Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Úhrada části výdajů na poradenskou činnost a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesa.

Sledované indikátory:

Výše poskytnuté podpory.

Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže (129 280).

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

jiné, škola

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, sledováno je dosažení technických parametrů: Vodní plocha vybudovaných nádrží; Vybudování, oprava a rekonstrukce hráze; Vybudování, oprava a rekonstrukce bezpečnostního přelivu na min. Q100; Odstranění sedimentu; Retenční prostor nových nádrží; Objem zásobního prostoru nových nádrží

Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní nádrže 2. etapa (129 380).

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

jiné, škola

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

250

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Opravy, rekonstrukce, odbahnění a výstavba nových rybníků.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, předpokládá se, že bude sledováno dosažení technických parametrů: Vodní plocha vybudovaných nádrží; Vybodování, oprava a rekonstrukce hráze; Vybudování, oprava a rekonstrukce bezpečnostního přelivu na min. Q100; Odstranění sedimentu; Retenční prostor nových nádrží; Objem zásobního prostoru nových nádrží

Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II.

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

100

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Pořízení páteřního závláhového rozvodu a závlahového detailu pro účely zemědělských závlah.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, sledováno je dosažení technických parametrů: Pivotcentra, lineáry, pásové zavlažovače, postřik a mikropostřik, kapková závlaha, příslušenství k závlahovému detailu, obestavěný prostor čerpací stanice, čerpací stanice - vybavení, mobilní čerpadla, závlahová nádrž, odběrný objekt, závlahové kanály, trubní rozvody

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

jiné, obec, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Výstavba/rekonstrukce/odbahnění malých vodních nádržích a drobných vodních toků.

Sledované indikátory:

Program nemá nastaveny indikátory, sledováno je dosažení technických parametrů: Vybudování, rekonstrukce/oprava opevnění koryt vodních toků, Opravy břehových nátrží, Vybudování, rekonstrukce/oprava objektů v korytě vodního toku (stupně, šachty, apod.), Vybudování, rekonstrukce/oprava zatrubněných částí koryt vodního toku,Oprava hrází podél drobného vodního toku, Údržba/výsadba břehových porostů, Odstranění křovin nebo zapojeného porostu dřevin,Vybudování, rekonstrukce/oprava hráze, Vybudování, rekonstrukce/oprava bezpečnostních/manipulačních objektů, Odstranění sedimentů, Počet vybudovaných MVN, Objem zásobního prostoru nově vybudovaných MVN, Objem retenčního prostoru nově vybudovaných MVN, Zvýšení zásobního prostoru stávajících MVN.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné, obec, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

400

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

650

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Výstavba/rekonstrukce/odbahnění malých vodních nádržích a drobných vodních toků.

Sledované indikátory:

Počet odbahněných a zrekonstruovaných MVN, Počet obnovených nebo nově vybudovaných MVN, Nově vzniklá vodní plocha v případě výstavby/obnovy MVN, Retenční kapacita MVN/DVT, Délka úpravy DVT.

Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (proexportní aktivity - účast českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách ve vztahu k zěmědělství v zahraničí, částečná úhrada některých nákladů na realizaci účasti na veletrzích) - 9.H.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

20

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

20

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

zahraničí

Podporované aktivity:

Proexportní aktivity - účast českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách ve vztahu k zěmědělství v zahraničí (částečná úhrada některých nákladů na realizaci účasti na veletrzích).

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče - 23.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

3

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

3

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

obec, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

650

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

650

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

a) Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, b) Výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel., c) Výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích., d) Výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)., e) Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu., f) Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV., g) Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

Sledované indikátory:

Počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na vodovod pro veřejnou potřebu; počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

obec, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

340

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

a)  Výstavby a rekonstrukce, modernizace a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody., b)  Zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody.

Sledované indikátory:

Počet obyvatel napojených na zlepšené zabezpečení nebo zásobování pitnou vodou; počet obyvatel bydlících v domech nově připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

celkový počet záznamů: 264