Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, obec, spolek

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

30

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

30

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, multietnické kulturní akce, ediční činnost .Vydávání periodického tisku v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území ČR. Na podporu výroby programů rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území ČR.

Podpora regionálních kulturních tradic - Podpora 30 let demokracie a svobody, 20 let členství v NATO a 15 let členství ČR ve EU.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Širší geografická působnost ve smyslu regionálního významu alespoň na úrovni kraje.

Podporované aktivity:

Podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, projekty s jednoznačným přínosem k oslavám, projekty s širší geografickou působností.

Podpora expozičních a výstavních projektů.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

7

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

7

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Instalace expozic a výstav, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podpora projektů standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

jiné, muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2.5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zhotovení digitální obrazové prezentaci souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictví své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu), vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou.

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

jiné, muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2.5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy MK, edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury.

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

jiné, muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

14.9

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

14.9

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Předmětem nákupu mohou být: a) • předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty mimořádného významu, • předměty navržené k prohlášení za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., • předměty prohlášené za kulturní památku nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., a jejichž získání je: o reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, o zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří,o reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, b) předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. c) objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které mají muzeum v přírodě jako svou organizační složku.

Akviziční fond.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

21

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

21

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi díla typickým způsobem přestavující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je: a) volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí, b) dokumentací architektonického návrhu, užitým uměním, c) průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací, d) originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem, e) autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu), nebo f) autorskou knihou.

TRIO.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora průmylového výzkumu, experiment. Vývoje a inovací : mzdy pracovníků, užitý materiál, smluvní výzkum, odpisy, režijní náklady.

The Country for the Future.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

750

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

900

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace; budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci; zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Vadium.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není předem stanoveno, kontinuální příjem žádostí

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

není předem stanoveno, kontinuání příjem žádostí

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Záruky za nabídky ve výběrových nebo zadávacích řízeních, navazuje na předchozí obdobný program Záruka.

Sledované indikátory:

Počet realizovaných výběrových nebo zadávacích řízení.

celkový počet záznamů: 264