Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu Mze - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství - 10.E.c.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Technologické platformy v působnosti resortu MZe

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu - 13.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

500

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

500

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením - 18.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

63

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

63

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Činnost potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Dotace v zemědělství a potravinářství podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o zemědělství ve znění pozdějších předpisů  - dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro předmětné roky.

Odpovědný rezort:

Mze

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

15

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu Mze - Česká technologická platforma pro potraviny - 10.E.a.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora obnovy rybího společenstva po havárii v čistotě vody

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0.75

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0.75

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Obnova rybích populací v povrchových vodách po havárii v čistotě vody, která zapříčinila minimální přežití rybího společenstva, určená pro uživatele rybářských revírů.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR.

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, církev, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není známo

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není známo

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Příklady podporovaných aktivit: 1. Zajištění zvýhodněného vstupu pro příslušníky, zaměstnance MV a Policie ČR či Veterány Policie ČR či zvýhodněného používání sportovního náčiní či umožnění vstupu na sportoviště ve zvýhodněné časy, úhrada odměn pro trenéry apod. 2. Organizační zajištění sportovních soutěží a akcí, včetně např. úhrady za rozhodčí, zajištění pitného režimu, výroby pohárů, propagačních materiálů apod. 3. Cestovné a startovné, popř. ubytování pro příslušníky, zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR a Veterány Policie ČR účastnících se soutěží na všech úrovních, zejména však mezinárodních a národních. 4. Organizace konferencí, setkání apod. a účast na nich, zejména v rámci členství v USPE a USIP. 5. Pořízení sportovního náčiní, sportovního vybavení a sportovních pomůcek pro umožnění sportovních aktivit na různých úrovních (rekreační, sportovně tréninková, reprezentační úroveň), příslušníkům, zaměstnancům MV a Policie ČR či Veteránům Policie ČR.

Sledované indikátory:

Zvýšení počtu příslušníků Policie ČR, zaměstnanců MV a Policie ČR či Veteránů, Policie ČR (dále „cílová skupina“) registrovaných ve sportovních klubech Policie. Definice indikátoru: Jedná se celkový počet registrovaných členů SKP z řad cílové skupiny. Do indikátoru se nezapočítává účast cílové skupiny neregistrované v SKP na volnočasových, rekreačních a jiných občasných aktivitách zajišťovaných SKP. Výchozí hodnota: 10 000 Způsob výpočtu výchozí hodnoty: Jedná se o kvalifikovaný odhad počtu registrovaných členů SKP z řad cílové skupiny za rok 2019. Počet byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě údajů z Výroční správy k VPP za rok 2019. Cílová hodnota: ≥ 10 000 Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2021, vykázána bude nejpozději do 15.2.2022. Výstupové indikátory 1/ Počet podpořených sportovních policejních klubů v rámci VPP za daný rok. Výchozí hodnota: 80 Výchozí hodnota je stanovena ke dni 1.1.2020. Cílová hodnota: ≥ 80 Cílová hodnota bude naplněna nejpozději do 31.12.2021, vykázána bude nejpozději do 15.2.2022.

Integrace cizinců

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, veřejná výzkumná instituce, církev, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

Bude nastavena dle usnesení vlády z prosince 2023

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Vzdělávání pracovníků státní správy (mimo jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či samosprávy, Realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačněintegračních kurzů a podpory lepší orientace cizinců na pracovištích OAMP, Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP, Streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů, Podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců, Výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace, Aktivity zaměřené na informování hostitelské společnosti o oblasti integrace cílové skupiny.

Sledované indikátory:

počet klientů programu/služby, počet konzultací/ setkání (vč. časové náročnosti a intenzity konání), počet vzdělávacích aktivit/výcvikových programů, počet proškolených osob, počet workshopů, počet přednášek/seminářů, počet kulatých stolů, počet propagačních aktivit/osvětových akcí, počet kampaní, počet příspěvků/článků/publikací, počet letáků, počet informačních materiálů, počet instrukčních materiálů:

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

8

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

Bude nastavena dle usnesení vlády z prosince 2023

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech.

Sledované indikátory:

počet účastníků, výsledky a výstupy jednotlivých akcí či aktivit

Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb (ZSS) a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2020 a v letech následujících.

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není známo

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není známo

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Dotace na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v ZSS. Dotace na rozvoj infrastruktury obce – na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

Sledované indikátory:

Vyúčtování dotace za kalendářní rok.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2023–2029

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0.33

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0.35

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

ČR, EU

Podporované aktivity:

Výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Sledované indikátory:

Indikátory funkčnosti Programu: Rozdíl ve finanční alokaci na Program v letech ≤ 10 % Minimální čerpání rozpočtu v letech 70 % Realizace finančních kontrol v roce ≥ 5% poskytované podpory Odchylky v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží max 1 rok Úspěšnost žádostí za dobu realizace Programu ≥ 20 % Milníky harmonogramu hodnocení Programu v termínu Indikátory efektivity programu: Minimální počet podpořených projektů 100 Minimální podíl úspěšně ukončených projektů 80 % Maximální podíl výsledků hodnocených jako D25 ≤15 % Minimální podíl výsledků hodnocených jako A nebo B ≥15 % Indikátory relevance programu: Minimální podíl juniorních výzkumníků ≥ 20 % Minimální zastoupení žen ≥ 26 % 28

celkový počet záznamů: 264