Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1).

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

veřejná výzkumná instituce

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0.2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0.2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

ČR, EU

Podporované aktivity:

Výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Sledované indikátory:

Indikátory funkčnosti Programu Rozdíl ve finanční alokaci v letech: ≥ 0 Kč Průměrná intenzita podpory za Program: 100 % Minimální čerpání rozpočtu v letech: 70 % Odchylky v harmonogramu vyhlašování veřejných soutěží: 0 let Minimální počet podpořených projektů PP1: 5 Minimální počet organizací v projektu v PP1: 2 Maximální finanční podpora příjemců IP MV v PP1: 30 % Minimální počet projektů PP2: 6 Minimální počet projektů PP3: 7 Indikátory efektivity Programu Minimální počet výsledků PP1: 100 Minimální počet aplikovaných výsledků PP1: 20 Minimální počet výsledků PP2: 36 Minimální počet výsledků PP3: 35 Minimální počet výsledků celkem: 171 Minimální počet aplikovaných výsledků celkem: 20 Minimální podíl úspěšně ukončených projektů: 80 % Maximální podíl výsledků hodnocených jako D: ≤ 15 % Minimální podíl výsledků hodnocených jako A nebo B: ≥ 15 % Kvalita služby hodnocena pozitivně (relevantní v PP3): ≥ 50 % Indikátory relevance Programu Vazba na Národní priority: všechny projekty relevantní Vazba na RIS3: všechny projekty relevantní Vazba na Národní politiku: všechny projekty relevantní Synergie s IP MV pro PP1: nedochází k duplicitám Minimální podíl juniorních výzkumníků: ≥ 20 % Minimální zastoupení žen: ≥ 26 % 18 Pozitivní hodnocení vlivu na organizaci – internacionalizace (např. mezinárodní aktivita personálu, mezinárodní spolupráce, mezinárodní výzkumná aktivita): ≥ 40

Rozvoj dobrovolnické služby.

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , nadace/ nadační fond, církev, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

14.1

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

14.1

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Dle §11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě: pojistné, které je uzavřeno dle podmínek daných zákonem o dobrovolnické službě, část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby), pojistné na důchodové pojištění.

Sledované indikátory:

Počet skutečně vyslaných dobrovolníků k výkonu dobrovolnické služby v následujících kategoriích: Krátkodobí dobrovolníci, Krátkodobí (sbírkoví), Dlouhodobí dobrovolníci, Dlouhodobí individuální/mentoring

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice.

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, církev, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1.88

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1.88

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.

Sledované indikátory:

Financování telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000, 116 111 a 116 006 (dále též „116 xxx“) v České republice paušální poplatek na provoz linky 116 xxx; všechny ostatní příchozí a odchozí hovory; poplatky za internetové připojení související s poskytovanou službou; provoz záložních telefonů pro případ výpadku internetového připojení; licenční poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu; údržba a opravy pobočkové ústředny ze strany operátora; aktualizace technického vybavení nezbytného pro provoz linky 116 xxx. - Celkový počet komunikací s klienty za rok - Počet e-mailů - Počet chatů

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, církev, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1.88

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1.88

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Realizace terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby nezvládající svoji agresi v mezilidských vztazích, v přípravě systémového rámce programů pro práci s těmito osobami, ve vzdělávacích aktivitách dotčených subjektů a v propagaci a osvětě těchto aktivit.

Sledované indikátory:

realizace nově vznikajících a podpora již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, realizace nově vznikajících a podpora již existujících ter. či resoc. programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, kterým byla soudem nebo v řízení o přestupku pravomocně uložena povinnost podrobit se terapeutickému nebo resocializačnímu programu pro násilné osoby a osoby, příprava systémového rámce programů, koncepce a metodiky pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích, dodržování Minimálních standardů práce s původci a původkyněmi násilí v blízkých vztazích v České republice, výstupy jednotlivých projektů

Program prevence kriminality na místní úrovni.

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

kraj, obec, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

51.606

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

51.606

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

ČR/ obce, kraje a DSO

Podporované aktivity:

Investiční (MKDS, osvětlení rizikových míst, mříže, oplocení, plácky a hřiště) a neinvestiční projekty (APK, Domovník-preventista, FIZ, vzdělávací a informační projekty, pobyty pro problémovou a rizikovou mládež a děti, SVM a pomoc obětem TČ, resocializace a prevence recidivy, bezpečnostní dobrovolník aj.).

Sledované indikátory:

Investiční projekty - počet kamerových bodů (počet kamer), počet osvětlených rizikových míst, počet mříží, hřišť atd. a neinvestiční projekty (APK a D-P - počet podpořených a vybavených osob, počet zúčastněných osob na vzdělávání a supervizi; FIZ-počet zakoupených sad a označených předmětů; pobytové akce-počet zúčastněných osob; vzdělávací akce-počet akcí a počet zúčastněných osob; SVM-počet vybudovaných a počet modernizovaných; resocializace a prevence recidivy – počet osob zapojených do projektů, počet kontaktů apod.; bezpečnostní dobrovolník – počet podpořených osob atd.)

Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

Výše finančních prostředků na vyhlášené výzvy bude známa v prvním čtvrtletí roku 2023, po zjištění výše prostředků tvořících Fond zábrany škod v roce 2023

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není známo

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

V rámci uvedeného programu jsou samostatně vyhlášeny tyto výzvy: JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody, JSDH_V2_2023 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení, JSDH_V3_2023 - Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.

Sledované indikátory:

počet kusů pořízené požární techniky, rekontrukce nebo nová zbrojnice

Účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce - I.část

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není známo

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není známo

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Sledované indikátory:

počet obcí s jednotkami kategorie JPO II a počet zaměstnanců v jednotkách SDH obcí

Účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce - I.část

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není známo

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není známo

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Sledované indikátory:

počet zásahů jednotek mimo území zřizovatele, počet proškolených členů a vybavení jednotek SDH obcí

Adaptačně-integrační kurzy

Odpovědný rezort:

MV

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

30

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

30

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Ústecký kraj, hl. m. Praha, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj

Podporované aktivity:

Realizace adaptačně-integračních kurzů, jež musí vybrané skupiny cizinců absolvovat na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Sledované indikátory:

počet realizovaných kurzů a klientů

Program protidrogové politiky ve věznicích.

Odpovědný rezort:

Úřad vlády ČR

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, ústav

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby osob vazebně stíhaných a osob ve výkonu trestu odnětí svobody - uživatelů drog, a které mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách apod.).

Sledované indikátory:

počet osob

celkový počet záznamů: 264