0 5 -5 6 2 2 -1

Data pro rok 2023

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 401
z toho muži 193
z toho ženy 208

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 401
v tom ve věku 0-14 62
15-64 242
65 a více let 97

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 339
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 140
vyučení a stř. odborné bez mat. 129
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 373
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 178
Nezjištěné vyznání 38

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 217
v tom zaměstnaní celkem 161
nezaměstnaní celkem 20

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 217
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 49
průmysl 71
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 104
denně mimo obec 77
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 162
Cenzové domácnosti 182
v tom úplné rodiny 94
neúplné rodiny 14
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 73

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 139
Trvale obydlené domy - rodinné domy 129
Neobydlené obydlené domy celkem 95
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 88
Průměrné stáří trvale obydlených domů 54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 128
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 139
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 50
vodovodem 118
plynem 4
ústředním topením 68

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 162
Trvale obydlené byty v rodin. domech 134
Neobydlené byty 101

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 162
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 112
v osobním vlastnictví 0
nájemní 19
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 162
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 137
připojení na veřejnou kanalizační síť 67
ústřední topení, etážové topení 94
vlastní koupelna, sprchový kout 133

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 360
z toho muži 177
z toho ženy 183

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 360
v tom ve věku 0-14 42
15-64 246
65 a více let 72

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 318
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 86
vyučení a stř. odborné bez mat. 118
úplné střední s maturitou 80
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 178
v tom zaměstnaní celkem 163
nezaměstnaní celkem 15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 178
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 25
průmysl 59
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava a skladování 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 63
denně mimo obec 53
Dojíždějící do zaměstnání 13
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 125
Obydlené rodinné domy 116
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 111
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 147
Obydlené byty v rodinných domech 124
Neobydlené byty 119

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 147
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 100
v osobním vlastnictví 14
nájemní 8
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 147
Byty podle vybavení plyn v bytě 40
vodovod v bytě 123
připojení na veřejnou kanalizační síť 52
ústřední topení 98
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 2 0 1 4 0 1 6 2
Muži 3 0 0 0 0 0 2 1
Ženy 7 2 0 2 4 0 1 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 3
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,241%
Muži 2,479%
Ženy 4,255%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ne
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti5
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.61
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní11

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců38
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky2
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno50

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví7
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 961
Orná půda720
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady25
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)426
Pastviny98
Zemědělská půda1 171
Lesní půda349
Vodní plochy188
Zastavěné plochy20
Ostatní plochy233