Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hartmanice (okres Klatovy)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 556181
NUTS5: CZ0322556181
LAU 1 (NUTS 4): CZ0322 - okres Klatovy
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Sušice
Obec s rozšířenou působností: Sušice
Katastrální plocha (ha): 6220
Počet bydlících obyvatel k 2021: 929
Nadmořská výška (m n.m.): 712
První písemná zpráva (rok): 1315

Informace

Samospráva

Městský úřad Hartmanice      
Hartmanice 75      
34201 Hartmanice   Starosta/tka: Pavel Valdman
    Telefon: 376593218
Pošta: Sušice 1 E-mail: podatelna@muhartmanice.cz
IČ: 00255467    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 376 593 218    
Datová schránka: mknbxxv E-mail: podatelna@muhartmanice.cz
Web: www.muhartmanice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bezděkov u Hartmanic Chlum u Hartmanic Dolejší Krušec
Dolejší Těšov Hartmanice I Hartmanice II
Hořejší Krušec Hořejší Těšov Javoří u Hartmanic
Kochánov II Kochánov III Kundratice I
Kundratice II Loučová Mochov u Hartmanic
Paště Štěpanice Světlá u Hartmanic
Vatětice Vlastějov Zálužice I
Zálužice II

Základní sídelní jednotka díl

Bezděkov Chlum Dobrá Voda
Dolejší Těšov Hartmanice Hartmanice II
Hořejší Krušec Hořejší Těšov Javoří
Keply Kochánov Kochánov III
Kříženec Kundratice Kundratice II
Loučová Mochov Palvinov díl 1
Palvinov díl 2 Paště Prostřední Krušec díl 1
Prostřední Krušec díl 2 Prostřední Krušec díl 3 Štěpanice
Světlá Vatětice Vlastějov
Zálužice díl 1 Zálužice díl 2 Zálužice II

Část obce díl

Chlum Dobrá Voda Dolejší Krušec
Dolejší Těšov Hartmanice Hořejší Krušec
Hořejší Těšov Javoří Keply
Kochánov Kříženec Kundratice
Loučová Malý Radkov Mochov
Palvinov Prostřední Krušec Štěpanice
Světlá Trpěšice Vatětice
Vlastějov Zálužice

Územně technická jednotka

UTJ Bezděkov u Hartmanic UTJ Chlum u Hartmanic UTJ Dolejší Krušec
UTJ Dolejší Těšov UTJ Hartmanice I UTJ Hartmanice II
UTJ Hořejší Krušec UTJ Hořejší Těšov UTJ Javoří u Hartmanic
UTJ Kochánov II UTJ Kochánov III UTJ Kundratice I
UTJ Kundratice II UTJ Loučová UTJ Mochov u Hartmanic
UTJ Paště UTJ Štěpanice UTJ Světlá u Hartmanic
UTJ Vatětice UTJ Vlastějov UTJ Zálužice I
UTJ Zálužice II

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/klatovy
Matriční úřad Městský úřad Hartmanice - Matrika
Hartmanice 75
34201
376593218
podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz
Městský úřad Městský úřad
75
34201
376 593 218
podatelna@muhartmanice.cz
www.muhartmanice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/klatovy#obsah
Soud Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská 138
33901
377869950
podatelna@osz.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Stavební úřad Městský úřad Sušice - Odbor výstavby a územního plánování
nám. Svobody 138
34287
376540130
podatelna@mususice.cz 
www.mestosusice.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12416
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Voříškova 825
33901
950128111
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klatovy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí 19
34101
950128260
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/klatovy#horazdovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/susice
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lkusova@mususice.cz
www.susicenet.cz/mususice

Euroregiony

Šumava

Účel: Euroregion je formální nástroj pro přeshraniční spolupráci regionálních organizací a obcí spojených případně s partnery ze všech sociálních a hospodářských oblastí. Hlavní činností Euroregionu Šumava je: zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce, reprezentace regionu, výměna informací, správa Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko v regionu Šumava, účast na tvorbě strategií rozvoje a programů EU.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Náměstí Míru 63/I, 33901 Klatovy
Kraj: Plzeňský kraj
Rok založení: 1993
Předseda: Ing. Libor Picka, předseda
Kontaktní telefon: 376399472 (kancelář)
E-mail: info@euregio.cz
WWW: www.euregio.cz
Dokumenty: http://www.euregio.cz/euregio/index.php?page=519&lang=cz

MAS

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 376387717
E-mail: lag@masposumavi.cz
WWW: www.masposumavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 929 102 505 64 258 928
Muži 477 54 231 39 110 479
Ženy 452 48 274 25 148 449

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 12 -4 26 25 1 -3
Muži 3 6 -3 11 13 -2 -5
Ženy 5 6 -1 15 12 3 2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 161
z toho muži 590
z toho ženy 571

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 161
v tom ve věku 0-14 196
15-64 804
65 a více let 161

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 965
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 303
vyučení a stř. odborné bez mat. 413
úplné střední s maturitou 172
vyšší odborné a nástavbové 19
vysokoškolské 37

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 044
Cizinci s dlouhodobým pobytem 11
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 433
Nezjištěné vyznání 136

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 587
v tom zaměstnaní celkem 493
nezaměstnaní celkem 90

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 587
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 134
průmysl 177
stavebnictví 45
obchod,opravy motor. vozidel 26
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 33
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 42

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 268
denně mimo obec 205
denně mimo obec nad 60min. 31

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 444
Cenzové domácnosti 496
v tom úplné rodiny 261
neúplné rodiny 75
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 155

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 237
Trvale obydlené domy - rodinné domy 194
Neobydlené obydlené domy celkem 136
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 106
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 180
obce, státu 26
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 30

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 237
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 82
vodovodem 228
plynem 7
ústředním topením 143

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 444
Trvale obydlené byty v rodin. domech 206
Neobydlené byty 165

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 444
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 144
v osobním vlastnictví 106
nájemní 165
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 444
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 432
připojení na veřejnou kanalizační síť 256
ústřední topení, etážové topení 337
vlastní koupelna, sprchový kout 422

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 037
z toho muži 531
z toho ženy 506

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 037
v tom ve věku 0-14 138
15-64 712
65 a více let 184

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 899
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 223
vyučení a stř. odborné bez mat. 367
úplné střední s maturitou 194
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 46
nezjištěné vzdělání 44

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 473
v tom zaměstnaní celkem 412
nezaměstnaní celkem 61

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 473
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 80
průmysl 113
stavebnictví 24
obchod,opravy motor. vozidel 25
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
vzdělávání 15
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 168
denně mimo obec 128
Dojíždějící do zaměstnání 51
do škol 6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 222
Obydlené rodinné domy 174
Obydlené bytové domy 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 159
obce, státu 24
spoluvlastnictví vlastníků bytů 24
nezjištěno 14

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 434
Obydlené byty v rodinných domech 187
Neobydlené byty 211

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 434
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 141
v osobním vlastnictví 109
nájemní 131
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 434
Byty podle vybavení plyn v bytě 20
vodovod v bytě 386
připojení na veřejnou kanalizační síť 276
ústřední topení 372
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 48 4 1 5 18 1 13 19 14
Muži 20 2 0 2 8 0 5 10 5
Ženy 28 2 1 3 10 1 8 9 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 47
Muži 19
Ženy 28

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 8,007%
Muži 5,846%
Ženy 10,687%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 2008

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 2
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 4
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 7
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 18
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Mateřská škola Hartmanice, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti14
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.173
Svobodná povolání3
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel27
Ostatní40

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců75
s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno171

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství72
B-E Průmysl celkem28
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl26
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví28
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid29
H Doprava a skladování5
I Ubytování; stravování a pohostinství30
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí20
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti9
S Ostatní činnosti17
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku6 220
Orná půda600
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady35
Ovocné sady11
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 722
Pastviny731
Zemědělská půda2 369
Lesní půda3 409
Vodní plochy44
Zastavěné plochy36
Ostatní plochy362