Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 455

Název dotačního programu:

Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Popis programu:

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné bydlení pro místní obyvatele v rámci rozvoje obce a tím přispějí k zamezení nebo zmírnění migrace místních obyvatel do větších měst. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Alokace 2023 (mil. Kč):

4

Kraj:

Jihočeský

Program od:

20.2.2023

Program do:

3.3.2023

Název dotačního programu:

Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji (Obchůdek 2021+)

Popis programu:

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských smíšených prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu. V rámci opatření jsou hrazeny náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny, náklady na nájem prodejny/skladu , vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služeb souvisejících s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Dále náklady spojené s telekomunikačními službami, připojením k internetu a níklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb. Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce občanské vybavenosti malých obcí do 1 000 obyvatel s ohledem na kvalitu života. Program je zaměřen na neinvestiční akce v obchodech se základními potravinami a smíšeným zbožím.

Alokace 2023 (mil. Kč):

4

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Popis programu:

Cílem programu je zkvalitnění dopravní infrastruktury obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích.

Alokace 2023 (mil. Kč):

20

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Popis programu:

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2 500 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2 500 obyvatel.

Alokace 2023 (mil. Kč):

30

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis programu:

Všeobecným cílem je podpora aktivit, které na sociální služby navazují, doplňují je či rozšiřují a při poskytování širokého spektra těchto služeb mají svou nezastupitelnou roli. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit umožnit osobám zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení.

Alokace 2023 (mil. Kč):

5

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje

Popis programu:

Účelem je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť preventivních a adiktologických služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost a jejich odbornou úroveň. Všeobecným cílem programu je stabilizace těchto služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje, a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Alokace 2023 (mil. Kč):

6.5

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti)

Popis programu:

Program cílí na podporu sociálních kontaktů rodin s dětmi a na prevenci jejich sociálního vyloučení. Program sleduje nejen potřebu předcházení tvorby různých překážek v rodinách, ale také efektivní umožnění jejich odstranění a podporu následné stabilizace rodinného systému jako celku. Program také reaguje na potřeby pomoci a podpory rodinám s nezletilými dětmi, jež vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Alokace 2023 (mil. Kč):

0.7

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Popis programu:

Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo k případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na podporu BDK s cílem získávání dostatečného počtu dárců.

Alokace 2023 (mil. Kč):

0.7

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Popis programu:

Opatření č. 1: Dotační program je zaměřen na podporu zvýšení kvality a dostupnosti mobilní specializované paliativní péče na území Jihočeského kraje. Cílem je zlepšení kvality života pacientům se závažným, nevyléčitelným onemocnění, přičemž respektuje bio-psycho-socio-spirituálního uspokojování potřeb. Opatření č. 2: S cílem zvyšovat kvalitu paliativní péče v kraji je podpora dotačního programu zaměřena na zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče.

Alokace 2023 (mil. Kč):

6

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Popis programu:

Dobíhající program pro žáky 2. a 3. ročníků vybraných učebních oborů. Cílem programu je zvýšení motivace žáků ke studiu v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech. Stipendium bude vypláceno žákovi při splnění podmínek programu, výše stipendia je odstupňována dle jednotlivých ročníků, za dobrý prospěch náleží žákovi jednorázová odměna na konci každého školního roku.

Alokace 2023 (mil. Kč):

3

Kraj:

Jihočeský

Program od:

září/říjen 2023

Program do:

říjen 2023

celkový počet záznamů: 455